ทัวร์เนเธอร์แลนด์ สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ 2017 สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม อาเค่น เยอรมนี การบินไทย TG

เทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ

LOFT-EUR-64A_TULIP FESTIVAL 1 (WONDERS OF THE NORTH)

ร่วมเปิดเส้นทางการบินใหม่กับสายการบินไทยบินลัดฟ้าสู่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ท่องเที่ยวยุโรป 3 ประเทศ เพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตพรมแดนติดกันบนเส้นทางอันแสนโรแมนติก เริ่มจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จุดเริ่มต้นของประชาคมยุโรป และแหล่งผลิตช็อกโกแลตส่งออกทั่วโลก ประเทศเยอรมนี เมืองอาเค่น เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมัน โดยพระจักรพรรดิคารล์ (Kaiser Karl) หรือในชื่ออังกฤษว่า ชาร์ลเลอมัน (Charlemagne) เคยทำเมืองนี้ให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรป ในช่วงศตวรรษที่ 9 ในตัวเมืองอาเค่นมีโบราณสถานที่น่าสนใจอยู่มากมาย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเล็กๆที่ยังคงวิถีแบบพื้นบ้าน การทำการประมงแบบดั้งเดิม และมีเอกลักษณ์ประจำถิ่น การแต่งกายแบบพื้นเมืองและการใช้รองเท้าไม้ ขอนำท่านจุดหมายปลายทางฝันของนักท่องเที่ยว ผู้รักธรรมชาติและวัฒนธรรม สะดวกสบายโดยเที่ยวบินตรงของสายการบินไทย ด้วยบริการระดับอันแสนประทับใจ

โปรแกรมทัวร์เนเธอร์แลนด์ สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ 2017 สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม อาเค่น เยอรมนี การบินไทย TG

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) ศุกร์

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 บรัสเซลส์ – วอเตอร์ลู – พิพิธภัณฑ์วอเตอร์ลู – เมืองมรดกโลกอาเค่น เสาร์

00.30 น. เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 934

07.40 น. ถึงสนามบินบรัสเซลล์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำคณะเดินทางสู่เมืองวอเตอร์ลู (Waterloo) สมรภูมิที่นโปเลียนพ่ายแพ้ครั้งสุดท้าย เมื่อปี ค.ศ. 1815 บุรุษแห่งสงครามและอำนาจ ถูกเนรเทศออกไปอยู่เกาะแซงต์เฮเลน่าจนสิ้นพระชนม์

ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต และชมเรื่องราวเกี่ยวกับมหาสงครามในรูปแบบ Panorama และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

จากนั้นเดินทางสู่เมืองอาเค่น (Aachen) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์

รุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สปา และมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ขาดสาย (16 ก.ม.)

(153 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. นำท่านสู่เขตเมืองเก่าอาเค่น ชมมหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมือง และยังถูกจัดให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมกับกาโล-โรมัน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 786

มหาวิหารนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่แต่งตั้งกษัตริย์ของเยอรมนี ในสมัยก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นที่รับรางวัลคาร์ลในทุกๆปี รางวัลคาร์ลนี้จะมอบให้กับผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพในยุโรป บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลคาร์ลมาแล้ว อาทิ บิล คลินตัน, โทนี แบลร์ แล้วเที่ยวชมเขตเมืองเก่า ศาลาเทศบาลเมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิคและบาร็อค,

จตุรัสเมืองเก่า (Katschhof) ศูนย์กลางของเมือง สถานที่จัดงานสำคัญๆ,มหาวิทยาลัย RWTH AACHEN เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของยุโรป, ป้อมประตูเมืองโบราณ มีร้านอาหาร,คาเฟ่,ร้านหนังสือ

นอกจากนี้เมืองอาเค่นยังเคยเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ของทหารโรมัน ตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล ซึ่งจะเห็นได้จากสถานอาบน้ำแร่และแหล่งน้ำพุร้อน ในปัจจุบันมากกว่า 30 แห่ง

ที่โดดเด่นที่สุดคือ Elisenbrunnen โดยฮอลล์แห่งนี้สร้างขึ้นในแบบนีโอคลาสสิค มีพื้นที่ครอบคลุมสายน้ำร้อนที่ไหลอยู่ใต้พื้นดินมากมาย ภายในมีลานน้ำพุ Elise ที่มีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรค ซึ่งถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ

ซึ่งน้ำจากน้ำพุค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงมากเนื่องจากมีสารซัลเฟอร์อยู่มาก แต่มีสรรพ คุณในการรักษาโรคค่อนข้างมากเลยทีเดียว

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN AACHEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.galahotels.com

อัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก

วันที่ 3 อาเค่น – หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) – ซานสคันส์ – จัตุรัสแดม อาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านสู่ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม (248 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. เที่ยวชมหมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้น เมือง และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมเก่า ๆ ไว้ รวมถึงการแต่งกายแบบพื้นเมือง และการใช้รองเท้าไม้ อาชีพของประชาชนพื้นเมืองยังคงเป็นการประมงเหมือนอดีตกาล อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

จากนั้นไปชมพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรม มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้

นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill)

