ทัวร์แกรนด์อิตาลี 10 วัน Countdown 2018 ปีใหม่ 2561 ทัวร์อิตาลีเจาะลึก สงกรานต์ มกราคม-พฤษภาคม 2561 เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โปซิตาโน อามาลฟี นาโปลี ปอมเปอี โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เมสเตร เกาะเวนิส เวโรนา มิลาน

ถ้ำบลูก็อตโต้ อิตาลี

LOFT-RC-29_GRAND ITALY 10 DAYS

นำคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ำค่าทางทะเล ได้แก่ ถ้ำบลูกร็อตโต้ ด้านในถ้ำจะมีสีสันสดใสสวยงามของน้ำทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและสะท้อนกับวัตถุใต้พื้นน้ำ ทำให้เกิดภาพสีสันที่งดงามจนแทบลืมหายใจ ทั้งนี้การเข้าไปชมถ้ำในแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละช่วงด้วย

หอเอนปิซ่า ประเทศอิตาลี

วันที่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ดูไบ – กลาสโกว์ – เอดินบะระ

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ EK371 เวลา 02.00 – 05.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่องไปยังเมือง “โรม” เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ด้วยเที่ยวบินที่ EK097 เวลา 09.10 – 13.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี)

เดินทางถึงกรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองนาโปลี เมืองท่าสำคัญและใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของอิตาลี โดยมีธรรมชาติทางทะเลที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุด ( 220 ก.ม. ) จากนั้นนำคณะนั่งเรือข้ามฝากไปยังเกาะคาปรี เกาะสวรรค์ที่บรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการสร้างอยู่บนบริเวณไหล่เขา และใช้สีสันได้อย่างสดใส เหมาะแก่การเก็บภาพอย่างยิ่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Weber Ambassador หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม คาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – ซอเรนโต้

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ำค่าทางทะเล ได้แก่ ถ้ำบลูกร็อตโต้ ด้านในถ้ำจะมีสีสันสดใสสวยงามของน้ำทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและสะท้อนกับวัตถุใต้พื้นน้ำ ทำให้เกิดภาพสีสันที่งดงามจนแทบลืมหายใจ ทั้งนี้การเข้าไปชมถ้ำในแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละช่วงด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งเรือข้ามฟากกลับมายังบนฝั่ง ที่เมืองซอเรนโต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสวยงามเช่นเดียวกัน รับบรรยากาศริมชายหาด ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีเรื่องราวในอดีตกว่า 2,000 ปี และยังสามารถเดินทางต่อไปยังชายหาดที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล้ ๆ ได้อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ซอเรนโต้ – โปซิตาโน – อามาลฟี – ซอเรนโต้

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ชายฝั่งทะเล ทางตอนใต้ของอิตาลีอีกครั้ง จะมีเมืองเล็ก ๆ เรียงร้อยต่อกันเป็นชุมชนตั้งอยู่บนผาหรือเนินเขาริมทะเลที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่สุด จนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เราเริ่มจากเมืองโปชิตาโน ต่อด้วยเมืองอามาลฟี ซาเลอโน ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเยี่ยมชมเมืองอามาลฟี ชมความงดงามและเก็บภาพกับมหาวิหารแห่งอามาลฟี โบสถ์ประจำเมืองและชายหาดอามาลฟี พร้อมทั้งเดินชมของที่ระลึกและเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางต่อไปยังเมืองซอเรนโต้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า นาโปลี – ปอมเปอี – โรม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมืองปอมเปอี เมืองโบราณเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มากกว่า 1,500 ปี เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของทวีปยุโรป จากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองปอมเปอี เดินสำรวจและเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเก็บภาพความประทับใจอย่างจุใจ

พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ตอนกลางของประเทศอิตาลี ไปยังกรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศเทศอิตาลี เมืองซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี จุดเริ่มต้นจากชาวโรมันที่อาศัยอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ ( 240 ก.ม. ) เมื่อถึงกรุงโรมนำท่านตรงไปยังย่านศูนย์กลางของการ ช้อปปิ้งของเมืองคือย่านบันไดสเปน ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ผู้คนมาเพื่อพบปะสังสรรค์ นัดพบ เดินเล่น ช้อปปิ้ง จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Midas หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก โรม – วาติกัน – ฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกหนึ่งสิ่ง ได้แก่ สนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกโลกเก่าแก่อายุเกือบ 2,000 ปี สร้างตามพระประสงค์ของจักรพรรดิเวสปาเชียน เพื่อใช้สำหรับจัดงานและมหรสพของกรุงโรมในสมัยนั้น จากนั้นผ่านชมพระราชวังเก่าของจักรวรรดิโรมัน ได้แก่ โรมันฟอรั่ม จัตุรัสเวเนเซีย และน้ำพุเทรวี น้ำพุที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างในรูปแบบบาโรกทำให้มีความอลังการและวิจิตรงดงามมาก ๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 จากช่างผีมือแห่งยุค อาทิ แบร์นีนี มิเกลันเจโล เป็นต้น โดยด้านในของโบสถ์มีความสำคัญและมีงานศิลปะล้ำค่าอีกมากมาย โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปแกะสลักหินอ่อนของ มิเกลันเจโล ที่มีชื่อว่า เปียต้า (Pieta) อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางต่อไปยังภาคเหนือของประเทศ แคว้นทัสคานี ที่เมืองฟลอเรนซ์ ( 275 ก.ม. )

นครรัฐวาติกัน โรม อิตาลี Vatican, Rome, Italy

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel First หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เมสเตร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงเก่าที่มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่านเอง หลังจากนั้นเดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู่ และเดินต่อไปยังริมแม่น้ำอาร์โนเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลก อย่างสะพานเวคคิโอ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปิซ่า บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง ได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่ทุกท่านรู้จัก อิสระถ่ายภาพ พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองเมสเตร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป ( 315 ก.ม. )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Smart Hotel Holiday หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด เมสเตร – เกาะเวนิส – เวโรนา – มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียน “พระราชวังเก่า”(PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ สะพานเรียลอัลโต้ เป็นงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่สุด อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือทรอนเคตโต้ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ เดินทางสู่เมืองเวโรนา เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคสเปียร์ นำชมบ้านเลขที่ 23 ของ “จูเลียต คาปูเลต์” และเดินทางต่อไปยังเมืองมิลาน เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า มิลาน – ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมเมืองมิลาน เริ่มด้วยปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน นำท่านเดินชมจัตุรัสสกาล่าและรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า และนำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป บนสุดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลานกว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า และในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 เวลา 22:05 – 05.55 (+1) น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ

วันที่สิบ ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 เวลา 08.45 – 18.15 น.(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

 • 22 – 31 ธ.ค. 60

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 91,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 81,900.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 72,800.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 17,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • 28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 94,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 84,600.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 75,200.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 20,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • 16 – 25 ก.พ. 61
 • 2 – 11 มี.ค. 61

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 90,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง สอบถาม.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • 6 – 15 เม.ย. 61
 • 13 – 22 เม.ย. 61

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 94,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง สอบถาม.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • 4 – 13 พ.ค. 61

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 90,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง สอบถาม.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ เรือข้ามฟากเกาะคาปรี,ถ้ำบลูกร็อตโต้, พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี, สนามกีฬาโคลอสเซียม, เรือเดินทางสู่เกาะเวนิส, มินิบัสโปซิตาโน
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (เชงเก้น) **พักในประเทศอิตาลี 7 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASISPLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610