ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โตเกียว 7 วัน 4 คืน 15 – 21 พ.ย. 2559 เส้นทางเจแปนแอลป์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) ปราสาทนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต้ ภูเขาไฟฟูจิ

LOFT-JP4-A15_SHIAWASE SHIKIZAKURA (NAGOYA-TOKYO) 7 DAYS 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง

 • 15 – 21 พ.ย. 2559 (65,900.-)

“หุบเขาโครังเค” สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ นำท่านชม “สะพานไทเกะสึเคียว” สะพาน สีแดงสดที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำโทโมเอะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพคู่กับ ใบไม้แดง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาโกย่า

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ Cโดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – สวนโอบาระ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ปราสาท ที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 1959 และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโครังเค” สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ นำท่านชม “สะพานไทเกะสึเคียว” สะพาน สีแดงสดที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำโทโมเอะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพคู่กับ ใบไม้แดง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนโอบาระ” ชมเทศกาลดอกซากุระที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ใครที่พลาดชมซากุระต้นปีที่ผ่านมาสามารถไปชมได้ที่นี่ ซึ่งซากุระจะบานประชันความงามกับใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย นับเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เป็นดอกซากุระที่บานในฤดูใบไม้ร่วงที่เดียวในโลก

*** หากมีเวลา *** นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่า พนมมือ โครงสร้างบ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

วันที่สาม เส้นทางเจแปนแอลป์ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างนี้ท่านเสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานี ไดคันโบะ ยอดเขาทาเทยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตรใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า รถบัสรอรับเพื่อเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายรูป) – ถนนกบ – ไร่วาซาบิ – อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล – โอชิโนะฮัคไค – คาวาคูจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต้” อายุเก่าแก่นับ 500 ปี ซึ่งเดิมทีเป็นที่พำนักของบรรดาเจ้าเมือง มาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงามเนื่องจากสามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิง ของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน จนได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้คนนิยมหลั่งไหลมาเยือน ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ และได้รวบรวมเรื่องราวในอดีต และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น รวมถึงเรื่องราวของจังหวัดนากาโน่ ตัวของปราสาทจะใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่งจนได้สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” (ไม่รวมค่าเข้าชมในตัวปราสาท)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ถนนนาวาเตะ” หรือ “ถนนกบ” เกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1923 เป็นย่านขายขนม และของ ที่ระลึก นักท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่าถนนกบ เนื่องจากถนนสายนี้มีรูปปั้นกบอยู่ตลอดสองข้างทาง ชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อที่ว่าถ้าซื้อกบที่อยู่ในย่านนี้ไปแล้วจะสามารถเดินทาง กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย อิสระให้ท่านซื้อของที่ระลึกรูปกบ รวมทั้งขนมต่างๆ ที่เป็นรูปกบ ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูก ท่านสามารถเลือกซื้อขนม และของที่ระลึกที่ทำมาจากวาซาบิ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านชม “อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล” จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีใกล้ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมส้มสวยงาม เหมาะแก่การเก็บภาพเป็นอย่างยิ่ง

*** หากมีเวลา *** นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก *** ขาปูยักษ์ ***

พักที่ TOMONOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป) – มิชิมะ สกายวอล์ค – น้ำตกชิไรโตะ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล และรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์ และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว

จากนั้น นำท่านไปยัง “มิชิมะ สกายวอล์ค” สะพานคนเดินยาว 400 ม. ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพกับภูเขาไฟฟูจิกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกชิไรโตะ” หรือน้ำตกเส้นด้าย ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง บนยอดของภูเขาไฟ ฟูจิไหลลงมาแล้วผ่านรอยพรุนของหินซึ่งเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุ่งออกมาเหมือนเส้นด้าย ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกร ะเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยัง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ TOKYO BAY APA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ถนนอิโชนามิกิ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ห้าง diver city Tokyo plaza – ห้าง aqua city & decks(ชมสะพานเรนโบว์) – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “อิโชนามิกิ” ถนนสายโรแมนติกท่ามกลางสายลมหนาว ใบไม้สองข้างทางถนน เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสีเป็น สีเหลืองทองสวยงาม เป็นฉากหลัง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ให้ท่านได้ เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุน และซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไรชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับ “โตเกียวสกาย ทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขต ซุมิดะกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอาการกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

นำท่านไปยัง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริง ด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ของ “Diver City Tokyo Plaza” และในช่วงค่ำๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วย

จากนั้น นำท่านไปยัง “Aqua city และ Decks” ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับ การโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และ ยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.25 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

****************************************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)

วันเดินทาง

 • 15 – 21 พ.ย.

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 65,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 61,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 61,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 57,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 44,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 44,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 44,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 42,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,500.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึ้นเครื่องท่านละ 1 ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • กรณีผุ้เดินทางเป็น ไม่เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย

*** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะ ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 • กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบินตามกำหนด ในใบแจ้งการชำระเงินเป็นหลัก
 • ทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด