ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน 10-17 และ 17-24 ตุลาคม 2564 (OS) เวียนนา ดูบรอฟนิก โอลด์ทาวน์ เคเบิ้ลคาร์ สตอน ฟาร์มหอยนางรม สปลิต วังดิโอคลีเธียน โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย ซีเบนิก ซาดาร์ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซาเกรบ จัตุรัสเยลาซิค

LOFT-EUR59_Autumn Croatia world heritage site 8 Days 5 Nights (OS)

นำชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ นักบุญประจำเมือง สไตล์โรมัน เนสก์ เรคเตอร์พาเลซ อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล นำท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินเวียนนา

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26

วันที่ 2 เวียนนา – ดูบรอฟนิก – โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์

05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.10 น. ออกเดินทางโดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 733

 

08.20 น. ถึงท่าอากาศยานดูบรอฟนิก นำท่านสู่เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความสู่เจริญรุ่งเรืองทางการค้าจึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่นด้วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้างโบสถ์, วิหาร สร้างจัตุรัสและน้ำพุ บ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย

10.30 น. นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย นำชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ นักบุญประจำเมือง สไตล์โรมัน เนสก์ เรคเตอร์พาเลซ อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล นำท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sheraton Dubrovnik Riviera hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ดูบรอฟนิก – สตอน – ฟาร์มหอยนางรม – สปลิต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. อำลาเมืองดูบรอฟนิก เดินทางสู่เมืองสตอน แหล่งเลี้ยงหอยกว่า 80 สายพันธุ์ และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม นำท่านชมการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอย และนำขึ้นมารับประทานแบบสด ๆ บันทึกภาพของเมืองที่มีกำแพงโบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขา กำแพงเมืองนี้มีความยาว 5.5 กม. เป็นอันดับสองรองจากกำแพงเมืองจีน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่ตอนกลางของประเทศ ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่เมืองเนอุม ก่อนจะเข้าสู่เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสอง ในแคว้นดัลเมเชียน ที่นี่เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัฒนธรรมและการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเขตชายฝั่งทะเล

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu resort Split hotel **** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 สปลิต – วังดิโอคลีเธียน – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็นที่ตั้งของวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ์โรมัน พระองค์ทรงพำนักที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยุคกลาง และป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกันข้าศึก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมเมืองเก่าโทรกีร์ (Trogir) เมืองมรดกโลกจาก UNESCO เพราะเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างด้วยอิฐเก่า และมีผังเมืองตามแบบฉบับกรีก – โรมัน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในอดีตต่าง ๆ อาทิเช่น ป้อมปราการ หรือกำแพงเมือง เมืองนี้แปลกและน่าสนใจตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง เพราะเมืองโทรกีร์เป็นเมืองเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเพียงเดินข้ามสะพานแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น นอกจากนั้น ยังสามารถเดินเล่นรอบเกาะชมทิวทัศน์ พรอมินาดที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาด

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu resort Split hotel**** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 สปลิต – ซีเบนิก – ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่เมืองซีบีนิก (Sibenik) ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารตั้งแต่ปี ค.ศ.1066เติบโตจากอิทธิพลภายใต้การปกครองของ ฮังกาเรียน-โครแอต รวมถึงเวเนเชียน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกในยุคกลาง ชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในยุคกลาง สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน, เวเนเชียน, และทัสคานี สถาปนิกได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมด โดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมเมืองซาดาร์ (Zadar) ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก จุดแรกที่ไปคือ The Sea Organ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยติดทะเล โชว์แสงสีในยามค่ำคืน ผสมผสานไปกับโบราณสถานที่เก่าแก่อาทิ โบสถ์อนัตตาเซีย, โบสถ์เซนต์โดนัท, จัตุรัสประชาชน, โบสถ์เซนต์แมรี่, ประตูเมือง, The City Sentinel เดินเที่ยวไปในตรอกซอยเล็กๆ ในเมืองเก่าอย่างไม่รู้เบื่อ

เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lyra hotel Plitvice **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร

นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้จึงได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่นครซาเกรบ เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย

19.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Westin hotel Zagreb ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 เที่ยวนครซาเกรบ – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เที่ยวชมเมืองเขตย่านเมืองเก่าและสถานที่สำคัญของซาเกรปอยู่ย่านอัพเปอร์ทาวน์ เริ่มต้นจากจัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟนโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ประตูเมืองเก่า สโตนเกท มีรูปพระแม่มารี รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ รูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ สลาโวเนีย และดาลมาเชีย ทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว แล้วนั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณ จัตุรัสเยลาซิค ย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยของคนเมือง ร้านค้า และร้านขายของที่ระลึกเรียงราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย

18.45 น. ออกเดินสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS678

19.40 น. เดินทางสู่กรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 25

วันที่ 8 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

14.20 น. ออสเตรียน แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการทัวร์

 • 105,000.- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,500 บาท**

กำหนดการเดินทาง (จำกัดคณะละไม่เกิน 20 ท่านเท่านั้น)

 • 10-17 ต.ค. 64
 • 17-24 ต.ค. 64

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s (Sinopharm / Sinovac / Sputnik V อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียน)

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-ดูบรอฟนิก / ซาเกรป-เวียนนา-กรุงเทพฯ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม 10-19 ท่าน ใช้รถ BUS ขนาด 32 ที่นั่ง, 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ BUS ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 12 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Dubrovnik Cable Car / Dubrovnik City Wall / Oyster Farm tour / Diocletian Palace / Plitvice National Park
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) เดือนตุลาคม ประกาศนับถอยหลัง 120 วัน เพื่อทำการเปิดประเทศตามประกาศของพณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด