ทัวร์รัสเซีย เจาะลึก 8 วัน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 – 16 สิงหาคม, 6 – 13 กันยายน และ 11 – 18, 18 – 25 ตุลาคม 2561 มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมละครสัตว์บรรลือโลก โคโลเมนสโกเย่ OUTLET VILLAGE เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ พุชกิ้น แคทเธอรีนพาเลซ พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส พาเลซ โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCH

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสสิค ที่ใช้ประดับประดา ห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ ทัวร์เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทัวร์รัสเซีย

LOFT-RB-01_RUSSIA GRAND TOUR 8 DAYS

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น้ำพุอลังการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ

วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ (พฤหัสบดี)

0700 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

1010 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG 974

1555 น.ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

2000 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กรุงมอสโคว์ (ศุกร์)

0700 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

1330 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง

1800 น.นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้น เร้าใจ

2030 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม กรุงมอสโคว์(เสาร์)

0700 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนสโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของชนชั้นสูงในอดีต ที่ยังไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก โดยจะต้องพึ่งพาข้าราชบริภารที่ต้องคอยรับใช้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำอุ่นให้เจ้านายอาบ ฯลฯ ตั้งแต่สมัยพระเจ้า

อเล็กซิสบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่าสองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้นบริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดอีกด้วย

1230 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น SITLOS RESTAURANT

บ่ายจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON ADIDAS, VANS, BOSS, GUCCI ฯลฯอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

1930 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก Radisson Blu Beloruskaya or Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ กรุงมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อาทิตย์)

0800 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรุงมอสโคว์ เพื่อเดินทางสู่ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

0930 น.ออกเดินทางสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN)

1320 น.ถึงสถานีรถไฟ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น้ำพุอลังการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้ เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สร้างอยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุด พร้อมรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย จากนั้นนำคณะกลับเข้าเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

1900 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

2030 น.นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (จันทร์)

0800 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านำท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชกิ้น เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมความงดงามของ “แคทเธอรีนพาเลซ” พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก โดยพระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย พระเจ้าปีเตอร์มหาราช หรือในช่วงระหว่างปี1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหว่างปี 1743-1756 แคทเธอรีนพาเลซ เป็น พระราชวังหลวงอันสวยงาม เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแคทเธอรีนที่ 1 โดยพระราชวังถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ (เขียนภาพขณะที่ปูนยังไม่แห้ง ถ้าเขียนผิดต้องทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่) ที่มีความสวยงามมาก พระราชวังแห่งนี้มีห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่นำยางสนหลายร้อยล้านปีมากรุผนังและเพดานในการประดับประดาห้อง ที่นี่มีมูลค่าการก่อสร้าง / ทะนุบำรุงนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

1300 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำคณะเข้าชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจ้าชายฟิลิกซ์ยูซุปปอฟ ราชนิกูลผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป “รัสปูติน” ที่งดงามด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจำพระราชวังที่ตกแต่งด้วยกำมะหยี่สีแดงสดที่ยังคงรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมห้องรัสปูติน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูติน ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่จากนั้นนำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

1830 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

2000 น.นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (อังคาร)

0800 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้านำชมความยิ่งใหญ่ของ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือ พระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มมีในปี ค.ศ. 1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บ และแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่า “เฮอร์มิเทจ” มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาว สะสมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เช่น ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนเนฟสกี้ ถนนประวัติศาสตร์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1710 มีความยาวกว่า 4.5 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น

1300 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านชม นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือที่อาจเรียกว่า เปโตรกราด หรือ เลนินกราด เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย จุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปได้รับการขนานนามว่า “หน้าต่างของยุโรป” เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมตะวันตก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วย 44 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำลำคลองอีฟ86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 300ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุดในด้านงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง นำท่านแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า BRONZE HORSEMAN ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง สร้างใน ปี ค.ศ. 1768 – 1782 โดยคำสั่งของพระนางแคทเธอรีนมหาราช โดยศิลปินชาวฝรั่งเศส เอเตียน มอริส ฟาวโคเน่ต์ ฐานของอนุสาวรีย์เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดที่ขนย้ายโดยมนุษย์ หนักถึง 1,500 ตัน จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งเป็นมหาวิหารออโธด๊อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากสาเหตุหนึ่งมาจากเพราะตั้งอยู่ในใจกลางเมือง จึงทำให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวพบเห็นได้ง่าย โดยด้านหน้าของมหาวิหารจะมีสวนสาธารณะไว้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของชาวรัสเซียอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ANICHKOV BRIDGE เป็นสะพานเก่าที่แสดงถึงศิลปะการบังคับม้า โดยมีรูปปั้น 4 อิริยาบถอยู่บริเวณคอสะพานริมเขื่อนแม่น้ำเนว่า ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงาน พระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

จากนั้นนำท่านชม“ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราชปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่านถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค

1900 น.นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ

2030 น. บริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel or Sokos Olympic Garden Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ (พุธ)

0800 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โบสถ์ ST.NICOLAS CHURCH หนึ่งในมหาวิหารที่สวยงามด้วยศิลปะแบบบาร็อค จากนั้น

นำท่านดินทางสู่ OUTLET VILLAGE อิสระให้ท่าน เลือกซื้อสินค้า ตามอัธยาศัย

1200 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

1440 น.ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศรัสเซีย S7 040

1610 น.ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

1825 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่แปด กรุงเทพ(พฤหัสบดี)

0730 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดวันเดินทาง: (คณะเดินทางอย่างน้อย 20 ท่าน)

 • 9 – 16 สิงหาคม
 • 6 – 13 กันยายน
 • 11 – 18, 18 – 25 ตุลาคม

อัตราค่าบริการ

 • ราคาผู้ใหญ่ 88,000
 • เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 80,000
 • เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 74,800
 • พักเดี่ยว เพิ่ม 16,000

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร(หมู่คณะ)ไป-กลับสายการบินไทย(กรุงเทพฯมอสโคว์กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศไซบีเรียนแอร์ไลน์(S7)หรือแอร์โร่ฟลอตรัสเซี่ยนแอร์ไลน์(SU) (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมอสโคว์)รวม3เที่ยวบิน
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูงซับซาน(SAPSAN)ชั้น 2ND CLASS
 • ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ,ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่งรวม 6 คืน มอสโคว์ที่โรงแรม Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโรงแรม Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการพร้อมกาลาดินเนอร์ในวังนิโคลัสพาเลส
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุในรายการรวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆและมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรมท่านละ1ใบส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ45$USผู้ใหญ่/เด็กราคาเดียวกัน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ)
 • ค่าภาษีหักณที่จ่าย 3%/ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ/ค่าซักรีด/ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า1ใบนำหนักจำกัดเพียง23กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)

เงื่อนไขการจอง

 • 1.หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียสามารถอยู่ได้ไม่เกิน30วันกรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
 • ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน
 • 2.ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า15ท่านโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย10วันก่อนเดินทาง
 • 3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,โจรกรรม,วินาศกรรม,อัคคีภัยการผละงานการจลาจลสงครามการเมืองการนัดหยุดงานความล่าช้าของเที่ยวบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินการเดินเรือรถไฟพาหนะท้องถิ่นและการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญเสียความล่าช้าหรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจากบริษัทฯได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 • 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน(FUELSURCHARGE)ของสายการบิน
 • 5.การยกเลิกบางรายการหรือแยกจากคณะระหว่างเดินทางจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้หรือแยกออกจากคณะหากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง10วัน
 • 6.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆตามความเป็นจริงที่ได้รับจากโรงแรม,บริษัทรถ,สายการบิน
 • 7.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • 8.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • 9.เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯแล้ว

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610