ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ 10 วัน 11 – 20 ตุลาคม 2561 คริสเตียนซุนด์ ถนนแอตแลนติก ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด โลเอน ยอดเขาฟลอเยน

LOFT-RC-23_GRAND NORWAY 10 Days

เดินทางบนถนนที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดของโลกอย่าง “ถนนแอตแลนติก” มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรที่สร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์ ซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่จาก Eide ไปยังเกาะ Averøy ที่อยู่ ณ ปลายสุดของเส้นทาง ด้วยความสวยงามของเส้นทาง จึงมีบริษัทภาพยนตร์ของ ฮอลลีวู้ดใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ และยังมีบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกมาใช้ถนนสายแอตแลนติก ในการถ่ายโฆษณารถยนต์อีกด้วย

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดหมายคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 | กรุงเทพ – ออสโล – คริสเตียนซุนด์

00.55 น. เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.55 – 07.25 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศนอร์เวย์) เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

เดินทางถึงท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ เมืองออสโล นำท่านเยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงแยกตัวออกจากกัน เต็มไปด้วยหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ และตามชายฝั่งจะมีธารน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก เริ่มด้วยการนำท่านเดินทางไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมชื่อดังของ “กุสตาฟ วิเกอแลนด์” และจากนั้นกลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชมปราสาท อเคอร์ฮุส (Akurshus) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ , รัฐสภานอร์เวย์ และแวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่จัดงานพิธีมอบรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพประจำทุกปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ท่าอากาศยานคริสเตียนซุนด์ เพื่อเดินทางไปยังเมืองออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวีย เที่ยวบินที่ SK2311 เวลา 15.30 – 16.25 น. เมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel Kristiansund หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 | คริสเตียนซุนด์ – ถนนแอตแลนติก – ไกแรงเกอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางบนถนนที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดของโลกอย่าง “ถนนแอตแลนติก” มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรที่สร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์ ซึ่งเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่จาก Eide ไปยังเกาะ Averøy ที่อยู่ ณ ปลายสุดของเส้นทาง ด้วยความสวยงามของเส้นทาง จึงมีบริษัทภาพยนตร์ของ ฮอลลีวู้ดใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ และยังมีบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกมาใช้ถนนสายแอตแลนติก ในการถ่ายโฆษณารถยนต์อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Geiranger) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบและฟยอร์ด ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติสองฝากฝั่งในดินแดนแห่งฟยอร์ดได้อย่างเต็มตา

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Hotel Union Geiranger หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 | ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – ธารน้ําแข็งบริกสดาล – โลเอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นําคณะล่องเรือชมฟยอร์ด ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้สัมผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามที่สุด ผ่านชมน้ำตกสูงทั้งเจ็ดแห่ง SEVEN SISTERS หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ วิวโค้งน้ำที่งดงามราวภาพวาด เส้นทางมหัศจรรย์ที่มีทั้งน้ำตกอัน หลากหลายที่กระเซ็นละอองน้ำจากเทือกเขาสูงใหญ่ลงสู่ทะเลสาบ ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงแวววาวตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อน สลับกับต้นสนอันยิ่งใหญ่ที่งดงามเหนือคําบรรยาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านสัมผัสกับธารน้ําแข็งบริกสดาล (Briksdal Glacier) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45 – 60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ทําให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็น น้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วละลาย กลายเป็นลําธาร ธารน้ําแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า “ภูเขาน้ำแข็ง” สีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมน้ำเงิน) กลาเซียร์แห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติยอสเทอดาล

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Hotel Alexandra หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5 | โลเอน – ฟลัม – เมียร์ดาล – โวส์ – เบอร์เกน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองฟลัม (Flam) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่เป็นศูนย์กลางของนอร์เวย์ฟยอร์ด ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะออกเดินสู่สถานีรถไฟเมืองฟลัม (Flam) เพื่อเดินทางไปยังต่อรถขึ้นเพื่อไปนั่งรถไฟสายโรแมนติกสู่เมืองเมียร์ดาล (Myrdal) เป็นเมืองเล็กๆ ของประเทศนอร์เวย์เมืองในเขตภูมิภาคซองก์ฟยอร์ด หรือเป็นศูนย์กลางแห่งฟยอร์ดนอร์เวย์

นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองโวส์ (Voss) เป็นเทศบาลเล็กๆ ที่อยู่ในเขตฮอร์ดาแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดั้งเดิมของโวส์ ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ภูเขา หน้าผา และทะเลสาบอีกด้วย และออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน (Bergen) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Thon Hotel Rosenkrantz หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 | เยี่ยมชมเมืองเบอร์เกน – นั่งรถรางไฟฟ้า (Floibanen) – ยอดเขาฟลอเยน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเข้าสู่ เมืองเบอร์เกน เมืองใหญ่อันดับสองของนอร์เวย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ เมืองนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรือที่ยาวถึง 10 กิโลเมตร เริ่มต้นด้วยการนำท่านชมอาคารไม้หน้าอ่าวบรีเกน (Bryggen) ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางไปยังสถานี Floibanen เพื่อให้ท่านได้สัมผัส ประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen) ซึ่งสูงถึง 320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ให้อ่านได้อิสระเพลิดเพลินกับความงดงามของกรุงเบอร์เกน ที่ตั้งอยู่บนปากฟยอร์ดนอร์เวย์ ซึ่งเป็นปลายทางเส้นทางสายฟยอร์ดอันงดงามที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Thon Hotel Rosenkrantz หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7 | เบอร์เกน – เอดฟยอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระท่องเที่ยวเมืองเบอร์เกน เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยระหว่างบ้านไม้ที่มีสีสันโดดเด่น ทุกท่านจะพบร้านขายของสินค้าที่ระลึกและร้านสินค้าพื้นเมือง ได้อิสระช้อปปิ้ง ของที่ระลึก และของขวัญ ที่เป็นสินค้าแฮนด์เมด เช่น งานศิลปะและเครื่องประดับต่างๆมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยังเมืองเอดฟยอร์ด ( Eidfjord ) (156 ก.ม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีทัศนียภาพภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะแซมอยู่ไกลลิบๆ และความใสของน้ำทะเลที่มีเงาสะท้อนของภูเขาปรากฏบนผิวน้ำ ที่สวยจนแทบลืมหายใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

Quality Hotel Voringfoss หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 | เอดฟยอร์ด – ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางเข้าสู่เมืองออสโล (312 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน “คาร์ล โจฮันเกท“ โดยถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ชื่อเสียง และทีสินค้าแบรนด์แนมต่าง ๆ มากมาย เช่น Gucci, Loui Vuitton, Hermes, H&M, ZARA เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Thon Hotel Opera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9 | ท่าอากาศยานการ์เดอมอน – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ท่าอากาศยานการ์ เดอมอน เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการ ช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 เวลา 14.15 – 06.15 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันที่ 10 | กรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 11 – 20 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) 129,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง 116,100.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง 103,200.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน และสายการบินภายใน (one way) รวมค่า ภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 – 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG Co., Ltd. แบบ OASIS PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด