ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG)

ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ถนนคนเดินของเมืองนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร่ำไปด้วยผู้คน จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาคแม่น้ำไรน์

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่ 2 มิวนิค – เบิร์ชเทสการ์เด้น – เหมืองเกลือ – บาดไรเค่นฮาล

00.50 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่าตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ เดินทางสู่เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Amber Residenz Bavria **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา

หมู่บ้าน “โอเบอร์อัมเมอร์เกา” หมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ บ้านเรือนของที่นี่งดงามด้วยภาพเขียนสีเฟรสโก ตามผนังและตัวบ้าน บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา

การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน เมืองชนบทที่เป็นแหล่งเล่นสกีที่ดีที่สุดของเยอรมนี ตัวเมืองโอบล้มไปด้วยเสน่ห์ของเทือกเขาแอลป์

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

สู่หมู่บ้านชวานสเกา ที่ๆนักท่องเที่ยวต่างปารถนาที่จะได้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชัยภูมิที่งดงามรายล้อมด้วยทะเลสาบสีฟ้า โตรกผาและธารน้ำ เคียงคู่และโดดเด่นไปกับปราสาทโฮเฮนชวานสเกา กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก

ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการในฤดูหนาว) ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาท คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนำมาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางกลับสู่มิวนิค อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากผู้มาเฝ้ารอ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 มิวนิค – ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village – โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปีค.ศ.1992 ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน

สู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274

จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 โรเธนบวร์ก – เดรสเดน – เบอร์ลิน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางสู่เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวย งามที่สุดในประเทศเยอรมนี

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชมเดรสเดน เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง ก่อนจะเสียหายอย่างหนักจากการทำลายล้างสมัยสงครามโลก กษัตริย์ออกัสตุส ทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึ้น ฐานรากของเมือง พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ ลานกว้างได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นมากมาย เซมเพอร์โอเปร่า ที่เมืองนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง กล่าวกันว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆของไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จำนวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป ออกเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 เที่ยวกรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – บรันเดนบวร์ก – ช้อปปิ้งคูดัม

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เที่ยว กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ต่อมาได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ จัตุรัส โพสต์แดมเมอร์ เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เบอร์ลิน – พอสต์ดัม – พระราชวังซองซูซีส์ – นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เยี่ยมชมเมืองพอสต์ดัม ติดกับเบอร์ลิน เป็นเมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย ความน่าสนใจของที่นี่คือการเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ ที่ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นลิตเติ้ลแวร์ซายน์ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวยๆ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ

ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สู่โคโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4.22 ชั่วโมง)

ถึงสถานีกรุงโคโลญจน์ นำคณะไปรับประทานอาหารค่ำ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Cologne Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 มหาวิหารโคโลญจน์ – ปราสาทเอลท์ซ – แฟรงค์เฟิร์ต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ถนนคนเดินของเมืองนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร่ำไปด้วยผู้คน จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาคแม่น้ำไรน์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไปชมปราสาทเอลท์ซ ปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่กลางป่า มีปราการและหอคอย หวนชวนให้รำลึกถึงปราสาทของอัศวินผู้เก่งกาจ ภายในมีคลังสมบัติและโถงอัศวิน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Frankfurt Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 10 นครแฟรงค์เฟิร์ต – เดินทางกลับ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช้อปิ้งในย่านถนน Zeil หรือ สินค้าแบรนด์เนมบนถนน Goethestraße

14.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921

วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.25 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***************************************

 • (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
 • หมายเหตุ: ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ราคาเริ่มต้นที่

 • 115,000.- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000 บาท**

กำหนดการเดินทาง (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป)

 • 15 – 25 ตุลาคม 2564
 • 22 ตค. – 01 พย. 2564

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s (Sinopharm / Sinovac / Sputnik V อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียน)

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ economy class ของสายการบินไทย กรุงเทพฯ-มิวนิค / แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ 10 ท่าน ใช้รถ mini bus ขนาด 16-19 ที่นั่ง, 15 ท่าน ใช้รถ mini bus ขนาด 32-39 ที่นั่ง, 20 ท่าน ใช้รถ bus ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 15 มื้อ
 • ค่าบริการนำเที่ยวโดย Tour Leader ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Salt Mine / Zugspitze / Neuschwanstein castle / Sanssouci Palace / Eltz Castle / 2nd class train เบอร์ลิน-โคโลญจ์
 • ค่าทิปคนขับรถให้บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปของหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าบริการขนกระเป๋าขึ้นลงในโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) เดือนตุลาคม ประกาศนับถอยหลัง 120 วัน เพื่อทำการเปิดประเทศตามประกาศของพณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด