ทัวร์ชมดอกทิวลิป เนเธอร์แลนด์ การบินไทย

ดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ (keukenhof garden) เนเธอร์แลนด์

LOFT-B-06_EUROPE FLOWER 9 DAYS
เที่ยวชมการดอกไม้ 1 ปี มีครั้งเดียว ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เดินทางด้วย การบินไทย นำท่านแวะชมเมืองมรดกโลกที่แสนสวยงามอย่างเมืองบรูจจ์ ชมกรุงบรัซเซลล์ เดินเล่น ณ จตุรัสกรองปราซ์ แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ อีกทั้งยัง ไปชม กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดาม แวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังสันติภาพ……ให้ท่านเที่ยวประเทศเยอรมันนีชมมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ ณ กรุงโคโลญจน์ ให้ท่านล่องเรือชมบรรยากาศ แม่น้ำไรน์  พร้อมตบท้ายประเทศแสนสวยอย่างลักเซมเบิร์ก

วันแรก (1): กรุงเทพฯ
วันที่สอง (2): กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์
วันที่สาม (3): บรัสเซลส์ – กรุงเฮก – อัมสเตอร์ดัม (พัก 2 คืน)
วันที่สี่ (4): อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม – กังหันลม – ล่องเรือหลังคกระจก
วันที่ห้า (5): อัมสเตอร์ดัม – ดุสเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์
วันหก (6): โคโลญจน์ –บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือ แม่น้ำไรน์ – เซนต์กอร์ – ลักเซมเบิร์ก
วันที่เจ็ด (7): ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก

วันแรก (1) กรุงเทพฯ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ แถว D ประตู 3

วันที่สอง (2) กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม

00.30 น. ออกเดินทางสู่ บรัสเซลส์ โดยเที่ยวบินที่ TG 934

07.40 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) คือเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

นำท่านชม จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั้งรูปปั้น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่ชั้นนำ และช๊อคโกแลต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม / แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของนั้น อะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที เจ้าอะโตเมี่ยม มีน้ำหนัก รวมกันประมาณ 2400 ตัน

นำท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการ กล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ที่ทำให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส

แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อยกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Husa President Park หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (3) บรัสเซลส์ – กรุงเฮก – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ / มาดูโรดัม – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

แวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังสันติภาพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฏหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติที่ล้ำค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบันดังกล่าวแล้ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรม ทิวลิปถูกนำมาสู่เนเธอร์แลนด์ในราวปี ค.ศ. 1593 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และการปลูกทิวลิปจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาวเนเธอร์แลนด์ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ มาจนทุกวันนี้ ทิวลิปมีการปลูกในเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ราวๆ ค.ศ. 1600 จนในปัจจุบัน เกือบครึ่งของพื้นที่ปลูกไม้หัว ทั้งประเทศใช้เป็นพื้นที่ปลูกทิวลิป นอกนั้นก็เป็นพวกลิลลี่ แกลดิโอรัส นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ ตามลำดับ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปสำคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ( KEUKENHOF )แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน

หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ สวนเคอเคนฮอฟ จะปิด นำท่านชม มาดูโรดัม (Madurodam) เมืองตุ๊กตาอันดับ 1 ของโลก บนพื้นที่ 2 ไร่ครึ่ง ชมการจำลองอาคาร ตึกรามบ้านช่อง สนามบิน สิ่งก่อสร้างและสถานที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ ภายในประเทศมาสร้างในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 นำชมและถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ และย่านสถานฑูตกงศุลต่างๆ

เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเทล เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก

นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัม (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) หรือ วังหลวง ที่ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ว่าการอำเภอ สร้างโดยสถาปนิกที่ชื่อ ยาคอบ ฟาน กัมเปน ตรงหน้าจั่วของตึกแห่งนี้มีรูปปูนปั้นที่สวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตว์ในเทพนิยายกรีก ภายในเป็นห้องโถงกว้างปูด้วยหินอ่อนเป็นรูปลูกโลกขลิบด้วยทองเเดงสวยงาม เพดานวาดเป็นรูปภาพจักรวาล

แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ไรค์ (Rijksmuseum) พิพิธภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมผลงานศิลปะเนเธอร์แลนด์ทุกแขนง อาคารมีลักษณะคล้ายกับตึกสถานีรถไพสร้างด้วยอิฐสีเเดงสไตล์นีโอโกธิก ภายในพิพิธภัณฑ์อันกว้างใหญ่มีทั้งหมด 260 ห้อง จัดเก็บรวบรวมภาพเขียนของจิตรกรชาวดัตช์ผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่19

แวะถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟกลาง (Centraal Station) แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1889 โดดเด่นด้วยการตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยอิฐสีเเดง ผลงานการออกแบบของ PJH Cuypers ซึ่งเป็นผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Apollo Amsterdam Centre หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (4) อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม – กังหันลม – ล่องเรือหลังคากระจก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตที่ยังคงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย เดินทางชม กังหันลม และอนุสาวรีย์เรมแบรนท์ (Windmill & Statue Of Rembrandt) เป็นกังหันลมระบายน้ำที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1636 ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำ Amstel ชมรูปปั้น เรมแบรนท์ เป็นจิตรกรและช่างพิมพ์ในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปและเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดท่านหนึ่งของโลก

ชมโรงงานทำรองเท้าไม้ (Woodden Shoes Factory) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่อยู่คู่กับชาวดัตช์มาแต่โบราณกาลโรงงานรองเท้าไม้เป็นโรงงานเนเธอร์แลนด์(ฮอลแลนด์)เป็นประเทศอยู่ในเขตที่จัดได้ว่ามีความชื้นสูงชาวดัตช์จึงคิดประดิษฐ์รองเท้าที่มีประสิทธิภาพกันความชื้นได้สูงและรองเท้าไม้นี่ยังมีอายุการใช้งานที่นานอีกด้วยที่นี่ยังมีรองเท้าที่ทำขายหากท่านใดต้องการซื้อเป็นที่ระลึกก็สามารถซื้อได้มีหลายสีหลายลวดลายหากท่านใดประสงค์อยากได้พวงกุญแจ

นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ชมสองฝากฝั่งคลองของตัว เมืองอัมเตอร์ดัมที่มีอายุหลายร้อยปีชมบ้านเรือนสไตล์ดัชท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่ง ตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา คลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้และอันสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพานสถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลอง รวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาด ดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง

ชม สถาบันการเจียระไนเพชร ที่เนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนชมขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Apollo Amsterdam Centre หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า (5) อัมสเตอร์ดัม – ดุสเซลดอร์ฟ – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ สวยงาม และประวัติประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี ค.ศ.1100 ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของ City hall ที่โด่งดังของ ชมปราสาทอันเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านเหนือ แม่น้ำRhineและทำให้เมืองดุสเซลดอร์ฟ กลายเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวต้องการมามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน

อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งบนถนน Ko-Galle rie ถนนซึ่งมีร้านขายของเปิด ตามริมสองฝั่งของถนนมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า ร้านของตกแต่งบ้าน ร้านเครื่องประดับ หรือร้านขายของ ที่ระลึก ซึ่งล้วนมีแต่ของที่สวยงามและมีความประณีต ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจและราคาถูกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศเยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ

เข้าชมมหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่,ออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Koeln West หรือเทียบเท่า

วันที่หก (6) โคโลญจน์ –บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือ แม่น้ำไรน์ – เซนต์กอร์ – ลักเซมเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ท่าเรือบ๊อบพาร์ด (Boppard) นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์ขาวอันมีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น และขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือเซนต์กอร์ (St. Goar)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย เดินทางสู่ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศขนาดเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม ทางตอนเหนือเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ยๆ จุดสูงสุดอยู่ที่ Buurgplaatz มีความสูง559ม พื้นที่อื่นๆมักเป็นเนินเขาเตี้ยๆเช่นกัน มีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับชื่อประเทศคือ ลักเซมเบิร์ก เชิญเที่ยวชมประเทศเล็กสุดในยุโรปที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าประทับใจ ทั้งปราสาท อาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง แม่น้ำลำคลอง และดอกไม้ต้นฤดูใบไม้ผลิ

ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง พระราชวัง The Grand Ducal palace ที่ประทับของกษัตริย์หรือดยุคองปัจจุบัน อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขา ผ่านชม Casemates Du Bock ส่วนหนึ่งของป้อมปราการอันเก่าแก่ ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องย่านเมืองเก่า และป้อมปราการแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Grand Hotel Alfe หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด (7) ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่ง แม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River)อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้วนำท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า (Mountain Railway) เพื่อขึ้นสู่เนินเขาและเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง โดยปราสาทนี้สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค-เรอเนสซองซ์ ตั้งอยู่บนเนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยสามารถเดินเล่นได้ บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช, ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค มากมาย ในอดีตปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม แต่ก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Hirschberg Heidelberg หรือเทียบเท่า

วันที่แปด (8) ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)

14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 921

วันที่เก้า (9) กรุงเทพฯ

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****************************************

กำหนดการเดินทาง

08 – 16 เม.ย. 60**
07 – 15 เม.ย. 60**

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 88,800.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ 88,800.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ 86,800.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ 84,800.-
ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (Single Supplement) 10,000.-

ค่าทัวร์รวม :

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน การบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
ค่าทัวร์ไม่รวม :
ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า – ออก ในโรงแรม

เงื่อนไขการสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 30,000 บาท
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางอีเมลล์ [email protected]
หรือทางไลน์ ID: @lofttravel
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
– เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
– เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
– สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 – 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 – 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610