ทัวร์นิวซีแลนด์ 7 วัน 5 คืน ต.ค.59 ไครสเชิ้ชต์ ทะเลสาบเทคาโปเม้าท์คุ้ก ควีนส์ทาวน์

LOFT-NZ-GR02_ROMANTIC IN NEW ZEALAND [ WEST COAST + TSS EARNSLAW ) 7 Days 5 Nights

ชมนครไครสเชิ้ชต์ นครแห่งสวนดอกไม้ เมืองที่มีลักษณะเหมือนประเทศอังกฤษ นั่งรถไฟสายโรแมนติค TRANZ ALPINE ชมความงามของธารน้ำแข็ง FOX GLACIER และ FRANZ JOSEF ชมทะเลสาบเทคาโปสีเทอร์ควอยซ์ เทือกเขาเม้าท์คุ้ก ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมเมือง ARROW TOWN เหมืองทองเก่า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์

กำหนดเดินทาง : 3 – 9 ต.ค. // 18-24 ตค // 21 – 27 ต.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ / ไครสเชิ้ชต์

1230 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINES ประตูทางเข้าหมายเลข 5

1530 ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ 977

1855 ถึงสนามบินชางอี้ ประเทศสิงคโปร์

1945 ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่ไครสเชิ้ชต์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันที่สองของการเดินทาง ไครสเชิ้ชต์ – ทะเลสาบเทคาโป

0930 ถึงนครไครสเชิ้ชต์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่าน ชม เมืองไครสเชิ้ชต์ หรือเมืองที่ได้รับฉายาว่า“ อุทยานนคร ” เป็นอุทยานแบบอังกฤษที่มีโบสถ์แบบเยอรมันโบราณ ถนนหนทางเต็มไปด้วยต้นไม้ นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่า“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นครแห่งสวนดอกไม้ของนิวซีแลนด์ ผ่านชมสวนสาธารณะ ชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ที่บรรจุเรื่องราว และประวัติความเป็นมาของชาวเมารี ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอวอน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี่ ที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มเลี้ยงวัว แวะเมือง ASHBURTON เมืองศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช้อปปิ้งสินค้าหนังแกะ ขนแกะ ลาโนลิน เสื้อไหมพรมราคาถูก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบแสนสวยสีเทอร์ควอยซ์ อันเนื่องจากหิมะบนเทือกเขาเม้าท์คุ้กละลาย จนทำให้น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้า

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PEPPERS BLUE WATER หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ริมทะเลสาบเทคาโป ท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์อันแสนงดงามและดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแสนโรแมนติค และสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นท่ามกลางขุนเขา

วันที่สามของการเดินทาง ทะเลสาบเทคาโป – เม้าท์คุ้ก – ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สุนัขเลี้ยงแกะ โบสถ์ GOOD SHEPERD สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่ช่วยเหลือชาวนิวซีแลนด์มาช้านาน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดกระทัดรัด ซึ่งในปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีการต่าง ๆ

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่บริเวณเทือกเขาเซารท์เทร์นแอลป์ ผ่านชมทะเลสาบพูคากิชมยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางต่อสู่เมืองควีนสทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาติปูที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทั้งกีฬา และการผจญภัยที่โลดโผนท้าทายความสามารถมากมายที่รอให้คุณสัมผัส ให้ท่านแวะซื้อผลไม้สดที่เมืองครอมเวลล์ก่อนถึงเมืองควีนส์ทาวน์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

นำท่านชมเมือง ARROW TOWN เมืองเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทองภายในเมืองนั้นดูเหมือนเมืองตุ๊กตาที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือน ร้านค้าในรูปแบบเดิมเหมือนเช่นสมัยก่อนไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชม

นำคณะชมเหมืองทองเก่า เมืองแห่งยุคตื่นทองในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่มีชาวจีนอพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำงานที่เมืองนี้มากมาย แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้น ๆ

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

นำท่านเข้าสูที่พักโรงแรม COPTHORN LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ควีนส์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่านเรือริมทะเลสาบวาคาติปู เพื่อขึ้นเรือกลไฟ TSS EARNSLAW เรือกลไฟโบราณ ที่มีอายุถึง 85 ปี ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาติปูสู่วอเตอร์พีค เพื่อชมการสาธิตการตัดขนแกะ โชว์สุนัขต้อนแกะ ลองขี่วัวไบรสัน ชมบรรยากาศฟาร์มพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแกะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิวริมทะเลสาบ

บ่าย นำท่านล่องเรือกลับสู่ควีนสทาวน์

นำท่านชิมไวน์ที่ GIBSTON WINERY ชมวิธีการบ่มและผลิตไวน์ ชิมราสชาติไวน์พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมเลือกซื้อไวน์ในราคาโรงงาน

นำชมการกระโดด BUNGY JUMP กีฬาท้าความหวาดเสียวที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์

หรือหากต้องการนั่งเรือเร็ว SHOTOVER JET BOAT ที่จะพาท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดเสียว ในขณะที่เรือพาท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ำซ็อตโอเว่อร์ ผ่านโขดหินที่ยื่นออกมาโดยคนขับผู้ชำนาญ ( รายการนี้ไม่รวมอยูในค่าทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า [ GONDOLA ] ขึ้นสู่ยอดเขา BOB’S PEAK ในความสูงระดับ 700 เมตร ระหว่างทางที่นั่งกระเช้าขึ้นไป ท่านจะได้เห็นภูมิประเทศที่สวยงามของเมืองควีนสทาวน์ทั้งหมด มีทะเลสาบวาคาติปูสีฟ้า ตัดขอบด้วยขุนเขายอดขาวเป็นหย่อม ๆ มีเรือลำเล็กลำน้อยสัญจรทิ้งฟองขาวเป็นแนวยาวอยู่เบื้องหลัง

จากนั้นสนุกสนานเล่นเครื่องเล่น LUGE ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่จะลื่นไหลมาตามไหล่เขา เป็นความมันส์ที่ท่านจะไม่ลืมเลือน

นำท่านเข้าสูที่พักโรงแรม COPTHORN LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ ห้าของการเดินทาง ควีนส์ทาวน์ – FOX GLACIER – FRANZ JOSEF GLACIER

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสูทะเลสาบวานาคา ทะเลสาบที่ใหญ่และสวยอีกแห่งหนึ่งของเกาะใต้ และเป็นสถานที่ที่ชาวกีวีชอบมาพักผ่อนในวันหยุดของชาวนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในเมือง HAAST

นำท่านเดินทางสู่ FOX GLACIER ชมความงามของธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ชมความงามของธารน้ำแข็งกัดเซาะเป็นทาง ที่ท่านสามารถยืนมองดูความสวยงามได้จากจุดชมวิว จากนั้นเดินทางสู่ฟรานซ์โจเซฟ เพื่อชมความงามของธารน้ำแข็ง FRANZ JOSEF GLACIER

ที่จุดชมวิวในเมืองฟรานซ์โจเซฟ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง FRANZ JOSEF GLACIER – ไคร้สเชิ้ชต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองเกรย์เมาท์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นั่งรถไฟ TRANZ ALPINE จากเมือง ARTHUR PASS สู่เมืองไคร้สเชิ้ชต์ ซึ่งเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 ใน 3 ของโลก ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยากจะลืมเลือน รถไฟจะแล่นผ่านขุนเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็งร่มรื่นในบรรยากาศของป่าไม้ในฤดูใบไม้ร่วง ชมใบไม้เปลี่ยนสีตัดกับสีธรรมชาติ เดินทางถึงเมือง ไคร้สเชิ้ชต์

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ เจ็ดของการเดินทาง ไครสเชิ้ชต์ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินแห่งชาติ เมืองไครสเชิ้ชต์

1050 ออกเดินทางจากไครสเชิ้ชิต์ สู่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

1740 ถึงสนามบินชาวอี้ ประเทศสิงคโปร์

1835 ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่กรุงเทพ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ 978

2000 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ สำหรับ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป รวมวีซ่าแบบหมู่คณะ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคา ท่านละ 99,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 91,900 บาท
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 84,900 บาท (มีเตียงเสริม)
 • เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 76,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
 • ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 19,000 บาท

เงือนไขการสำรองที่นั่ง สำหรับรายการนิวซีแลนด์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ หมู่คณะชั้นประหยัด . ไปกลับพร้อมกันทั้งกรุ๊ป
 • ค่าที่พัก โรงแรมมระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหาร ทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่ง ตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ ,นิวซีแลนด์ และภาษีน้ำมันของสายการบิน (ในราคา ณ ปัจจุบัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ท่านละ 2,950 บาท (ยื่นเอกสารพร้อมกรุ๊ป วีซ่าไม่ติดในเล่มพาสสปอร์ต ระยะเวลาวีซ่าอย่างน้อย 7 วันทำการ)
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุแบบท่องเที่ยวหมู่คณะ ทุนประกัน 200,000 / ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 จ่ายตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน ฯ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น น้ำหนักเกินกรณีกระเป๋าน้ำหนักเกิน,ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าวีดีโอ ในห้องพัก , ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัย นอกเหนือการควบคุมของบริษัท เช่น เหตุอุทกภัย ,ความล่าช้าของเที่ยวบิน,การจลาจล,การนัดหยุดงาน ,การปฎิเสธวีซ่า หรือให้เข้า-ออกประเทศ,ความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ของสถานฑูต เป็นต้น

 • กรณีท่านไม่สามารถเตรียมเอกสารพร้อมคณะตามที่บริษัท กำหนด ท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ส่วนต่าง ของวีซ่า เดี่ยว ฯลฯ
 • คณะต้องมีสมาชิก อย่างน้อย15 ท่านขึ้นไป จึงสามารถออกเดินทางได้

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางและชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งมอบเอกสารวีซ่าและชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610