ทัวร์ออสเตรเลีย ต.ค.2559 / 6 วัน 4 คืน ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ แคนเบอร์ร่า ล่องเรือชมอ่าว ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ PORT STEPHENS

ทัวร์ซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย Australia

LOFT-AUS-GR02_SYDNEY – CANBERRA – PORT STEPHENS 6 DAYS 4 NIGHTS

“ออสเตรเลีย“ สัมผัสสีสันแห่งซีกโลกใต้ ชม “OPERA HOUSE“ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย สัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองอาทิ อุ้มหมีโคอาล่า ป้อนอาหารจิงโจ้ นั่งรถไฟสายที่ชันที่สุดในโลก ชมวิวที่สวยงามที่บลูเมาท์เทนท์ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การขว้างบูมเมอแรง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สนุกสนานยามราตรีสไตล์ออสซี่ในย่าน KING CROSS

กำหนดเดินทาง : 26 กย – 1 ตค // 12 – 17 ตค 2559 ** งาน Floriade จัดระหว่างวันที่ 17 กย – 16 ตค เท่านั้น

วันที่แรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – ซิดนีย์

1530 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N สายการบิน QANTAS ประตูทางเข้าหมายเลข 6

เพื่อเตรียมพิธีการเช็คอินสัมภาระ และบัตรที่นั่ง ทางสายการบิน และ ตรวจหนังสือเดินทางออกต่างประเทศ

1825 ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่ซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF 024

วันที่สองของการเดินทางวันที่ ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ – แคนเบอร์ร่า

0645 เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติ BLUE MOUNTAIN หรือหุบเขาสีน้ำเงิน ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของเทือกเขาซึ่งปกคลุม ไปด้วยพรายหมอกเป็นสีน้ำเงิน อันเนื่องมาจากลำแสงส่องกระทบกับละอองน้ำมันที่ระเหยจากต้นยูคาลิปตัสชมความงามของ THREE SISTERS VALLEY

จากนั้นนำท่านตื่นเต้นไปกับรถรางสายชมทิวทัศน์ (SCENIC RAILWAY) ซึ่งเป็นทางรถไฟสายที่ชันที่สุด ในโลก อดีตเคยใช้ในการทำเหมืองถ่านหิน และใช้เป็นทางลัดเลาะไปสู่หมู่บ้านเจมิสัน วาเล่ย์ เพื่อชมความแปลกตาของธรรมชาติ ที่สร้างให้หินมีรูปทรงแปลก ๆ และกลับขึ้นมาโดยกระเช้าตัวใหม่ CABLE WAY

เที่ยง รับประทานอาหารกลาวันที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่กรุงแคนเบอร์ร่า

นำท่านชม “กรุงแคนเบอร์ร่า” เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมโรงเรียนนายร้อยทหาร ดันทรูน น้ำพุกัปตันคุ้กในทะเลสาบเบอร์ลีย์กริฟฟิน ชมความงามสง่าของตึกรัฐสภาใหม่ ชม AUSTRALIAN WAR MEMORIAL อนุสาวรีย์ทหารซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามโลก…..

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำจากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง แคนเบอร์ร่า – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม เทศกาล ดอกไม้ ประจำปี ณ กรุงแคนเบอร์ร่า [ FLORIADE FESTIVAL 2016] ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิสุดยิ่งใหญ่ ประจำปี ของประเทศออสเตรเลีย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกมุมโลก มาสัมผัสความสดใสและงดงามของดอกไม้นับล้านชนิด ที่ถูกจัดเรียง และตกแต่งอย่างสวยงาม

สร้างความสดใสให้กับกรุงแคนเบอร์ร่า และสวยงามตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าชม เป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านกลับ สู่ ซิดนีย์ (ประมาณ 3 ชม)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BUFFET (ราคาสำหรับวันจันทร์ – พฤหัสฯ เท่านั้น)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทางวันที่ ซิดนีย์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ล่องเรือชมอ่าว ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย KOALA PARK สัมผัสกับสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ จิงโจ้ วอมแบท วัลลาปี้ และถ่ายรูปคู่กับหมีโคอาล่า พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ ชมความสามารถของสุนัขต้อนแกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว สไตล์ออสซี่

บ่าย นำท่านชมเมืองซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาทเวลล์ ชมบ้านเรือนของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับ ทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์

ชมสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์ THE ROCK จุดกำเนิดของซิดนีย์ ชม Double Bay และ Rose Bay ผ่านชมย่านการค้า มาร์ตินเพลส ชม OPERA HOUSE สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์

14.15 น นำท่านล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนิย์ พร้อมชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวหน้าเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดยนายยอร์น อู ซอน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเท่า

วันทีห้าของการเดินทาง ซิดนีย์ – PORT STEPHENS – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางขี้นไปทางเหนือ จากเมืองซิดนีย์ สู่ท่าเรือ PORT STEPHENS (ประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านล่องเรือ MOON SHADOW CRUISE ชมอ่าวเป็นบ้านของฝูงโลมาพันธุ์ BOTTLE NOSE เหล่านี้ ล่องเรือชมเหล่าปลาโลมาที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับปลาโลมาที่แสนเชื่องที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ย์ บนเรือ

นำท่านตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการนั่งรถ 4WD บนเนินทราย ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับความสนุกในอีกบรรยากาศ และให้ท่านได้สนุกกับการ เล่น SANDUNE BOARD บนเนินทราย และสัมผัสกับชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH สนุกกับการหาหอย PIPI

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (จีน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RYDGES WORLD SQUARE [4*] หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทางวันที่ ซิดนีย์ / กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ กล่อง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

1000 ออกเดินทางจาก สู่กรุงเทพ ฯ โดยการบิน แควนตัส เที่ยวบินที่ TG-476

1620 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขประทับใจ จากการท่องเที่ยว

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

สำหรับคณะเดินทาง 26 กย – 1 ตค 2559

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ อย่างน้อย 15 ท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคา ท่านละ 65,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 59,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 54,900 บาท (มีเตียงเสริม)
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 49,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
 • ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,500 บาท

สำหรับคณะเดินทาง 12 – 17 ตค 2559

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ อย่างน้อย 15 ท่าน

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคา ท่านละ 66,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 60,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 55,900 บาท (มีเตียงเสริม)
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 50,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
 • ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 13,500 บาท

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ หมู่คณะชั้นประหยัด . ไปกลับพร้อมกันทั้งกรุ๊ป
 • น้ำหนักกระเป๋า โหลดขึ้นเครื่องได้ท่านละ 30 กก
 • ค่าที่พัก โรงแรมมระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหาร ทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง ตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ ,นิวซีแลนด์ และภาษีน้ำมันของสายการบิน (ในราคา ณ ปัจจุบัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว+VFS SERVICE ท่านละ 4,545 บาท
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
 • รวมภาษีสนามบิน และ ค่าเชื้อเพลิง ของสายการบิน ณ ปัจจุบัน ในอัตรา 3,810.-บาท ณ วันที่ 10 มิย 2559 อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณี สายการบิน เรียกเก็บเพิ่ม ได้ ไม่แจ้งล่วงหน้า ณ วันออกตั๋ว
 • ประกันอุบัติเหตุแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ ทุนประกัน 1,000,000 / ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาทจ่ายตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน ฯ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น น้ำหนักเกินกรณีกระเป๋าน้ำหนักเกิน,ค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • นอกเหนือรายการ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าวีดีโอ ในห้องพัก , ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัย นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น เหตุอุทกภัย ,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,การจลาจล,การนัดหยุดงาน ,การปฎิเสธวีซ่า หรือให้เข้า-ออกประเทศ,ความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ของสถานฑูต เป็นต้น

 • กรณีท่านไม่สามารถเตรียมเอกสารพร้อมคณะตามที่บริษัท กำหนด ท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ส่วนต่าง ของวีซ่า เดี่ยว ฯลฯ
 • คณะต้องมีสมาชิก อย่างน้อย15 ท่านขึ้นไป จึงสามารถออกเดินทางได้ หรือตามเงื่อนไข ของราคา

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางและชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งมอบเอกสารวีซ่าและชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610