ทัวร์แคนาดา อเมริกา 11 วัน 6 คืน 12 – 22 ต.ค. 60 ชมเมืองคิวเบก อ๊อตตาว่า ชาโตว์ฟองโตแนค มอนทรีออล เมืองคิงส์ตัน ล่องเรือเที่ยวชมหมู่เกาะ 1,000 เกาะ หอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. TOWER) น้ำตกไนแองการ่า สะพานเรนโบว์ Woodbury Common Premium Outlets เกาะลิเบอร์ตี้ One World Trade เซ็นทรัล พาร์ค

Statue of Liberty, New York

LOFT-USA-1012_EAST CANADA – AMERICA 11 D 6 N

น้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ำตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60 กรุงเทพฯ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร Q ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 60 กรุงเทพฯ – โดฮา – มอนทรีออล

01.35 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่โดฮา เที่ยวบินที่ QR837 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง)

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.20 น. ออกเดินทางต่อจากโดฮา สู่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ด้วยเที่ยวบินที่ QR736

(ใช้เวลาบินประมาณ 13.25 ชั่วโมง)

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

14.45 น. เดินทางถึง เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองควิเบค (ระยะทาง 256 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศแคนาดา เป็นเมืองเก่าเมืองแรกที่ชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคนาดาเป็นครั้งแรกเมื่อหลายร้อยปีก่อน ปัจจุบันเมืองควิเบกเป็นเมืองที่ใช้ภาษาสื่อสารกัน 2 ภาษา คือ อังกฤษ และฝรั่งเศส

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม DELTA HOTEL BY MARRIOTT QUEBEC หรือเทียบเท่า ( – / – / D )

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60 ควิเบค – มอนทรีออล

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมเมืองคิวเบก เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่บนสองฝั่งริมเม่น้ำเซนต์ลอเรน ที่ยังคงกลิ่นอายของอารยธรรมฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คน หรือสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนรวมถึงภูมิอากาศด้วย  ผ่านชม ตึกรัฐสภา (Parliament Building) อาคารที่มีความโดดเด่นเนื่องจากมีความสูงถึง 8 ชั้นสร้างขึ้นในปี 1877 นำท่านชม ชาโตว์ฟองโตแนค (Fairmont Le Chateau Frontenac) โรงแรมที่มีชื่อเสียงของเมืองคิวเบก โดยโรงแรมถูกสร้างขึ้นในสไตล์ “ปราสาท” ซึ่งในปี 1981 โรงแรมแห่งนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของประเทศแคนาดา

จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะตามทางเดินลงมาด้านล่าง ย่านที่เรียกว่า Quartier Petit-Champlain ท่านจะได้พบกับร้านบูติกเล็ก ๆ ร้านกาแฟขนาดย่อม ๆ ซึ่งบรรยากาศของร้านค้าเหล่านี้ได้ผสมผสานกันอย่างลงตัว ให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศและความคลาสสิคของอาคารบ้านเรือนในบริเวณนี้ อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของย่านนี้คือ ถนนที่ปูด้วยก้อนหินแบบสมัยก่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง มอนทรีออล (ระยะทาง 256 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองแห่งความงดงามของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศแคนาดา มอนทรีออล เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีออลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีออลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม LE WESTIN MONTREAL หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60 มอนทรีออล – อ๊อตตาว่า – คิงส์ตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นำท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสีสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองออตตาวา (Ottawa) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็น เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนตารีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวา ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา อีกทั้ง ยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านถ่ายรูปและ ชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์กอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ตัน (Kingston) (ระยะทาง 195 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนตาริโอบรรจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็นจุดเริ่มต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา แต่เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กทำให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็น มอนทรีอัล โตรอนโต และเป็น ออตตาวา ในที่สุด

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม FOUR POINT BY SHERATON KINGSTON หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 คิงส์ตัน – โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านล่องเรือเที่ยวชมหมู่เกาะ 1,000 เกาะ (1000 Island) ชมความสวยงามของเกาะแก่งต่างๆ มากมายนับพันๆ เกาะที่เรียงรายกันอย่างสวยงาม บ้างตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดาและบางเกาะตั้งอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละเกาะนั้นจะมีบ้านหลากหลายสไตล์ของแต่ละเกาะถือเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ ที่สวยงามน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (ระยะทาง 263 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

มหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เมื่อเดินทางถึงเมืองโตรอนโต้แล้ว นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall) และผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของนครแห่งนี้บนหอคอยซีเอ็น ทาวเวอร์ (C.N. TOWER) สิ่งก่อสร้างที่เคยสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 553 เมตร แต่ปัจจุบันเป็นอันดับสามของโลก ซึ่งใช้เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ ถ้าในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านสามารถมองเห็นละอองน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS) (ระยะทาง 128 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา และท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดรูปเกือกม้า (Horse Shoes) ของน้ำตกไนแองการ่า โดยจะมองเห็นได้จากทางฝั่งแคนาดาเท่านั้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม  MARRIOTT ON THE FALLS (FALLSVIEW ROOM) หรือเทียบเท่า (B / L / D)

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 น้ำตกไนแองการ่า – บิงแฮมตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่าน “ล่องเรือ” ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ ให้ท่านได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดและในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะได้เห็นรุ้งกินน้ำทอแสงเป็นประกายงดงาม (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ “ฮอร์น โบลเวอร์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Journey Behind the Falls ทดแทนให้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็นสำคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย SKYLON

บ่าย นำท่านเดินทางข้ามสะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อข้ามมายังฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton) (ระยะทาง 356 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม  HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า (B / L / D)

วันพุธที่ 18 ต.ค. 60 บิงแฮมตัน – วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ต – นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านได้

ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

บ่าย เพลิดเพลินกันต่อกับการช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย  เมื่อได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม  CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า (B / – / D)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60 นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทลดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นผ่านชมสะพานแขวนบรูคลิน ที่ถือเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกสร้างในสมัย ค.ศ. 1883 โดยปัจจุบันทางการได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก One World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต รายงานระบุว่า ตึก”วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐ จากเสาอากาศบนตัวอาคาร ที่มีความสูง 408 ฟุต จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาถึงนิวยอร์กแล้ว ต่างก็ต้องมา ณ ที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศรอบ ๆ บริเวณของไทม์ สแควร์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม  CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า (B / L / D)

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60 นิวยอร์ก – โดฮา

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ เซ็นทรัล พาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองแมนฮัตตันแห่งมหานครนิวยอร์ก เป็นเจ้าบ้านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณ 25 ล้านคนต่อปี เป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหากทุกท่านได้เดินชมสวนเข้ามาด้านใน ท่านจะพบกับลานน้ำพุเบเทสด้า (Bethesda Fountain) ซึ่งมีรูปปั้น “Angel of the Waters” ที่เป็นสัญลักษณ์ของเซ็นทรัล พาร์ค อยู่ใจกลางสวนโดยสถานที่แห่งนี้ได้เคยเป็นฉากในภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่อง “กุมภาพันธ์” ที่พระเอกชาคริต แย้มนาม เป็นพวก Homeless และมาอาศัยใน Central Park ตรงบริเวณน้ำพุเบเทสด้าซึ่งเป็นฉากที่แฟนภาพยนตร์น่าจะคุ้นเคยดี ส่วนในฤดูหนาว มีลานสเก็ตน้ำแข็งสองลาน หนึ่งในสองลานนี้จะถูกดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ภายในบริเวณรอบๆ สวน มี Strawberry field ที่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของ จอห์น เลนนอนแห่งวงสี่เต่าทองหรือ “The Beatles” นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสวนสัตว์ เรือนไม้สวน เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติที่กว้างใหญ่ อ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยลู่วิ่ง และรวมไปถึงโรงละครกลางแจ้งเดลาคอร์เต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านสู่ ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่มีสินค้าและของแบรนด์เนมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

16.00 น. รับประทานอาหารเย็น

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

21.20 น. เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR702

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 โดฮา – กรุงเทพฯ

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.40 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ QR830

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60 กรุงเทพฯ

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง 

 • 12 – 22 ต.ค. 60

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ2ท่าน) 129,990
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง)    119,990
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  22,500

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (Qatar Airways)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา
 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปคนรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข

 • ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
 • หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610