ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG)

นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก แสงเหนือบนท้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่สามารถพบเห็นได้ง่าย จะมีอยู่ในเขตเหนือเส้นอาร์คติก เซอร์เคิล เป็นต้นไป

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D16-19

วันที่ 2 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ – แกมล่าสแตน

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960

07.00 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

ชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น

 พิพิธภัณฑ์เรือวอซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค

รับประทานอาหารกลางวน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย เข้าที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ย่านถนนคนเดิน Drottninggatan หรือเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งห้างดัง NK ที่มีสินค้าแบรนด์ดังอย่างมากมาย ย่าน Birger Jarlsgatan แหล่งรวมแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

นำคณะพัก Scandic Anglais hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 บินสู่เมืองคิรูนา – โรงแรมน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติอบิสโก – ชมปรากฏการแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

**อิสระตามอัธยาศัย**

12.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม

15.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองคิรูนา โดยเที่ยวบินสายการบินภายในประเทศ

***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทำการบิน*** 15:15 – 16:45

16.45 น. ถึงสนามบินเมืองคิรูนา เมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี โรงแรมน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศในขั้วโลก สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆทุกปีสถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียงมาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก (ปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่สามารถกำหนดได้) แสงเหนือบนท้องฟ้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่สามารถพบเห็นได้ง่าย จะมีอยู่ในเขตเหนือเส้นอาร์คติก เซอร์เคิล เป็นต้นไป ท่านสามารถถ่ายภาพแสงเหนือเก็บเป็นที่ระลึก (ควรเตรียมกล้องที่มีประสิทธิภาพพอในการถ่ายแสงเหนือ) ได้เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก

นำท่านเข้าพักโรงแรม KAAMOS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล – นาร์วิก (นอร์เวย์) – เมืองสโววาร์ด – หมู่เกาะโลโฟเทน

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

10.00 น. นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ

***สำหรับรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล อาจจะมีการยกเลิกโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ***

12.29 น. ถึงเมืองนาร์วิก แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้าง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จประพาส ทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเข้าพักโรงแรม Lofoten SuiteHotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 หมู่เกาะโลโฟเทน – นุสฟยอร์ด – มอคคาเนส – หมู่บ้าน Å – หมู่บ้าน Reine

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำคณะท่องเที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเขต Nordland ประเทศนอร์เวย์ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลใกล้เขตขั้วโลกเหนือ เกาะโลโฟเทน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆหมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่อีกแห่งของนอร์เวย์ ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลาและนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่หมู่บ้าน มอคคาเนส ชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะ และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนสายหลักของโลโฟเทน หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำคณะเข้าสู่ที่พักในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7)

นำท่านเข้าพักโรงแรม REINE RORBUER LOFOTEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 เที่ยวเกาะโลโฟเทน – หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้กับหมู่บ้านอื่นๆ และเป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่านไม่ควรพลาดการเก็บภาพประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้ง ที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ.500 จัดทำเป็นพิพิธัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้ชม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (9)

นำท่านเข้าพักโรงแรม Lofoten SuiteHotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 เมืองสโววาด์ – นาร์วิก – สวนสัตว์ Polar Park – ทรูมเซอ

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

เดินทางสู่เมืองบีเยอร์ควิค เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

แวะชมสวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย

เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองที่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)

นำคณะพัก Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เมืองทรูมเซอ – ล่องเรือชมฟยอร์ด – เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน- ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

นำท่านล่องเรือชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติกที่สวยงามของทรูมเซอฟยอร์ด ให้คุณได้ใกล้ชิดและมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามอันน่ามหัศจรรย์ เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมฟยอร์ดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง สถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด ทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 ผ่านชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ.1965 แล้วนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนรามา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)

นำคณะออกจากโรงแรมเพื่อชมปรากฏการณ์แสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศไม่อำนวย หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

นำคณะพัก Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 บินสู่เมืองออสโล – เที่ยวชมเมือง – เรือสำราญ DFDS

รับประทานอาหารเช้าแบบ

08.30 น. เดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ

10.20 น. คณะถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)

 

ชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 อุทยานฟร็อกเนอร์ จัดแสดงผลงานประติมากรรมการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง เข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล

เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) เรือออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ผ่านน่านน้ำของนอร์เวย์และสวีเดน

อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ (15)

พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN

วันที่ 10 โคเปนเฮเก้น – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม

เรือเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น

14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG951

วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วหรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / Sinopharm / (Sinovac , Sputnik V อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขึ้นทะเบียน)

ราคาเริ่มต้นที่ (ไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน)

 • 115,000.- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 19,000 บาท**

กำหนดการเดินทาง

 • 8-18 ต.ค. 64
 • 15-25 ต.ค. 64
 • 22 ต.ค.-01 พ.ย. 64
 • 29 ตค. – 08 พ.ย. 64

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง สต็อกโฮล์ม – คิรูน่า / ทรูมโซ่ – ออสโล่
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน 1 night เรือ DFDS Seaway ห้องพักแบบ COMMONDORE DELUXE ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 16 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม
 • Thai speaking นำคณะท่องเที่ยวตามโปรแกรมเริ่มที่สนามบิน Stockholm และจบที่สนามบิน Copoenhagen
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 15 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Vasa Museum , City Hall , Icehotel , Loftr Viking Museum , Fjellheisen Cable Car , Fjord Cruise
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม / โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
 • ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel
Tags: กรุงสต็อกโฮล์มชมปรากฏการแสงเหนือชมแสงเหนือซิตี้ฮอลล์ทรูมเซอทัวร์ชมแสงเหนือทัวร์นอร์เวย์ทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป 2021ทัวร์ยุโรป 2564ทัวร์ยุโรปเดือนตุลาคมทัวร์สวีเดนทัวร์สแกนดิเนเวียทัวร์สแกนดิเนเวีย 2021ทัวร์สแกนดิเนเวีย 2564ทัวร์เดนมาร์กนาร์วิกนุสฟยอร์ดพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งมอคคาเนสรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิลล่องเรือชมฟยอร์ดล่าแสงหนือสวนสัตว์ Polar Parkสโววาด์หมู่บ้าน Åหมู่บ้าน Reineหมู่บ้านชาวประมง Hamnoyหมู่เกาะโลโฟเทนออสโลอุทยานแห่งชาติอบิสโกเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนินเมืองคิรูนาเมืองสโววาร์ดเรือสำราญ DFDSแกมล่าสแตนแสงออโรร่าโคเปนเฮเก้นโรงแรมน้ำแข็ง

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด