ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน 4 คืน มกราคม – มีนาคม 2560 โอคายาม่า ปราสาทโอคายาม่า สวนโคราคุเอน คุระชิกิ BIKAN HISTORICAL QUARTER พิพิธภัณฑ์ โมโมทาโร่ IVY SQUARE เมืองอิวะคุนิ ปราสาทอิวะคุนิ สะพานคินไตเกียว ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์สงคราม โอโคโนมิยากิมูระ โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ ศาลเจ้าอิคุตะ SANDA OUTLET

LOFT-JP4-S8_SHIAWASE HIROSHIMA – OSAKA 6D 4N

กำหนดการเดินทาง 25 – 30 ม.ค. 60, 15 – 20 // 16 – 21 ก.พ. 60 // 01 – 06 // 03 – 08 มี.ค 60 48,900.-

นำท่านชม “ปราสาทโอคายาม่า” หรือ ปราสาทอีกา ( U-JO ) ตัวปราสาทภายนอกเป็นสีดำ เป็นหนึ่งในร้อยปราสาทยอดนิยมในญี่ปุ่น ที่ใช้เวลาสร้าง 8 ปีจนแล้วเสร็จในปี 1597 โดยอาคารหลังเดิมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1966 ตัวปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้น ภายในจะเป็นที่เก็บสมบัติอันเก่าแก่ มีการจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา การพัฒนาของการสร้างปราสาท

FIGHT DETAIL

 • TG 622 BKK – KIX 23.15 – 06.25
 • TG 673 KIX – BKK 17.45 – 22.00

โปรแกรมทัวร์

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง สนามบินคันไซ – โอคายาม่า – ปราสาทโอคายาม่า – สวนโคราคุเอน – คุระชิกิ – BIKAN HISTORICAL QUARTER – พิพิธภัณฑ์ โมโมทาโร่ – IVY SQUARE – ฮิโรชิม่า

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โอคายาม่า ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางภาคใต้ของเกาะฮอนชู ติดกับทะเลเซโตะ เป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ในการเดินทางสู่เกาะชิโกกุ ทำให้เมืองโอคายาม่าเป็นเมืองท่าสำคัญทั้งด้านคมนาคม และการค้าขายมาตั้งแต่อดีต

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม “ปราสาทโอคายาม่า” หรือ ปราสาทอีกา ( U-JO ) ตัวปราสาทภายนอกเป็นสีดำ เป็นหนึ่งในร้อยปราสาทยอดนิยมในญี่ปุ่น ที่ใช้เวลาสร้าง 8 ปีจนแล้วเสร็จในปี 1597 โดยอาคารหลังเดิมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1966 ตัวปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้น ภายในจะเป็นที่เก็บสมบัติอันเก่าแก่ มีการจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา การพัฒนาของการสร้างปราสาท อิสระให้ท่านเดินชมกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำชม “สวนโคระคุเอน” เป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างขึ้นในปี 1700 โดยตระกูลขุนนางยุคศักดินาโอคะยะมะ ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 14 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ สวนนี้ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น สวนนี้เป็นตัวแทนของสวนแบบญี่ปุ่นที่มีความงดงามที่แตกต่างไปตามฤดูกาล จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “สวนสี่ฤดู” สวนนี้ยังออกแบบที่ทำให้สามารถเดินชมสวนได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมีการสร้างทางเดินที่เชื่อมไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ลานกว้าง สระน้ำ ลำธาร หรือโรงเก็บชา ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกัน

จากนั้น นำท่านไปยังเมือง “คุระชิกิ” ที่รู้จักกันดี และมีความสำคัญในฐานะเขตอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานที่มีคุณค่า เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข ชม “Ivy Square” ตึกอิฐแดงที่ปกคลุมไปด้วยพรรณไม้สีเขียวแปลกตา แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานแต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะและเปลี่ยนเป็น ร้านอาหาร โรงแรม และร้านขายของแทน อิสระให้ท่านได้เดินชม เก็บภาพ หรือเดินเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

