ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน 19 – 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช) ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า มิยาจิม่า โอกายาม่า โกเบ โอซาก้า เกียวโต ฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ช่องแคบคัมมอน สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ย่านช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ เกาะมิยาจิม่า ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เมืองเก่าคุราชิกิ เมืองโคจิม่า ถนนโคจิม่า ยีนส์ สะพานเซโตะ โอฮาชิ ล่องเรือนารุโตะ เวิร์ล พูล เมืองโกเบ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ อิออนพลาซ่า มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)

LOFT-JP5-01_WEST JAPAN AUTUMN 6D 3N

ฟุกุโอกะ-ฮิโรชิม่า-มิยาจิม่า-โอกายาม่า-โกเบ-โอซาก้า-เกียวโต

นำทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ เป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้ มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ สะพานแห่งนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโมโตยะสึ เป็นอาคารรที่ก่อสร้างด้วยความแข็งแรงและทันสมัยที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณู เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของของโลก จากนั้นนำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยัง “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม “พิพิธภัณฑ์สงคราม” ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ ดูเป็นอนุสรณ์

 • ชม “ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเสาโทริอิอยู่กลางทะเลสาบ
 • นำท่านย้อนลำลึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ
 • ชมเทศกาลประดับไฟ “Nabana no Sato” ในสวนดอกไม้ยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี
 • ล่องเรือชม “นารุโตะ เวิร์ล พูล” ช่องแคบคิอิปรากฏการณ์ของ กระแสน้ำวนนารุโตะ
 • ชมบรรยากาศ “ถนนกางเกงยีนส์” ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เมืองโคจิม่า
 • “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ที่มีเสาโทริอิสีแดงเรียงกันอย่างสวยงาม น่าประทับใจ
 • บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุคุโอกะ

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

https://www.youtube.com/watch?v=ZvsKFm5vqL0

วันที่สอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช่องแคบคัมมอน – สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า -อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า – ย่านช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ

00.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนั้นได้เกิดเรื่องร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้นเหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฮอนชู โดยระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชมวิว “ช่องแคบคัมมอน” ช่องแคบที่มีความลึกติด 1 ใน 5 ของโลก เป็นที่เชื่อมเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู เข้าด้วยกันด้วยสะพานแขวนคัมมอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)

นำทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ เป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้ มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ สะพานแห่งนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโมโตยะสึ เป็นอาคารรที่ก่อสร้างด้วยความแข็งแรงและทันสมัยที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณู เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของของโลก จากนั้นนำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ยัง “สวนสันติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม “พิพิธภัณฑ์สงคราม” ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ ดูเป็นอนุสรณ์

จากนั้นทำท่านสู่ “ถนนฮอนโดริ (Hondori)” เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาวใต้หลังคา ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆ มากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันแบบจุใจ และในย่านนี้เองท่านจะตื่นตาตื่นใจกับย่าน “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรือหมู่บ้านโอโคโนมิยากิ เป็นตึกสี่ชั้นที่ด้านในประกอบด้วยร้านทำโอโคโนยิมากิสไตล์ฮิโรชิม่าอันเป็นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนั่งที่หน้าเคาเตอร์ที่จะมีกระทะเหล็กแบนๆขนาดใหญ่วางเรียงอยู่ด้านหน้า โดยจะมีเชฟเป็นคนเตรียมวัตถุดิบและปรุงให้ที่หน้าของท่าน

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ SUNROUTE HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

โทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ กลางทะเล ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ มิยาจิม่า ประเทศญี่ปุ่น Itsukushima Shrine he great Torii of Miyajima, Japan

วันที่สาม เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – เมืองเก่าคุราชิกิ – เมืองโคจิม่า – ถนนโคจิม่า ยีนส์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยเรือเฟอรี่สู่ “เกาะมิยาจิม่า” นับเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ เพราะเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าและวัดชินโตสำคัญๆ หลายแห่ง คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเขามิเซ็ง ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะเป็นที่อยู่ของพระเจ้าด้วย และนำท่านชม “ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ” เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยผู้ทรงอิทธิพลในยุคนั้นอย่างไทระ โนะ คิโยโมริ ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจำจังหวัดฮิโรชิม่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจ้าอิสึคุชิมะแห่งเกาะมิยาจิม่า คือส่วนของประตูโทริอิสีแดงที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ส่วนตัวศาลเจ้าหลักสร้างได้แข็งแรงแบบไร้ตะปูตอก ถูกสร้างให้ยื่นออกไปในทะเลเช่นกันในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูง เวลานั่งเรือมาใกล้ๆ จะสามารถมองเห็นเสมือนหนึ่งว่าตัวศาลเจ้าอิสึคุชิมะกับประตูโทริอิสีแดงขนาดยักษ์ลอยอยู่เหนือท้องทะเลจริงๆ ส่วนในช่วงเวลาน้ำลด นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินเข้าไปชมฐานประตูโทริอินี้ได้ด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเก่าคุราชิกิ” เป็นย่านเมืองเก่า ที่ท้องถนนที่เรียงรายไปด้วยบ้านโคมินกะ (บ้านญี่ปุ่นโบราณ) กำแพงสีขาว และ ต้นหลิวน้อยใหญ่ใกล้คลองคุราชิกิ ซึ่งได้รับรางวัลสองดาวจาก “มิชลินกรีนไกด์” ในการจัดอับดับสถานที่น่าท่องเที่ย คุราชิกิเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรืองในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุข และกลมกลืน อย่างสมบูรณ์ ที่ ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ท่านสามารถชม ย่านไอวี่แสควร์ ซึ่งอดีตเคยโรงงานทอผ้าที่สร้างด้วยอิฐแดง นำมาบูรณะตกแต่ขึ้นใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, ร้านอาหาร, และโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโคจิม่า” เป็นเมืองเล็กๆที่ติดทะเลเซโตะ มีชื่อเสียงเกี่ยวกับผ้าเดนิมและกางเกงยีนส์ไปไกลทั่วโลกว่าเป็นแหล่งผลิตผ้ายีนส์ระดับพรีเมี่ยม ที่คงกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสมัยโบราณเอาไว้ นำท่านชม “ถนนโคจิม่ายีนส์” หรือ Jean Street จะเป็นถนนเส้นที่รวมเอาแบรนด์ของกางเกงยีนส์ที่ผลิตในเมืองโคจิมะมารวมกันไว้ที่ถนนเส้นเดียว เช่นแบรนด์ Iron Heart, Momotaro และ Pure Blue Japan

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ DIAMOND SETOUCHI MARINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่สี่ สะพานเซโตะ โอฮาชิ – ล่องเรือนารุโตะ เวิร์ล พูล – เมืองโกเบ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางข้าม “สะพานเซโตะ-โอฮาชิ” สะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อ รวมความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร มีความสวยงามและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมาก เพราะเป็นทั้งเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟ และเส้นทางจักรยานด้วย เพื่อเดินทางสู่ “เกาะชิโกะกุ”  เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น มีความเงียบสงบและยังคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไว้ได้ โดยที่ไม่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสมัยใหม่

นำท่านล่องเรือชม “นารุโตะ เวิร์ล พูล” ที่เกิดจากกระแสน้ำจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำจากช่องแคบคิอิ ระดับน้ำที่สูง-ต่ำต่างกันถึง 1.5 เมตร ทำให้น้ำเคลื่อนตัวรวมกันเป็นเกลียวคลื่นของแอ่งน้ำวนในช่วงน้ำขึ้น-น้ำลงที่บริเวณใกล้ช่องแคบนารุโตะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลในเซโต ปรากฏการณ์ของ กระแสน้ำวนนารุโตะ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าพิศวง โดยขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 30 เมตร สะพานแกรนด์นารุโตะเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ข้ามช่องแคบนารุโตะ โดยเชื่อมต่อกับเมืองอาวาจิในเฮียวโงะและเมืองนารุโตะในจังหวัดโทคุชิมะ เป็นเส้นทางเชื่อมกับฮอนชู เกาะหลักของญี่ปุ่น ความยาวของสะพาน1,629เมตรและกว้าง25เมตร สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo Bridge) มีระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างโกเบ และเกาะอาวะจิ ที่ช่องแคบอะกาชิ และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกับชิโกกุ

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ

เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “เมืองโกเบ” เพื่อเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” เป็นแหล่งบันเทิงของย่านนี้ ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสค โดยหันหน้าออกทะเลข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปปิ้งมอลล์ และแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ และอื่นๆมากมาย และมีริมฝั่งเชื่อมต่อไปถึงสวนมาริเคนได้ สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชูโอ และท่าเรืออื่นๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองโกเบยามที่มองเข้ามาจากท้องทะเลนั้นเป็นภาพที่น่าตื่นตาอย่างยิ่ง

ปราสาทโอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี Osaka Castle in Autumn

นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า

นำท่านมุ่งหน้าสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – อิออนพลาซ่า – มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ 2

และนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ

เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซึ่งเป็น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้า นั่งพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นั่ง ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย และนำทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม –  พฤษภาคม ของทุกปี)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลับ

วันที่หก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ

00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

04.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

กำหนดเดินทาง

 •  19 – 24 ตุลาคม 2560 (วันปิยะมหาราช)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

 • ผู้ใหญ่ 44,900 บาท
 • เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 42,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -17,000 บาท
 • เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 30/5/2560)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
 • วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วัน
 • ก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ
 • รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่
 • สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์
 • ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610