ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 12 –16, 13 -17 เมษายน 2560 ชมนครซิดนีย์ หอคอยซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY แคนเบอร์ร่า

โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย

LOFT-AUS-04_CAPITAL AUSTRALIA 5D3N

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบน ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

19.20 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475

วันที่สองของการเดินทาง ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – หอคอยซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

07.20 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชมหาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศ ท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิค ปี 2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขา

แวะจุดชมวิวบนหน้าผา เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงาม แวะ ที่เดอะแก๊ป จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม หินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่ สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์นานาชาติที่ร้านอาหารหมุน 360 องศา พร้อมชมวิวนครซิดนีย์ ณ Sydney Tower Restaurant

ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก

ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- สวนสัตว์พื้นเมือง- ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบน ผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ตาง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA

จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLDบริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน

จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง (ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น

จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองหลวง ของประเทศออสเตรเลียที่ได้ชื่อว่ามีการจัดผังเมืองได้อย่างมีระเบียบสวยงามจนติดอันดับโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคาร

นำท่านผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน (WALTER BURLEY GRIFFIN) ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึ้นเพื่อเสริมให้ภูมิประเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมือง ตระการตากับน้ำพุที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง CAPTAIN COOK MEMORIAL WATER JET ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง

ชม อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี นำชม อนุสรณ์สถานทหารหาญ แห่ง ออสเตรเลีย ชมสถานทูตนานาประเทศที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าสถานทูตไทยประจำกรุง แคนเบอร์ร่า จากนั้นเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE / HOLIDAY INN DARLING HARBOUR หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าในย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล

หรือจะช็อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ (CENTRE POINT) เพื่อช็อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building (Q.V.B) ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่ที่บนถนน George Street ระหว่างถนน Market กับ ถนน Park เป็นอาคารช็อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้าน หรือแม้แต่ดอกไม้ ท่านสามารถเดินทางใต้ดินสู่ย่าน Centre Point เพื่อซื้อสินค้ายี่ห้อดังมากมาย หรือจะซื้อครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones

( อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย )

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ตสมิธ ซิดนีย์ เพื่อเดินทางกลับ

16.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

22.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • 12 –16 , 13 -17 เมษายน 2560

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 58,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 54,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 51,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 46,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริม) 1,000.- บาท

คณะผู้เดินทาง ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ 34,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 31,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 29,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 28,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดให้ท่านที่ 3 (เตียงเสริม) 1,000.- บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (TG) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
 • ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 59 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • รวมค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610