จากนั้น ชม “พิพิธภัณฑ์โมโมทาโร่” ที่บอกเล่าเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านเด็กชายที่เกิดจากลูกท้ออันโด่งดัง จัดแสดงรูปปั้น รูปวาดการ์ตูนต่างๆ ให้ท่านเดินชมกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านไปยัง “Kurashiki Bikan Historical Quarter” ชมบ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาว และต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริมน้ำ ท่านจะได้สัมผัสอิทธิผลวัฒนธรรมตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นได้อย่าง ลงตัว เห็นได้จากสถานที่สำคัญด้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ DAIWA ROYNET HOTEL HIROSHIA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮิโรชิม่า – เมืองอิวะคุนิ – ปราสาทอิวะคุนิ – สะพานคินไตเกียว– ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม – โอโคโนมิยากิมูระ – ช้อปปิ้งฮอนโดริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอิวะคุนิ จังหวัดยามะงุจิ เดินทางสู่ “ปราสาทอิวะคุนิ” ที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1962 ในแบบของสถาปัตยกรรมในสมัย โมโมยามะผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปจนที่กล่าวกันว่าเป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์ แห่งหนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่น ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงพวกชุดเกราะ และดาบโบราณ เป็นต้น

จากนั้น ชม “สะพานคินไตเกียว” สะพานไม้โบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สะพานที่มีตวามงามที่สุดในญี่ปุ่น สะพานไม้ 5โค้งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1673 เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำไปยังปราสาทอิวะคุนิที่อยุ่บนเขาอีกฝั่งนึง ตัวสะพานยาว 175 เมตร กว้าง 5 เมตร ในอดีตนั้นตัวสะพานสร้างโดยการ นำไม่มาขัดกันไม่มีการใช้ตะปูเลย ต่อมาสะพานได้รับความเสียหายภัยธรรมชาติต่างๆ จึงได้มีการเสริมโครงด้วยเทคโนโลยีสัมยใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สะพานนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง “ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ” ศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดย ผู้ทรงอิทธิพลในยุคนั้นอย่าง ไทระ โนะ คิโยโมริ ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจำจังหวัด ฮิโรชิม่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996

โดดเด่นด้วยโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ กลางทะเล ตัวศาลเจ้าหลักเองก็สร้างให้ยื่นออกไปในทะเลเช่นกัน เป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านไปยัง “อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม” ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง ซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้นที่ถูกทิ้งลงมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCOให้เป็นมรดกโลกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โอโคโนมิยากิมูระ” แหล่งรวมร้านโอโคโนมิยากิ(พิซซ่าญี่ปุ่น) ชึ้นชื่อในแบบฉบับของเมือง ฮิโรชิม่า หรือที่บางคนเรียกว่า “ฮิโรชิม่ายากิ” ขณะที่โอโคโนมิยากิแบบโอซาก้าจะปรุงด้วยการนำแป้งและวัตถุดิบทั้งหมดผสมรวมกัน จากนั้นจึงนำไปผัดและย่างบนกระทะร้อน แต่ฮิโรชิม่ายากิจะไม่ผสมวัตถุดิบ กับแป้ง แต่จะค่อยๆ ทำไปทีละชั้น และจะใส่เส้นลงไปด้วย ให้ท่านได้เลือกร้านที่ถูกใจรับประทานกัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

จากนั้น ไปช้อปปิ้งกันต่อที่ “ฮอนโดริ ” ย่านการค้าที่ใหญ่ของเมืองฮิโรชิม่าอิสระให้ท่านได้เลือกชม และซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของฝาก หรือที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ DAIWA ROYNET HOTEL HIROSHIA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โกเบ – ฮาเบอร์แลนด์(ถ่ายรูปพอร์ต ทาวเว่อร์) – ศาลเจ้าอิคุตะ – SANDA OUTLET – โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่เดินทางสู่เมืองโกเบ ไปยัง “ฮาเบอร์แลนด์” ย่านบันเทิงริมทะเลของเมืองโกเบ มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนังไปจนถึงสวนสนุก และที่นี่ยังเป็นจุดนัดพบของคู่รักหนุ่มสาว เนื่องจากทัศนียภาพของอ่าวริมทะเลของเมืองโกเบนั้นสุดแสนจะโรแมนติค ให้ท่านได้เก็บภาพวิวทะเล และ “พอร์ต ทาวเว่อร์” สัญญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโกเบ จากนั้นอิสระให้ท่านรับประทานอาหาร และเดินช้อปปิ้งกัน ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าอิคุตะ” ศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในเมืองโกเบ และศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งการแต่งงาน (ความรัก) เราจึงเห็นคู่รักพากันจูงมือเดินเข้าไปกราบไหว้ขอพร ให้ท่านได้ศักการะขอพรกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “SANDA OUTLET” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ STAR GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ และช้อปปิ้งย่านนัมบะ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (เพิ่มเงินผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 1,900 บาท / ท่าน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ท่านที่ซื้อทัวร์เสริม —> เดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ท่านจะได้สัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดกับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมน เดอะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลับของ “ไอ้แมงมุม” กับเครื่องเล่น 3D ให้ท่านผจญภัยกับไอ้แมงมุม ต่อสู้กับเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สัมผัสได้ต่างจากเครื่องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัสมา พบกับการผจญภัยกับโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกับ “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อมกับพลังที่ทำให้ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้ ผจญภัยไปกับ “PETER PAN’S NEVERLAND” ความฝันและความรู้สึกที่จะทำให้ ทุกท่านได้รับทราบถึง “หัวใจของความเชื่อมั่น” ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกับฉากเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงจากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” หรือ นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะฟิวเจอร์” โซน “จูราสสิค พาร์ค” ให้ท่านล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วิลเลจ” ให้ท่านนั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนดัง ของค่ายยูนิเวอร์แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆและที่พลาดไม่ได้กับ เครื่องเล่นใหม่จากภาพยนตร์ สุดฮิต “Wizarding World of Harry Potter” ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ นำท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด…สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ “Spider Man”

จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยังโลกแห่งเวทมนต์ที่ร่ายมนต์ใส่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก ในโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้ ให้เป็นฉากต่างๆของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บ้านฮอกมี้ด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ และไม่พลาดกับการลอง บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มขึ้นชื่อของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ทั้ง ไม้กวาดกายสิทธิ์ หรือเครื่องมือเวทมนต์ต่างๆ เป็นต้น

ท่านที่ไม่ได้ซื้ทัวร์เสริม —> นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้น ในปี 1583 โดย ท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ปราสาทแห่งนี่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำ ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก โดยหินแต่ละก้อนมีการวางทับซ้อนกันอย่างแน่นหนา และแข็งแรงโดยไม่ได้ทำการตัดหินเลย หลังจากการเสียชีวิตของท่าน ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดยทหารของโทคุงาวะและเป็นการปิดฉากตระกูลของโทโยโทมิ ในปี 1997 มีการบูรณะครั้งใหญ่ และปรับปรุงด้านในให้ทันสมัย กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทและเรื่องราวของท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผู้ริเริ่มการก่อสร้างปราสาท ให้ท่านเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอางและสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้ และช้อปปิ้งกันต่อที่ย่าน “นัมบะ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่อยู่ติดกับย่าน “ชินไซบาชิ” มีทั้งร้านค้า และห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง กล้อง นาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคต่างๆกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ STAR GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่หก ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – เอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านไปยัง “ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลา ***รับคณะที่ซื้อทัวร์เสริม ณ จุดนัดพบ*** เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน

17.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

วันเดินทาง

 • 25 – 30 ม.ค. 60
 • 15 – 20 ม.ค. 60
 • 16 – 21 ก.พ. 60
 • 01 – 06 มี.ค 60
 • 03 – 08 มี.ค 60

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน) รวมตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 48,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 45,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 45,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 42,900.-
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้ใหญ่ 30,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 30,900.-
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 27,900.-
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-

เงื่อนไขการให้บริการ

1.กรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึงจำนวนตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว หากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดความดูแลรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกกรณี

3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบิน 30 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนออกเดินทาง หรือ ตามกำหนดการในใบแจ้งการชำระเงิน

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 10,000 บาท

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.6 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

4.7 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน

4.8 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

4.9 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าเข้าสถานที่ และค่าใช้จ่ายนั้นๆคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป บินไป – กลับ พร้อมคณะ) ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ออกโดยสายการบิน ทางบริษัทไม่อาจกำหนดเองได้ อนึงการเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง หากมีค่าใช่จ่ายใดๆ ทีเพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ ตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

2.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจ้งขอห้องพักดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา อย่างน้อย 30 วัน

3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินใดให้แก่ท่านได้

4.เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.ค่าน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล สามารถติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ1 ใบ / ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

– กรณีผู้เดินทางอายุ 6 เดือน – 75 ปี จะมีสิทธิรับ 100% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

– กรณีผู้เดินทางอายุ 76 ปี ขึ้นไป จะมีสิทธิรับเพียง 50% ของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

หมายเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชดใช้ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

กรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองต้องทำเป็น แผนแบบเดี่ยวเท่านั้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 • กรณีผู้เดินทางไม่ได้เดินทางเริ่มต้นจากประเทศไทย

*** กรณีดังกล่าวข้างต้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด