ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG)

ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโออ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่า และลานกว้าง ประดับประดาไปด้วยน้ำพุรูปปั้นนักบุญโบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียที่ไม่เป็นสองรองใคร

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครมิวนิก (เยอรมนี)

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 นครมิวนิก – พัสเซา – เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก

00.05 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924

06.00 น. คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนี และออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ(Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเชค เขตโบฮีเมียใต้ สู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกอันแสนสวย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบนเนินปราสาทครุมลอฟ ตัวเมืองเก่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำวัลตาวา เสน่ห์ของเมืองเก่าเป็นที่น่าหลงใหล

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mlyn Cesky Krumlov 4* เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เชสกี้ คลุมลอฟ – เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี – กรุงปร๊าก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ จนทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสปามาตั้งแต่ยุคกลาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ตัวเมืองอยู่ในหุบเขา สองฝั่งแม่น้ำเทปลามีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่งที่ร้อนที่สุดมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Prague hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ปราสาทปร๊าก – เที่ยวชมเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโออ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่า และลานกว้าง ประดับประดาไปด้วยน้ำพุรูปปั้นนักบุญโบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซ และโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียที่ไม่เป็นสองรองใคร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เที่ยวเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ สะพานชาร์ลอันเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ถูกใช้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่อง กรุงปร๊ากในยุคกลางเป็นเมืองที่น่าหลงใหลด้วยสถาปัตยกรรมโรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์,หอคอยดินปืน จตุรัสใจกลางเมืองวิหารตินส์ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ที่ผู้คนล้วนเผ้ารอดูด้วยใจจดจ่อ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Prague hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 กรุงปร๊าก – บาริสลาวา (สโลวัค) – บูดาเปสต์ (ฮังการี)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. เดินทางสู่กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่สุดของสโลวัค เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

14.00 น. ชมวิวจากมุมสูงของปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน เหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อคย่านเมืองเก่าบนถนนคนเดิน เรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหาร และคาเฟ่ เก๋ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Budapest 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ชมนครบูดาเปสต์อดีตเมืองหลวงของพวกแม็กยาจตุรัสฮีโร่ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ สวนสัตว์ โรงอาบน้ำสาธารณะแบบโรมันขนาดใหญ่อาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิคเที่ยวฝั่งบูดา ป้อมชาวประมงโบสถ์แมทเธียส คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อีกกิจกรรมที่ไม่เป็นสองรองใครในยุโรปความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก แล้วเดินทางสู่กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Parkhotel Schönbrunn 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ – ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ โปรแกรม Imperial Tour 22 ห้อง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ห้องรับรอง ( Great Hall ) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ โรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปนอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ทำให้เมืองเป็นที่น่าหลงใหล

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เข้าสู่แลนด์มาร์คชื่อดังคาร์ทเนอร์สตรีทที่มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้ก ที่มีชื่อเสียงของเวียนนาร้านขายสินค้าแบรนด์เนมถนน Graben แล้วเดินทางสู่ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Scalaria St.Wolfgang 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – มิวนิก – มาเรียนปลัตซ์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. เที่ยวเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก “ฮัลล์สตัทช์”(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา และป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดบนอัพเพอร์ออสเตรีย ได้รับการขนานนามเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ชมย่านเมืองเก่าเรสซิเด้นท์ โรงละคร โอเปร่า โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม ช้อปปิ้งบนถนนแมกซิมิเลียน ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง เรียงรายสองฝั่ง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “เมนูขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Munich Marriott Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 นครมิวนิค – เดินทางกลับสู่กรุงเทพ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.10 สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ (10 ท่านขึ้นไป)

 • 58,000- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท**

กำหนดการเดินทาง

 • 08-17 ต.ค. 64
 • 15-24 ต.ค. 64
 • 22-31 ต.ค. 64
 • 29 ตค. – 07 พ.ย. 64

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s (Sinopharm / Sinovac / Sputnik V อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียน)

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศเชค
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม 10-19 ท่าน ใช้รถ BUS ขนาด 32 ที่นั่ง, 20-25 ท่าน ใช้รถ BUS ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 14 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทปร๊าก / Legenda Cruise / พระราชวังเชิงบรุนน์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว) ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด