ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 18 – 24 พฤศจิกายน เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว น้ำตกชิไรโตะ คามาคุระ อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล หุบเขาโครังเค นั่งรถไฟซากาโน่

LOFT-JP4-AS-2_ARIGATOU (AUTUMN) TOKYO-OSAKA 7 DAY 4 NIGHT

 • กำหนดการเดินทาง 18 – 24 พฤศจิกายน 2559 (55,900.-)

“โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลา อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

15.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 5 แถว K เคาน์เตอร์ 8 โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

18.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 979

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 638

วันที่สอง นาริตะ – วัดนิฮอนจิ (พระใหญ่) – เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว – ถนนอิโชนามิกิ – ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจุกุ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ชินจูกุ

08.00น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านนมัสการ “พระพุทธรูปไดบุทสึ” พระที่แกะสลักด้วยหินขนาดใหญ่ทีสุดในญี่ปุ่น ประดิษฐ์สถาน บนเขาโยโกกิริ จังหวัดชิบะ ดำเนินการก่อนสร้างในยุคเมืองนารา ประมาณปี 725 โดยการสั่งดำเนินการสร้าง โดยจักรพรรดิ ชูมมู ผู้ดำเนินการสร้างเป็นพระ นามว่า เกียวกิ (พระนิกาย โฮโซ) โดยใช้ช่างผู้ก่อนสร้างชำนาญการ ศิลปะเดียวกับ พระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทไดจิ เมืองนารา อิสระให้ท่านได้ขอพรกัน ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านนมัสการเทวรูป “เจ้าแม่กวนอิมแห่งอ่าวโตเกียว” สร้านในปี 1961 ที่มีความสูงกว่า 56 เมตร ประดิษฐาน หันหน้าเข้าสู้ทางเข้า อ่าวโตเกียว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุข ดำเนินการสร้างโดย มาซาเอะ อุซามิ อิสระให้ท่านได้ขอพร และเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “อิโชนามิกิ” ถนนสายโรแมนติกท่ามกลางสายลมหนาว ใบไม้สองข้างทางถนนเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่เปลี่ยนสีเป็น สีเหลืองทองสวยงาม เป็นฉากหลัง ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ให้ท่านได้ เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่นคือซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

จากนั้น ช้อปปิ้งกันต่อยังย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอก ทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านเครป อร่อยๆมากมาย หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และหรูหรา ด้วยร้านค้าชั้นนำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นต้น

จากนั้น นำท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวักดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ โตเกียวเป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัยบริเวณแม่น้ำสุมิดะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยัง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ TOKYO BAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ และไม่รวมค่ารถไฟ)

หรือ ทัวร์เสริม 1: ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ ไป – กลับ (ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 / เด็ก 2,300บาท) หรือ ทัวร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ + ตั๋วรถไฟ (ท่านละ 1,000 บาท / เด็ก 800 บาท) ซี ไลฟ์ ปาร์ค – ช้อปปิ้งชิบูยะ – ช้อปปิ้งกินซ่า – ช้อปปิ้งอิเคบุคุโระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม –> นำท่านนั่งรถไฟไปยัง “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศ ทุกวัยที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ ADVENTURE LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์ โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN

หรือเลือกสนุกกับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล

หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม 2 —> นำท่าน ชมความสวยงามของสัตว์น้ำนานาชนิด ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ “โตเกียว ซี ไลฟ์ ปาร์ค” ซึ่งเป็นที่นิยมมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อยู่ ของสัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ เช่น JELLY FISH, PENGUINS AUKS AND PUFFINS , BLUEFIN TUNA , BLUEPINE UNICORN FISH ,LEAFY SEA DRAGON , PEZ CHANCHO , PICOROCO , NURSERY FISH ฯลฯ

จากนั้น นำท่านไปยัง “ย่านชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียวอัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียว ที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ และนำท่าน ไปยัง “Shibuya Hikarie” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของ Shibuya ที่เน้นสินค้าเอาใจวัยทำงาน อิสระ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านไปยังย่าน“กินซ่า” ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแบรนด์เนมมากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง “ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ เครื่องสำอางค์