Red Light District เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม

แล้วเข้าสู่กรุงอัมสเตอดัม ย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม (Dam Square)

อัมสเตอร์ดัม บ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง

เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม เขต Red Light District

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com

วันที่ 4 สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร จันทร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

เทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม

เทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์สวนเคอเคนฮอฟ ทัวร์ยุโรป ชมดอกทิวลิป

ดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ (keukenhof garden) เนเธอร์แลนด์

นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ

อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิปมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 20 พ.ค. 2013) (38 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) อัมสเตอร์ดัม(Amsterdam เมืองหลวงของ ประเทศฮอลแลนด์ (Holland)

13.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม

จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ในปัจจุบันช่วงฝีมือชาวดัชต์สามารถ cutting ได้ 121 เหลี่ยม ทำให้เพชรมีความแวววาวมากขึ้น

สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com

วันที่ 5 เดินทางสู่เมืองบรูซจ์ – เที่ยวชมเมืองมรดกโลก – เก็นท์ – บรัสเซลล์ อังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

บรูซจ์ Bruges ประเทศเบลเยี่ยม

08.00 น. เดินทางสู่เมืองบรูกจ์ ศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมือง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้น (251 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บรูจก์ เมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็ก ๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่ว และสนามหญ้าอันเขียวขจี

13.00 น. เที่ยวชมเมืองบรูซจ์ ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง

นำคณะผ่านชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ (Cloth Hall) ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต (88 เมตร)

บรูกจ์ ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นได้ทั่วเมือง

จากนั้นนำคณะ ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL BRUGGE CENTRUM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com

เมืองเก้นท์ (Ghent) อดีตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ เที่ยวชมตัวเมือง เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำเชลดท์และแม่น้ำลิส บันทึกภาพสวยของอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางเรียงรายสองฝั่ง Graslei และ Korenlei เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง โดยมองจากสะพานเซนต์ไมเคิล Belgium

วันที่ 6 เก้นท์ – บรัสเซลส์ – ATOMIUM – จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) – ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส – ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พุธ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองเก้นท์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ

เก้นท์ ประเทศเบลเยี่ยม เกนท์ เบลเยียม Ghent Belgium

นำท่านเดินเที่ยวชมตัวเมือง เริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำเชลดท์และแม่น้ำลิส เขตจัตุรัสเมืองเก่า,โบสถ์เซนต์นิโคลัส,หอระฆังเบลฟรีย์ หมู่อาคารเรียงรายริมฝั่งแม่น้ำถูกสร้างขึ้นอย่างงดงาม โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 19 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (51 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

อะตอมเมียม (ATOMIUM) บรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

13.00 น. นำท่านไปถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบประมาณถึง 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง

อะตอมเมียม (ATOMIUM) เปรียบเสมือนอะตอม จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม

ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn

อะตอมเมียม (ATOMIUM) บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม Belgium

ประกอบด้วยลูกเหล็กกลมๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม

ทัวร์บรัสเซล แกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็อง-ปลัสเดอบรูว์แซล จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

แล้วกลับเข้าสู่กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยี่ยม เมืองนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลาง แจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล จตุรัสกรองปลาซ (Grand Place)

บรัสเซล แกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็อง-ปลัสเดอบรูว์แซล

จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่อง เที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโกและชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง

แมนเนเก้นพิส เด็กชายยืนฉี่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม Manneken Pis Brussels, Belgium

แล้วพาท่านไปชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมือง อาทิ ช็อกโกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้

เบลเยี่ยมวาฟเฟิล Belgium Waffle กรอบนอก นุ่มใน สไตล์เบลเยี่ยมวาฟเฟิล

หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก

อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน Av. Louise ย่านการค้าแหล่งใหม่ของกรุงบรัสเซลล์ ร้านบูติกของสินค้าชื่อดังอาทิ Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Longchamp ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THON HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.thonhotels.com

วันที่ 7 เดินทางสู่สนามบินบรัสเซลส์ – เดินทางกลับกรุงเทพฯ พฤหัสบดี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร์

05.35 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)

กำหนดวันเดินทาง

 • 31 มี.ค.-7เม.ย. 2560
 • 10-17 เม.ย.2560
 • 28 เม.ย.- 5 พ.ค.2560
 • 05 – 12 พ.ค.2560
 • 12-19 พ.ค.2560

ค่าทัวร์ต่อท่าน : ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2560 (ยกเว้นช่วงสงกรานต์)

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 85,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 77,000.-
 • เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 68,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single Supplement ) จ่ายเพิ่มท่านละ 12,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ -25,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ -18,500.-

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางวันที่

 • 10-17 เมษายน 2560

ค่าทัวร์ต่อท่าน : ระหว่างช่วงสงกรานต์

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 93,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 84,000.-
 • เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 75,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single Supplement ) จ่ายเพิ่มท่านละ 12,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ -32,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ -23,500.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วอเตอร์ลู / สวนเคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรือหลังคากระจก
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พัก หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทำให้โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรือ การปรับราคาสูงขึ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่เป็นเมืองใกล้เคียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับเรา เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610