ขั้นตอนการจองทัวร์

แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก็น ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า Application form for Schengen visa

1. สอบถามข้อมูลทัวร์ วันเวลาเดินทาง

– เจ้าหน้าที่ส่งโปรแกรมทัวร์+ยอดจอง, License, Company Profile, แบบฟอร์มใบจอง

2. กรอกใบจอง พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต

– (ภายใน 24 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา ใบเรียกเก็บค่ามัดจำ

3. (ภายใน 3 วัน) ชำระเงิน ส่งสลิปการโอนเงิน ขอความกรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

– (ภายใน 24 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ส่งใบเสร็จรับเงิน

.
.
.

– (ประมาณ 45 วันก่อนเดินทาง) เจ้าหน้าที่แจ้งรายการเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า พร้อมนัดวันรับเอกสาร

4. เตรียมเอกสารทำวีซ่า จัดส่งให้ทางบริษัทฯ ต้องการใช้เล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งล่วงหน้า

– (ภายใน 24 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ยืนยันว่าได้รับเอกสารไว้แล้ว
– (ภายใน 7 วัน) เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลเข้าระบบวีซ่ากรุ๊ปออนไลน์ของสถานฑูต นัดวันโชว์ตัว นัดลูกค้า

.
.
.

5. (วันนัดโชว์ตัว) ไปโชว์ตัว ณ ตัวแทนรับยื่นวีซ่า สแกนลายนิ้วมือ Biometric

หน้าวีซ่า วีซ่าเชงเก้น schengenstaten visa

– (วันวีซ่าออก/ภายใน 10-20 วัน) บริษัทเป็นผู้มารับเล่มพาสปอร์ตกลับให้แทนลูกค้า

.
.
.

– (ประมาณ 20 วันก่อนเดินทาง) เจ้าหน้าที่ส่งใบเรียกเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

6. (ภายใน 3 วัน) ชำระเงิน ส่งสลิปการโอนเงิน ขอความกรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

– (ภายใน 24 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ส่งใบเสร็จรับเงิน

.
.
.

– (ประมาณ 7 วันก่อนเดินทาง) เจ้าหน้าที่ส่งคู่มือการเดินทาง

– (ประมาณ 3 วันก่อนเดินทาง) หัวหน้าทัวร์โทร แนะนำตัว ให้ข้อมูล และนัดพบที่สนามบิน

– (ก่อนเดินทาง 1 วัน) เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนวันเวลานัดหมาย

7. (วันเดินทาง) ไปพบเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ณ สถานที่นัดพบ ตามเวลานัด ก่อนเวลาเดินทาง 3-5 ชั่วโมง

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610