ปีใหม่ 2016 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้ากอนโดล่า

LOFT-NZ-02_SOUTH NEW ZEALAND 7D 5N

28 DEC’15 – 03 JAN’16

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ  – เก็บเชอร์รี่ – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท – แซลมอนฟาร์ม – พิเศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้

ชมมหาวิหารไคร้สเชิร์ท (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้น นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ (Canterburry Museum) ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Bota nic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่

สัมผัสประสบการณ์: เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ (shotover jet) หรือ เรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำ ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปีคศ1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.

วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 58 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสิงค์โปร์

12.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 แถว K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ( SQ ) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

15.40 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ977 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.25 ชม. )

19.10 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ ( เกาะใต้ )

19.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ SQ297 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชม. )

วันอังคารที่ 29 ธ.ค. 58 สนามบิน ไคร้สเชิร์ท – ชมเมืองไคร้สเชิร์ท – ยอดเขาแคชเมียร์ – พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่แอชเบอร์ตัน

10.40 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ เร็วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์

นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองไคร้สเชิร์ท เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์

ศาลาว่าการประจำเมือง ชมมหาวิหารไคร้สเชิร์ท (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้น นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ (Canterburry Museum) ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Bota nic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่

จากนั้นเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านไดช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ASHBURTON HOTEL ( CONFIRMED )

วันพุธที่ 30 ธ.ค. 58 แอชเบอร์ตัน –ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ครอมเวลล์ – เก็บเชอร์รี่ – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ข้างทาง นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป

ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง

(สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น

เดินทางสู่: เมือง ควีนส์ทาวน์ (queenstown city) ควีนส์ทาวน์..เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ the Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับฤดูกาล ซึ่งพร้อมกระตุ้นต่อมผจญภัย สำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายอย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลากหลายประเภทสองฝั่ง ระหว่างทางแวะเมืองครอมเวลล์ นำท่านเดินทางสู่

Glenvale Orchards “Dam Good Fruit” ให้ท่านได้เก็บเชอร์รี่สดๆจา กต้น ที่นี่มีเชอร์รี่ถึง 16 สายพันธ์และยังมีผลไม้อย่างอื่น อาทิเช่น แอปริคอท , ลูกพีช , พลัม แอปเปิ้ล และ ยังซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้อีก ท่านใดที่รักและชื่นชอบการทานเชอร์รี่ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เพราะถ้าได้รับประทานเชอร์รี่สดๆจากต้นที่นี่แล้วท่านจะติดใดมิรู้ลืม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุ้งลอบเตอร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DOUBLETREE BY HILTON QUEENSTOWN ( CONFIRMED )

วันพฤหัสที่ 31 ธ.ค. 58 ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์ – Shot Over jet – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านชม: กระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไมํได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลั่งไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

สัมผัสประสบการณ์: เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ (shotover jet) หรือ เรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำ ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปีคศ1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.

(การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ “ยอดเขาบ๊อบส์พีค” สัมผัสความสวยงามของเมือ

งควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวยทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ควีนส์ทาวน์เป็นเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิดถึง 3-4 ทุ่มทุกวัน โดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ระหว่างถนนเชิร์ช (Church Street) จนถึงถนนชอตโอเวอร์ (Shotover Street) ศูนย์กลางการค้าจะอยู่ที่เดอะมอลล์ ซึ่งเป็นถนนสายสั้นๆ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เสื้อไหมพรม เสื้อขนแกะ และของที่ระลึกต่างๆรวมทั้งของมียี่ห้อ เช่น ทิมเบอร์แลนด์ หรือ แคนเทอร์เบอรี่ ฯลฯ ราคาของที่นี่เท่ากับทุกๆแห่งในนิวซีแลนด์ ช้อปปิ้งรอบดึกในควีนทาวส์ มีพว กดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์แฮปปี้ เฮ็น (Happy Hen)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DOUBLETREE BY HILTON QUEENSTOWN ( CONFIRMED )

สมควรแก่เวลาให้ท่านร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN ต้อนรับสู่ปีใหม่ ปี 2559 ที่นิวซีแลนด์นี้เป็นการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่แรกของโลกให้ท่านได้ชมการจุพลุที่ริมทะเลสาบวาคาทีปู

วันศุกร์ที่ 01 ม.ค. 59 แอร์โร่ว์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + สนุกสนานกับการเล่นลูท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา “ตื่นทอง” กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมี สถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง

11.45 น. เตรียมพร้อมขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม

หลังอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะพร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าที่วัตถุดิบผลิตจากขนแกะ จากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้น: เคเบิ้ลคาร์ ยอดเขาบอบพีค (cable cars bob’s peak) นั่งกระเช้ากอนโดล่า

ขึ้นสู่ “ยอดเขาบ๊อบส์พีค” สัมผัสความสวยงามของเมืองควีน ส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้าน สกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DOUBLETREE BY HILTON QUEENSTOWN (CONFIRMED)

วันเสาร์ที่ 02 ม.ค. 59 ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – โอมาราม่า – แซลม่อนฟาร์ม – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิด มีทั้งผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิวซีแลนด์ ที่ เมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิมและซื้อผลไม้สดและผลไม้แห้งนานาชนิด ครอมเวลล์..เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงสี่พันคน และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ ปลูกผลไม้เพื่อการบริโภคภายในและส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเกาะใต้ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลมาก เช่น แอปเปิ้ล,แพร์(ลูกท้อ),พีช(สาลี่)เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตเมืองครอมเวลล์ได้ง่าย โดยดูจากปากทางเข้าเมืองจะมีรูปปั้นผลไม้ยักษ์ เป็นรูปปแอปเปิ้ล แพร์และพีช อยู่ปากทางเข้าเมือง..เชิญเยี่ยมชมเมืองสวนผลไม้ แวะถ่ายรูปกับสวนผลไม้ ซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ นำท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน

(Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเข้าสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH ( CONFIRMED )

วันอาทิตย์ที๋ 03 ม.ค. 59 สนามบินไคร้สท์เชิร์ท – สนามบินสิงคโปร์ ( แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน ) – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

12.00 น ออกเดินทางจาก สนามบินไคร้สท์เชิร์ท โดยเที่ยวบินที่ SQ298 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10.50 ชม. )

17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ( ประเทศไทย ) เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน นำท่านผ่านการเอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง ( Hand carry )

18.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ SQ978 ( ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.25 ชม. )

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 87,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 81,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 75,900.- บาท
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครี่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 54,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 52,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 48,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 42,900.- บาท
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ** วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,190 บาท ต่อ ท่าน **
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด