ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 6 วัน 3 คืน 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561, 3-8 และ 4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี) วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL หรือโอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ (BUS) ทะเลสาบปลาไหล ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต อิออนพลาซ่า

ซากุระ ญี่ปุ่น sakura cherry blossom japan

LOFT-JP5-LOVE SAKURA NO.1 โตเกียว ฟูจิ ชมไฟฤดูหนาว อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 3 คืน

นำท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจำนวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระที่ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงครั้งเดียวเท่านั้น

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ

19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682/ TG640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

**คณะเดินทาง 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 เที่ยวบิน TG682 BKK-HND 22.45-06.55

**คณะเดินทาง 3-8 / 4-9 เมษายน 2561 เดินทางเที่ยวบิน TG640 BKK-NRT 22.10-06.20

วันที่สอง ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี – ย่านชินจูกุ – ชมทุ่งทิวลิป CHIBA TULIP FESTIVAL หรือ โอชิโนะ ฮัคไค – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ / สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และนำทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก … เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร … ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

นำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม “เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2018 ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด Chiba ภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกับดอกทิวลิป 68 ชนิดประมาณ 700,000 ต้น ที่มีสีสันกับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde” ทำขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ และประกอบที่เมืองซากุระ สร้างขึ้นในปี 1994 เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสัญาลักษณ์ของมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ เป็นกังหันลมสูบน้ำอันแรกในประเทศญี่ปุ่น สูง 15.6 เมตร ทำจากอิฐและสี่คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจะตักน้ำขึ้น เพลาที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลมจะหมุนกังหันน้ำข้างล่าง คุณสามารถเข้าไปชมภายในและชั้นบนของกังหันลม แต่คุณจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก พร้อมถ่ายรูปกับดอกไม้ที่สวยงามกันตามอัธยาศัย (ความสวยงามของดอกทิวลิป….ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

**สำหรับคณะเดินทาง 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561** นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ในช่วงฤดูพิเศษเช่นนี้ท่านจะได้ชมดอกซากุระ บริเวณรอบๆหมู่บ้านอีกด้วย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ (BUS) – ทะเลสาบปลาไหล – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบัส หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี นำท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น

(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ้นระหว่าง ตุลาคม – พฤษภาคม ของทุกปี)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) – ปราสาททองคินคาคุจิ – เมืองอาราชิยาม่า – รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนี้เป็นทางเดินเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ผู้คนจำนวนมากที่ต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระที่ออกดอกสะพรั่งเต็มต้นตลอดสองข้างทาง เมื่อซากุระบานเต็มที่แล้วถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทำให้ได้บรรยากาศอันสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหนึ่งปีจะหาชมได้พียงครั้งเดียวเท่านั้น (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เรียบแม่น้ำ เคียงข้างภูเขา ผ่าน สายลม และ แสงแดดผ่าน ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก

**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน**

จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ NEYAGAWA TREND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – อิออนพลาซ่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า”(ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก บริเวณรอบๆปราสาทมีต้นซากุระปลูกหลากหลายต้นบานสพรั่งน่าชม (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซึ่งเป็น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้า นั่งพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นั่ง ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลับ

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

วันที่หก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

04.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เดินทาง

 • 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
 • 3-8 / 4-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป

 • ผู้ใหญ่ 49,900 บาท
 • เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 47,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) -22,000 บาท
 • เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 1/12/2560)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
 • วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
 • กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ
 • รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์ ควรแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610