จากนั้น นำท่านไปยังย่าน “อิเคะบุคุโระ” ย่านช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ แฟชั่นต่างๆ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งบริเวณใต้ดินของสถานีรถไฟ หรือเลือกช้อปปิ้งห้างร้านต่างๆในบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น bic camera, tokyu hands รวมไปถึงตึกซันชายซิตี้ ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดย่อมให้ชม หรือจะชิมเกี๊ยวซ่า และไอศรีม รสแปลกๆ ต่างๆที่ namja town หรือจะเดินเล่นที่ถนน โอโตเมะ แหล่งขายหนังสือการ์ตูน และชุดสำหรับแต่งคอสเพล ที่มีมากมายหลายร้านให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอาการกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาคุ้มค่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ TOKYO BAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ คามาคุระ(นมัสการหลวงพ่อโต) – มิชิมะ สกายวอล์ค – น้ำตกชิไรโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายรูป)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านกราบนมัสการขอพรจาก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับ ความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหาย แต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง “มิชิมะ สกายวอล์ค” สะพานคนเดินยาว 400 ม. ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพกับภูเขาไฟฟูจิกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกชิไรโตะ” หรือน้ำตกเส้นด้าย ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง บนยอดของ ภูเขาไฟฟูจิไหลลงมาแล้วผ่านรอยพรุนของหินซึ่งเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุ่งออกมาเหมือนเส้นด้าย ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล และรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์ และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเดิมทีชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า จึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (+ขาปูยักษ์)

พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

วันที่ห้า โอชิโนะฮัคไค – อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล – สวนโอบาระ – หุบเขาโครังเค – นาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลา อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ ใสสะอาด ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม “อุโมงค์ต้นเมเปิ้ล” จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีใกล้ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ที่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอมส้มสวยงาม เหมาะแก่การเก็บภาพเป็นอย่างยิ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “สวนโอบาระ” ชมเทศกาลดอกซากุระที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ใครที่พลาดชมซากุระต้นปีที่ผ่านมาสามารถไปชมได้ที่นี่ ซึ่งซากุระจะบานประชันความงามกับใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย นับเป็นภาพที่หาชมได้ยาก เป็นดอกซากุระที่บานในฤดูใบไม้ร่วงที่เดียวในโลก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโครังเค” สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอันดับต้นๆของจังหวัดไอจิ ด้วยความหลากหลายของสีสันจากต้นเมเปิ้ล กว่า 4,000 ต้นที่ อยู่รายรอบหุบเขาแห่งนี้ นำท่านชม “สะพานไทเกะสึเคียว” สะพานสีแดงสดที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำโทโมเอะ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพคู่กับ ใบไม้แดง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ปราสาทนิโจ – วัดโทฟุคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า พาท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติก ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขา อันงดงาม ท่านจะได้ดื่มด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมื่นต้นตลอดข้าง จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอาการกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาคุ้มค่า

นำท่านเดินทางสู่ชม “ปราสาทนิโจ” ซึ่งอดีตเคยเป็นที่อยู่ในเมืองเกียวโตของโชกุนโตกุกาว่า ผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ. 1603 ถึงปีค.ศ. 1868 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านชมความงามของกำแพงหินสวนญี่ปุ่น และปราสาทเก่า ชมความงามของภาพวาดญี่ปุ่น ที่ประดับไว้อยู่ตามห้องต่างๆ ในปราสาท ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “วัดโทฟุคุจิ” เป็นวัดของนิกายริไซของเซน ถูกสร้างโดยคำสั่งของ คุโจ มิชิอิเอะ รัฐบุรุษในยุคคามาคุระในปี 1236 ตัวอาคารดั้งเดิมนั้นถูกไฟไหม้ไป ปัจจุบันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยยังคงแบบเดิมเอาไว้ ที่นี่จะมีความงดงามมากในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

จากนั้น นำท่านชม “ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ” ที่สถิตย์ของพระแม่โพสภเทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชน ที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ “พระแม่โพสภ” และ “เทพจิ้งจอก” (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น “ฑูตสวรรค์” ผู้คอยนำข่าวสาร จากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของ “เทพจิ้งจอก” ที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของ “ศาลโทริอิ” ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีความมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha ที่ “ซายูริ” นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

23.30 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 011

วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

05.10 น. เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

07.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 970

08.35 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

————————————————————————————————–

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

 • 18 – 24 พ.ย. 59

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 55,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 52,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 52,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 49,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 37,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 37,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 35,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไม่อาจกำหนดเองได้ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีค่าใช่จ่ายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจ้งขอห้องพักดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินใดให้แก่ท่านได้
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1 ใบ
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • – กรณีผู้เดินทางอายุ 6 เดือน – 75 ปี จะมีสิทธิรับ 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 • – กรณีผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 • หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • กรณีผุ้เดินทาง ไม่เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย
 • *** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท
 • กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 30 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด