NORTHERN LIGHT TROMSO ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน ตามล่าแสงเหนือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 9–18 ก.พ., 9–18 มี.ค. 2561 สงกรานต์ 6–15 เม.ย. และ 13- 22 เม.ย. 2561 โคเปนเฮเก้น ปราสาทเโครนบอร์ก อนุสาวรีย์นางเงือกน้อย น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก บ้านนูเฮาส์ ขึ้นเรือ DFDS Cruise อุทยานฟร็อกเนอร์ ถนนคนเดินคาร์ล โจฮันเกท ทรอมโซ มหาวิหารอาร์กติก พิพิธภัณฑ์ทรอมโซ ขับสโนว์โมบิล สุนัขลากเลื่อน Husky Safari นาร์วิก รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล คิรูนา สต็อกโฮล์ม กัมลาสแตน ถนนคนเดินฮัมกาแตน

แสงออโรร่า Aurora Borealis

LOFT-RC-28_NORTHERN LIGHT TROMSO 10 DAYS

เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนที่หนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนและสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลก และเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ เพราะที่นี่คือ เดนมาร์ก นอรเวย์และสวีเดน

 วันที่หนึ่ง กรุงเทพมหานคร

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน เดินทางไปยังท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “สายการบินไทย” เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 00.50 – 06.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศเดนมาร์ก)

วันที่สอง เยี่ยมชมโคเปนเฮเก้น – ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry

ทัวร์โคเปนเฮเก้น จัตุรัสซิตี้ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา ทัวร์เดนมาร์ก

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งประเทศเดนมาร์ก เวลา 06.35 น. เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางสู่ทางตอนเหนือของเกาะซีแลนด์ ณ เมืองเฮลซิงเงอร์ เพื่อเข้าชมปราสาทเก่าแก่ “โครนบอร์ก” โดยโครนบอร์กถือเป็นมรดกโลกที่น่าสนใจ โดยเป็นป้อมปราการสำหรับสู้รบข้าศึกในยุคเก่า ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ซึ่งถือเป็นจุดชัยภูมิที่สำคัญที่สุดของเดนมาร์กในสมัยนั้นก็ว่าได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อไป เก็บภาพความประทับใจกับปราสาทเก่าแก่อีกหนึ่งแห่ง ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคสแกนดิเนเวีย โดยสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในรูปแบบบาโรก และเดินทางกลับมายังเมืองโคเปนเฮเก้นอีกครั้ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Imperial Copenhagen หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม เยี่ยมชมโคเปนเฮเก้น – ขึ้นเรือ DFDS cruise ferry

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เยี่ยมชมความงดงามของเมืองโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก โดยถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มด้วยอนุสาวรีย์นางเงือกน้อย (Little mermaid) น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลนบอร์ก และบ้านนูเฮาส์ โดยล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเดนมาร์กทั้งสิ้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ท่าเรือโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมพร้อมเช็คอิน และขึ้นไปบนเรือสำราญ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในรูปแบบใหม่ โดยเรือจะล่องไปยังท่าเรือออสโล ประเทศนอร์เวย์ในเช้าวันรุ่งขึ้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (รับประทานอาหารบนเรือ)

เข้าพักบนเรือสำราญ DFDS cruise ferry หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เยี่ยมชมเมืองออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ เรือสำราญ

นำท่านเดินทางไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาทอเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพประจำทุกปีอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โจฮันเกท“ โดยถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ชื่อเสียง และทีสินค้าแบรนด์แนมต่าง ๆ มากมาย เช่น Gucci, Loui Vuitton, Hermes, H&M, ZARA เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Radisson Oslo airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางไปยังตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่เมืองทรอมโซ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK4406 เวลา 08.00 – 09.55 น. เมื่อถึงเมืองทรอมโซ เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเยี่ยมชมเมืองทรอมโซ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) โอบล้อมบรรยากาศที่สวยงามที่มีทั้งทะเลและภูเขา

สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ทำจากไม้ สีสันสดใส ชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทรอมโซ ซึ่งเล่าถึงประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในแถบขั้วโลกของประเทศที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซฮร์เคิล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Scandic Hotel Tromsø หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน **เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

วันที่หก เยี่ยมชมทรอมโซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านร่วมสนุกกับกิจกกรมสุดประทับใจกับการขับสโนว์โมบิล (Snowmobile) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทาง ให้คำแนะนำในการขับขี่ และดูแลระหว่างการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า (ใช้เวลาประมาน 3 ชม.)

สโนว์โมบิล Snowmobile

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เปิดประสบการณ์เพิ่มเติม ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari ( 5 ก.ม.) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่ถูกใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือใช้ลากพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะมาตลอด ฮัสกี้เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด โดยมีความอดทนต่ออุณหภูมิต่ำและหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Scandic Hotel Tromsø หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ทรอมโซ – นาร์วิก (นอร์เวย์) – รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล – คิรูนา (สวีเดน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่เมืองนาร์วิก เมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมือง ระยะทาง 249 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงบ่าย เราจะทำการนั่งรถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล ถือเป็นรถไฟสายคลาสสิคและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล จากเมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ สู่เมืองคิรูนา ประเทศสวีเดน หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ท่านจะเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที โดยเมืองคิรุนา ถือเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศสวีเดน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Arctic Eden หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน **เมื่อได้เวลาอันสมควร เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ**

วันที่แปด คิรูนา – สต็อกโฮล์ม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังท่าอากาศยานคิรูนา เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และเดินทางไปยังเมืองสต็อกโฮล์ม โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็ม เที่ยวบินที่ SK1045 เวลา 13.40 – 15.15 น. เมื่อเดินทางถึงเมืองสต็อกโฮล์ม เดินทางต่อด้วยรถโค้ชปรับอากาศ (ไม่มีอาหารกลางวัน เพื่อความเพลิดเพลินและต่อเนื่องของการช้อปปิ้ง) จากนั้นเดินสู่ย่านใจกลางเมือง โดยช่วงบ่ายนี้ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการช้อปปิ้งอย่างยิ่ง ที่ถนนคนเดินฮัมกาแตน และอื่น ๆ ซึ่ งท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าท้องถิ่น และสินค้าแบรนด์เนมที่มีเรียงรายมากมาย

แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Radisson Blu Royal Viking หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า เยี่ยมชมสต็อกโฮล์ม – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเยี่ยมชมเมืองสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงแห่งประเทศสวีเดน เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น โดยเป็นอ่าวและเกาะแก่งต่าง ๆ สถาปัตยกรรมมีสันสดใส เริ่มด้วยการชมบริเวณเขตเมืองเก่าอย่าง กัมลาสแตน ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และเก็บภาพกับศาลาว่าการของเมืองสต็อกโฮล์ม อาคารที่ถูกมอบหมายให้จัดงานสำคัญของโลกอย่างพิธีมอบรางวัลโนเบล

สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค

และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานอลันดา เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG961 เวลา 13.40 – 05.35 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยเที่ยวบินที่ TG961 ณ เวลา 05.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 9–18 ก.พ. 61
 • 9–18 มี.ค. 61 ,
 • 6–15 เม.ย. 61
 • 13- 22 เม.ย. 61

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ 162,500.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ 146,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง ท่านละ 130,500.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 19,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ 22,500.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 28,000.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทโครนบอร์ก, พิพิธภัณฑ์ทรอมโซ, สโนว์โมบิล, สุนัขลากเลื่อน, รถไฟสายอาร์คติกเซอร์เคิล
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น) **พักในประเทศนอร์เวย์ 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610