LOFT-2W-05_NEW ZEALAND NORHT-SOUTH 9 DAYS (JAN-OCT’19)โอ๊คแลนด์ โรโตรัว อะโกรโดมฟาร์ม เรนโบว์สปริง หมู่บ้านเมารี Hangi Dinner ไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง ไครส์เชิร์ช รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ อาเธอร์พาสส์ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ทะเลสาบวาคาติปู ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค มิลเลอร์เลค ช่องแคปมิลฟอร์ด ล่องเรือชมฟยอร์ด

  LOFT-2W-05_NEW ZEALAND NORHT-SOUTH 9 DAYS นำคณะท่องเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อนมีชายฝั่งที่ขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 16.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง 18.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย[…]

Continue reading …