ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน ทังกาลูมา โกลด์โคสท์ 6 วัน 3 คืน สิงหาคม (วันแม่) – ตุลาคม บริสเบน ทังกาลูม่า เล่นกระดานทราย ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค ป้อนอาหารนก บริสเบน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน โกลด์โคสท์

LOFT-WB-1194_WHALE WATCHING TANGALOOMA 6D 3N

นำท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching) ในแต่ละปีจะมีวาฬขนาดใหญ่โตมากที่เรียกว่าวาฬหลังค่อมหรือฮัมพ์แบ๊คเวล (Humpback Whales) ที่มีการเดินทางหนีความหนาวจากทวีฟแอนตาร์กติกมาผ่านมาทางชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปสู่น้ำที่อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี วาฬหลังค่อมจัดว่าเป็นวาฬขนาดใหญ่อันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด กินปลาและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร มีการสื่อสารด้วยเสียงที่แตกต่างกันมากถึง 34 เสียงรวมถึงใช้ในการหาคู่ซึ่งเสียงดังได้ไกลถึง 161 กิโลเมตรและอยู่ได้นานเป็น 1 ชั่วโมง

วันแรก กรุงเทพฯ – บริสเบน

21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า

00.01 น. เหิรฟ้าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 473

11.50 น. ถึงสนามบินเมืองบริสเบน เมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบริสเบน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ

รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย

ท่านเดินทางสู่ท่าเรือแล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท ระหว่างเดินทางให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาทีในการในการเดินทาง

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้ตื่นเต้นกับการปอนอาหารโลมาแสนรู้ที่อยู่ตามธรรมชาติจะว่ายมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันแต่ละวันจะมาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฤดูกาลโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางแทงการูม่ารีสอร์ทให้คำแนะนำและถ่ายรูป ** หมายเหตุ…การป้านอาหารโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้โลมาตกใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

วันที่สาม ทังกาลูมา รีสอร์ท – เล่นกระดานทราย – ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค – ป้อนอาหารนก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD (รถ 4WD มีหลายขนาดที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้เริ่มจาก 6 ท่าน ไปจนถึง 22 คนต่อคันและอาจจะนั่งรวมกับทัวร์อื่น ๆ หากจำนวนนักท่องเที่ยวมากอาจจะนั่งรถโค้ชคันใหญ่แทน ) นั่งรถผ่านป่าและพุ่มไม้ต้นยูคาลิปตัสสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES ให้ท่านได้ลองเล่นกระดานทรายจากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่างอย่างตื่นเต้นเร้าใจ กลับมายังชายหาดให้ท่านได้ชมการป้อนอาหารนกพีลิแกนและนกต่าง ๆ

นำท่านล่องเรือชมวาฬ (Whale Watching) ในแต่ละปีจะมีวาฬขนาดใหญ่โตมากที่เรียกว่าวาฬหลังค่อมหรือฮัมพ์แบ๊คเวล (Humpback Whales) ที่มีการเดินทางหนีความหนาวจากทวีฟแอนตาร์กติกมาผ่านมาทางชายฝั่งรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียไปสู่น้ำที่อุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาวจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกปี วาฬหลังค่อมจัดว่าเป็นวาฬขนาดใหญ่อันดับ 8 ของวาฬทั้งหมด กินปลาและแพลงก์ตอนเป็นอาหาร มีการสื่อสารด้วยเสียงที่แตกต่างกันมากถึง 34 เสียงรวมถึงใช้ในการหาคู่ซึ่งเสียงดังได้ไกลถึง 161 กิโลเมตรและอยู่ได้นานเป็น 1 ชั่วโมง วาฬหลังค่อมจะชอบกระโดดให้ท่านเห็นเพื่อสลัดคราบสกปกหรืออวดตัวเมือในบางครั้ง เนื่องจากเป็นวาฬขนาดใหญ่ว่ายน้ำได้ช้าทำให้ถูกล่าได้ง่าย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง แซนวิช ผลไม้ ขนม ชา กาแฟ บนเรือ

***หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่สามารถออกเรือดูวาฬได้จะเปลี่ยนเป็นนั่งรถ ATV QUAD BIKE***

*** หมายเหตุ ราคานั่งรถ ATV QUAD BIKE ไม่ได้รวมในรายการทัวร์ ตื่นเต้นกับการนั่งรถ ATV สำรวจเกาะมอร์ตันที่สวยงามจากริมหาดตะลุยเนินเขาสู่ยอดเขาสูงให้ท่านได้ชมวิวของท้องทะเลสีฟ้าตัดกับนำทะเลที่สวยงาม หรือจะชื้อทัวร์นอกรายการที่ต้องติดต่อหัวหน้าทัวร์ในการจองล่วงหน้า

อิสระทำกิจกรรมบนเกาะนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำ เล่นเทนนิส วอลเล่ย์บอลชายหาด ชมการให้อาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับบรรดานกพีลีแกนที่จะบินโฉบมารอรับอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ทังกาลูมา รีสอร์ท – บริสเบน – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน – โกลด์โคสท์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป จนได้เวลาทางโดยเรือเฟอร์รี่จากเกาะมอร์ตัน ใช้เวลาในการนั่งเรือ 75 นาทีไปยังท่าเรือเมืองบริสเบน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเลที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ที่มีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองที่ชาวออสซี่มาอาบแดดและเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โกลด์โคสท์ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้งเพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน แล้วนำท่านเดินทางสู่เขตรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขตชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอนใต้ของเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดระหว่างการเที่ยวชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนชั่นแนล ทรัสต์ (National Trust) ที่มีนกแก้วตัวเล็กสีสวยจำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง

หมายเหตุ หากลูกค้าท่านใดต้องการอุ้มโคอาล่าราคาประมาณ 25 เหรียญต่อท่าน ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โกลด์โคสท์ อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์นอกรายการ – บริสเบน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

10.00 น. เช็คเอ้าท์และฝากกระเป๋าที่โรงแรม

ให้ท่านได้อิสระในการเดินเล่นริมหาดทรายแสนสวยหรือช้อปปิ้งร้านค้าริมหาดเพื่อเป็นของที่ระลึกของฝากคนทางบ้าน นอกจากนี้ยังมีทัวร์นอกรายการให้ท่านได้เลือกไม่ว่าจะเป็น SEAWORD MOVIE WORL DREAMWORLD ( ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารค่ำ)

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศนานาชาติเมืองบริสเบน

23.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG478

วันที่หก บริสเบน – กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…

กำหนดวันเดินทาง

 • 07-12 / 21 – 26 สิงหาคม 2561
 • 04-09 /18 -23 / 25-30 กันยายน 2561
 • 02-07 / 09-14 ตุลาคม 2561

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 55,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 52,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 48,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 45,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,000.- บาท

คณะผู้เดินทาง ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 34,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 32,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 29,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 27,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,000.- บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (G) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 • ลูกค้าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด โดยสายการบินไทย (G) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ค่าทิปคนขับรถ ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 10 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ/ ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด