ทัวร์นิวซีแลนด์ ปีใหม่ 2017 เกาะเหนือ – เกาะใต้ 26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS ศูนย์วัฒนธรรมเมารี หมู่บ้านฮอบบิท ล่องเรือกลไฟโบราณ นั่งกระเช้ากอนโดล่า+เล่นลูท เก็บเชอร์รี่ Glenvale Orchards ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ เทคาโป แซลม่อนฟาร์ม ไคร้สท์เชิร์ช อะคารัว

LOFT-KIWI-06_NORTH & SOUTH ISLAND NEW ZEALAND 9D 7N

ล่องเรือกลไฟโบราณ [ TSS ] – โรโตรัว–ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-เรนโบว์ สปริงซ์–ฮอบบิตัน(มาทามาท่า) ล่องเรือกลไฟโบราณ–นั่งกระเช้ากอนโดล่า+เล่นลูท-เก็บเชอร์รี่ Glenvale Orchards-ควีนส์ทาวน์–ครอมเวลล์–เทคาโป – แซลม่อนฟาร์ม–ไคร้สท์เชิร์ช–อะคารัว

นำท่านชม: กระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไมํได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลั่งไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

 • พิเศษ !!! เมนูกุ้งลอบเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสริฟพร้อมไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง

 • 26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 สนามบินสุวรรณภูมิ

15.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

18.45 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 ( ใช้เวลาในการเดินทาง 11.20 ชม. )

** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – โรโตรัว

12.05 น. เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหลังรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ็อคแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์สไตล์ตะวันตก

นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก

จากนั้นำท่านเดินทางสู่เมือง โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของ เกาะเหนือ

ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA LAKE ROTORUA

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 โรโตรัว – ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – อ๊อคแลนด์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

เข้าชม เรนโบว์ สปริงซ์ ( Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า มีตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนถึงตัวที่ใหญ่ ที่มีสีสันสวยงาม ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงิน สัญลักษณ์ของประเทศ พร้อมชมสัตว์พื้นเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง รับประทานอาหารภายใน HOBITTION

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า (Matamata) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges)

ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า “บ้านฮอบบิท” ( Hobbit holes)

สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( Peter Jackson) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( Lord of the Rings film trilogy) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (Hobbiton) เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE HERITAGE AUCKLAND

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์( เกาะใต้ ) – แอร์โร่ว์ทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

09.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ โดยสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 643

11.20น. ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์เกาหลี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา “ตื่นทอง” กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมี สถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ควีนส์ทาวน์เป็นเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิดถึง 3-4 ทุ่มทุกวัน โดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ระหว่างถนนเชิร์ช (Church Street) จนถึงถนนชอตโอเวอร์ (Shotover Street) ศูนย์กลางการค้าจะอยู่ที่เดอะมอลล์ ซึ่งเป็นถนนสายสั้นๆ ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เสื้อไหมพรม เสื้อขนแกะ และของที่ระลึกต่างๆรวมทั้งของมียี่ห้อ เช่น ทิมเบอร์แลนด์ หรือ แคนเทอร์เบอรี่ ฯลฯ ราคาของที่นี่เท่ากับทุกๆแห่งในนิวซีแลนด์ ช้อปปิ้งรอบดึกในควีนทาวส์ มีพวกดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์แฮปปี้ เฮ็น (Happy Hen)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

เช้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือชมทะเลสาบวาคาทีปู เรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ ( TWIN SCREW STEAMER EARSLAW ) หลายคนเรียกขานเป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์มานาน เนื่องจากเป็นเรือที่มีส่วนในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1912และเป็นเพียงลำเดียวซึ่งเหลือตกทอดมาจากยุคที่การทำเหมืองเจริญรุ่งเรือง มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี อีกทั้งเป็นเรือกลไฟรุ่น อนุรักษ์ ที่ใช้พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน เป็นเครื่องจักรคู่ขนาด 500 แรงม้า ภายในเรือตกแต่งด้วยไม้และทองเหลืองอย่างงดงาม เป็นเรือโดยสารเพียงหนึ่งในไม่กี่ลำซึ่งเหลืออยู่ในซีกโลกใต้ที่ยังคงใช้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ “ยอดเขาบ๊อบส์พีค” สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้

!!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ควีนส์ทาวน์ – แวะชมการกระโดดบันจี้ – Shot overjet – เก็บเชอร์รี่ Glenvale Orchards

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านชม: กระโดดบันจี้ (bungy jump)พลาดไมํได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก จึงทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวใจกล้าหลั่งไหลมาวัดใจอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งที่นี่ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

สัมผัสประสบการณ์: เรือเจ็ทช็อตโอเวอร์ (shotover jet)หรือ เรือเร็วช็อตโอเวอร์ เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้ายบาบาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำ ถูกคิดค้นขึ้นโดย บิล ฮามิลตั้น กิจกรรมนี้เปิดบริการตั้งแต่ปีคศ1970 เส้นทางเรือเจ็ทของที่นี่ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า2ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น ใช้เวลาในการเล่นประมาณ1.30ชม.

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ตะวันตก

จากนั้นนำท่านชมไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY ซึ่งจะนำท่านไปชมการผลิตไวน์ในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ มีห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปในผลึกหินของเทือกเขาเซ็นทรัล โอตาโก ซีงปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นห้องเก็บไวน์ตามธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบ่มไวน์ชั้นดีที่ชนะรางวัล และยังใช้เป็นสถานที่ชิมไวน์ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านเดินทางสู่ GLENVALE ORCHARDS ให้ท่านได้เก็บเชอร์รี่สดๆจากต้น ที่นี่มีเชอร์รี่ถึง 16 สายพันธ์และยังมีผลไม้อย่างอื่น อาทิเช่น แอปริคอท,ลูกพีช, พลัม แอปเปิ้ล และยังซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้อีก ท่านใดที่รักและชื่นชอบการทานเชอร์รี่ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เพราะถ้าได้รับประทานเชอร์รี่สดๆจากต้นที่นี่แล้วท่านจะติดใจมิรู้ลืม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN ( CONFIRMED )

สมควรแก่เวลาให้ท่านร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN ต้อนรับสู่ปีใหม่ ปี 2560 ที่นิวซีแลนด์นี้เป็นการนับถอยหลังสู่ปีใหม่ที่แรกของโลก ให้ท่านได้ชมการจุพลุที่ริมทะเลสาบวาคาทีปู

วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2560 ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – เทคาโป – แซลม่อนฟาร์ม –แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ท่านแวะซื้อผลไม้นานาชนิด มีทั้งผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทางสู่เมืองโอมาราม่า ระหว่างนักท่องเที่ยว ทางชมทิวทัศน์สองข้างทาง ที่สวยงามเหมือนภาพวาดของนิวซีแลนด์ ผ่านชมทุ่งหญ้าที่เลี้ยม้า วัว และเลี้ยงแกะที่แสนน่ารัก เมืองนี้ยังมีที่พัก และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์ นำท่านแวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย แล้วผ่านชมทะเลสาบที่สวยงามที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเข้าสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางแวะเมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL CHRISTCHURCH

วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 2560 ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง AKAROA เป็นส่วนหนึ่งของ Bank of Peninsula ซึ่งอยู่ในมณฑล Canterbury อันเป็นส่วนเรียบชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ซึ่งรวม Christchurch และ Mt. Cook ไปด้วย Akaroa นับเป็นชุมชนแรกๆ ในแถบนี้เดิมเป็นฝรั่งเศสมากๆ แต่ตอนนี้คุยอังกฤษหมดแล้ว กิจกรรมหลักของที่นี่คือการว่ายน้ำกับปลาโลมาและนั่งเรือดูปลาโลมาเฮคเตอร์ที่เล็กที่สุดในโลก Akaroa เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Christchurch ชื่อเมืองมีความหมายตามภาษาเมารี แปลว่า “ Long Harbour ” เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในตัวเองโดยมีวิวชายทะเลที่สวยงามและผสมผสานกับกลิ่นไอของฝรั่งเศสอยู่ด้วย เช่นชื่อตรอก ถนน หรือบ้านเรือนล้วนแต่เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

นำท่านล่องเรือ BLACK CAT CRUISE AKAROA HARBOUR CRUISE เพื่อล่องเรือดูปลาโลมา ท่านจะได้เห็นปลาโลมาพันธ์ที่เล็กที่สุดคือ โลมาพันธ์Hector กระโดดว่ายกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเล หรืออิสระช้อปปิ้ง ที่นี่มีร้านขายของเล็กๆน่ารัก เช่น ร้านขายหินและแร่ชื่อว่า Hettie’s Rock and Crystal และร้าน shop Pot Pourri ขายของกระจุกกระจิก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ เสริฟพร้อมไวน์แดง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL CHRISTCHURCH)

วันอังคารที่ 03 มกราคม 2560 สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า SET BOX

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์

09.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอ๊อคแลนด์ โดยสายการบิน แอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ 620

11.25 น. ถึงเมืองอ๊อคแลนด์ หลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

14.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 119,000.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 114,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 102,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 90,900.- บาท
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 27,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

อัตราค่าบริการ ราคาไม่รวมตั๋วเครี่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 79,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 74,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 65,900.- บาท
 • เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 58,900.- บาท
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 27,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 2,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท ต่อ ท่านหรือครอบครัว / วีซ่ากรุ๊ป 3,190 บาท ต่อ ท่าน *
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 NZD จำนวน 6 วัน รวมทั้งสิ้น 36 NZD

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด