ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน โปแลนด์ ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน เทศกาลสงกรานต์ 2561 และกุมภาพันธ์-พฤษภาคม วอร์ซอ วาเชียนกี้ พระราชวังหลวง โชแปงมิวเซียม เหมืองเกลือวิลลิชก้า มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์ กรากุฟ บูดาเปสต์ เอสตาร์กอม หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ กราซ ฮัลล์สตัทท์ ซัลบวร์ก มิวนิก

LOFT-RC-23_HISTORIC OF POLAND HUNGARY AUSTRIA GERMANY 10 DAYS

ร่วมชมความงดงามของมรดกโลกในดินแดนแห่งสมรภูมิในอดีต เมืองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลก สร้างคติเตือนใจและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง โดยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่น กับดินแดนใหม่ ๆ ที่นี่คือ โปแลนด์ ฮังการี ออสเตรียและเยอรมนี

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ – ดูไบ – วอร์ซอ – วาเชียนกี้

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ EK385 เวลา 01.35 – 04.45 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่องไปยังท่าอากาศยานวอร์ซอ ชอแปง ประเทศโปแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK179 เวลา 08.05 – 12.10 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศโปแลนด์) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรอสัมภาระ เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย พาคณะออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ำ “วาเชียนกี้” (Łazienki Palace) กษัตริย์ สตานิสลอว์ที่ 2 ออกุสตุส ได้ทรงซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ในปี ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของกษัตริย์ในราชวงศ์โปแลนด์เรื่อยมาพระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ ในปี ค.ศ. 1897 จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสำคัญอย่าง “ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกว่า “รูปแบบสังคมนิยม” ที่ทั้งโอ่อ่า สูงเด่นเป็นสง่าที่สุดในเมืองวอร์ซอ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Radisson Blu Sobieski at Warsaw หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 | พระราชวังหลวง – โชแปงมิวเซียม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้าชมมรดกโลก “พระราชวังหลวง” (The Royal castle Warsaw) แบบเจาะลึกไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยพระราชวังหลวงแห่งนี้เป็นที่ประทับหลักของราชวงศ์โปแลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1619 โดยด้านในประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ บาโรก มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ห้องบรรทม ห้องทรงงาน ห้องโถงว่าราชการ ห้องประชุมสภาขุนนาง เป็นต้น จากนั้นเดินเยี่ยมชมจัตุรัสเมืองเก่าวอร์ซอ และหาซื้อสินค้าที่ระลึกที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องแก้ว เซรามิก งานไม้แกะสลัก ตุ๊กตาไม้ เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟดเดอริก โชแปงมิวเซียม (Fryderyk Chopin Museum) พิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ถูกสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่นักประพันธ์เพลงชื่อดังท้องถิ่น ได้แก่ เฟดเดอริก โชแปง (1810 – 1849) โดยมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในประเภทดนตรีคลาสสิค ได้แก่ เพลงบรรเลง “Trio for Piano, Violin and Cello, Op. 8 in G minor” เมื่อได้เวลาอันสมควรคณะเดินทางสู่เมืองมรดกโลก “กรากุฟ” (Krakow) ( 294 ก.ม. )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 | เหมืองเกลือ – มรดกโลกค่ายเอาชวิทซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้าชมมรดกโลกเหมืองเกลือ “วิลลิชก้า” (Wieliczka Salt Mine) อาณาจักรเกลือเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เกลือนั้นถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในอดีต เปรียบได้ดั่งทองคำ เพราะเกลือสามารถนำไปแปรรูปใช้งานได้ไม่สิ้นสุด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โปแลนด์เคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออก โดยด้านในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ มีโบสถ์ใต้ดินขนาดใหญ่ ประดับด้วยโคมไฟสวยงาม รวมถึงรูปแกะสลักของพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชาติอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางไปยังเมืองออสวิชิม (Oswiecim) เพื่อเยี่ยมชมมรดกโลกพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ( Auschwitz) ค่ายกักกันเชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสุสานของเชลยศึกกว่า 1.3 ล้านคน ที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความกักขฬะและบ้าเลือดของผู้นำอย่าง “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์”

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Novotel Kraków City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | กรากุฟ – บูดาเปสต์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์อย่าง “กรากุฟ” (Krakow) โดยเก็บภาพกับสถานที่สำคัญอย่างปราสาทหลวงเววิล (The Royal Wawel Castle) และเดินต่อไปยังจัตุรัสเมืองเก่า มีสถานที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์การค้าขาย (Cloth hall) โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Basilica) เป็นต้น โดยอาคารบริเวณนี้ล้วนถูกก่อสร้างในแบบเรเนซองส์ และมีสีสันเป็นแนวสีโทนอ่อนทั้งสิ้น ซึ่งทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของเมืองกรากุฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี

ผ่านอุทยานแห่งชาติทาทรา (Tatra National Park) (395 ก.ม.) ผ่านประเทศสโลวาเกีย จากนั้นตรงเข้าไปยังประเทศฮังการี เพื่อเดินทางไปยังเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 | เอสตาร์กอม – หมู่บ้านเซนเทนเดอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมความงดงามของแม่น้ำดานูบผ่าน 3 มุมมองจาก 3 ตำบลชนบท โดยเดินทางไปชมโบสถ์เอสตาร์กอม ณ ตำบลเอสตาร์กอม (Esztergom) โบสถ์เก่าแก่ในรูปแบบนีโอคลาสสิค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง รวมไปถึงจุดชมวิวแม่น้ำดานูบที่งดงาม จากนั้นเดินทางต่อไปยังปราสาทวิเซกราด ณ ตำบลวิเซกราด (Visegrad) ชมวิวของแม่น้ำจากป้อมปราการเก่าแก่บนเนินเขากับสุดยอดวิวทิวทัศน์ และสุดท้ายเดินทางไปชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ ณ ตำบลเซนเทนเดอร์ (Szentendre) ที่มีกลิ่นอายความเป็นเมืองแห่งศิลปะ มีถนนคนเดินกับร้านค้า ขายสินค้าท้องถิ่นเล็ก ๆที่มีเอกลักษณ์ พร้อมถ่ายภาพสวยงามเก็บเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ ของตัวเมืองฝั่งบูดาและเปสต์ (Budapest Legenda Cruise) โดยผ่านจุดที่น่าสนใจของตัวเมือง อาทิ อาคารรัฐสภา ปราสาทบูดา สะพานโซ่ เกาะมาร์กาเร็ต เป็นต้น จากนั้นอิสระช้อปปิ้งบริเวณถนนคนเดิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel NH Budapest City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 | บูดาเปสต์ – กราซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เที่ยวชมเมืองฝั่ง “บูดา” เพื่อเข้าชม “ป้อมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) โดยจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองบูดาเปสต์ได้อย่างงดงาม

ใกล้กันมีทําเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์แมธเธียส ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 700 ปี นำท่านกลับไปยังฝั่ง “เปสต์” เพื่อถ่ายรูปบริเวณลาน “จัตุรัสวีรบุรุษ” สร้างไว้ระลึกถึงการสร้างชาติของชนชาติชาวฮังกาเรียนมีรูปหล่อบรอนซ์ของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า ที่รวมตัวกันสร้างประเทศส่งต่อมายังรุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองกราซ (Graz) แคว้นสติเรีย ประเทศออสเตรีย ( 394 ก.ม.) ถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีบรรยากาศดีมาก เงียบสงบ เหมาะแก่การพักตากอากาศ เดินสำรวจย่านเมืองเก่าที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ หอศิลปะเมืองกราซ สะพาน Grazer Murinsel เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Mercure Graz City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 | ฮัลล์สตัทท์ – ซัลบวร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลก ได้แก่เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ “ฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านชนบทที่สวยงามและได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวพาโนรามาที่สวยงามที่สุดของเมืองบน “ฮัลล์สตัทท์ สกายวอร์ค” (Hallstatt Skywalk) เพื่อเก็บภาพความประทับใจและบรรยากาศที่สุดวิเศษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางไปยังเมืองซัลบวร์ก (Salzburg) (77 ก.ม.) เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์เพลงเรื่อง The Sound of Music (ค.ศ.1965) เพราะใช้เมืองนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ และถ่ายภาพกับปราสาทมิราเบลและสวนมิราเบล จากนั้นเยี่ยมชมมรดกโลกเมืองเก่าซัลบวร์ก กับบ้านเกิดของศิลปินชื่อก้องโลก “โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมซาร์ท” และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและท้องถิ่นที่ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Am Neutor Hotel Salzburg Zentrum หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 | มิวนิก – ช้อปปิ้ง – ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองมิวนิก (Munchen) ประเทศเยอรมนี ถ่ายภาพกับพระราชวังฤดูร้อนนิมเฟนบูร์ก (1664) วังแห่งเจ้าผู้ปกครองแห่งแคว้นบาวาเลีย ประตูชัยเมืองมิวนิก เขตย่านเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียน และศาลาว่าการเมืองมิวนิก ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเก็บภาพเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งของแบรนด์เนม และสินค้าท้องถิ่นที่ถนนคนเดินแม็กซิมิเลี่ยน อย่างจุใจ เช่นRimowa, Loui Vuitton, Prada, Hermes, Chanel, Rolex, Patek Philip, Panerai ฯลฯ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK052 เวลา 22.35 – 06.30 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่ 10 | ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 เวลา 08.45 – 18.05 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

 • 22 – 31 ธ.ค. 2560

ราคาทัวร์ / ท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 87,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 78,300.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 69,600.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 12,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • 29 ธ.ค.- 7 ม.ค. 2561

ราคาทัวร์ / ท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 90,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 81,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 72,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 15,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • ก.พ. – มี.ค. 2561

ราคาทัวร์ / ท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 86,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 77,400.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 68,800.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 11,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 29,700.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • เม.ย. 2561

ราคาทัวร์ / ท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 90,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 81,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 72,000.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 15,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

วันเดินทาง

 • พ.ค. 2561

ราคาทัวร์ / ท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 86,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 77,400.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 68,800.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 11,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 29,700.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พระราชวังวาเชียนสกี้, พระราชวังหลวงวอร์ซอ, โชแปงมิวเซียม, เหมืองเกลือวิลลิชก้า, ค่ายกักกันเอาชวิตซ์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, ฮัลล์สตัทท์ สกายวอร์ค
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **พักในประเทศโปแลนด์ 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด