ทัวร์ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน 16 – 21 พฤษภาคม 2562, 13 – 18 มิถุนายน 2562, 16 – 21 กรกฎาคม 2562, 21 – 26 สิงหาคม 2562, 11 – 16 กันยายน 2562 นครซิดนีย์ ฟาร์มหอยนางรม แทสมาเนียนเดวิล พอร์ต อาเธอร์ ตลาดซาลามานก้า พิพิธภัณฑ์โมนา

ซิดนีย์ ทัวร์ซิดนีย์ Sydney ประเทศออสเตรเลีย

LOFT-WB-08_HOBART SYDNEY 6 DAYS 4 NIGHTS

บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย สู่เมือง โฮบาร์ท เมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนีย เกาะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นรัฐหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการมาตั้งถิ่นฐานของชาวผิวขาวในซีกโลกใต้ นำท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรมที่ ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) เดินทางไปยัง แทสมาเนียนเดวิล ชมแทสมาเนียนเดวิล สัตว์พื้นเมืองแทสมาเนียและปัจจุบันจัดเป็นสัตว์หายาก นำท่านสู่ พอร์ต อาเธอร์ เมืองที่มี ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐแทสมาเนีย ชม Salamanca Place จัตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท ชมวิวยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ท ยอดเขาเวลลิงตัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of Old and New Art (MONA) ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ำ ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ

กำหนดการเดินทาง

 • 16 – 21 พฤษภาคม 2562
 • 13 – 18 มิถุนายน 2562
 • 16 – 21 กรกฎาคม 2562
 • 21 – 26 สิงหาคม 2562
 • 11 – 16 กันยายน 2562

วันแรก กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

15.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.15 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง ซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม

07.35 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศสู่ นครเมลเบิร์น

09.25 น. ออกเดินทางสู่โฮบาร์ท โดยสารการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 1583

11.25 น. ถึงเมืองโฮบาร์ทเมืองหลวงแห่งรัฐแทสมาเนียและเป็นเมืองลำดับที่2ที่มีการสร้างเมืองในประเทศ ออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศออสเตรเลียและ ใกล้กับขั้วโลกมากที่สุด

13.30 น รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรม การคัดเลือกหอยที่ได้ขนาดพอเหมาะเพื่อจัดส่งออกสู่ตลาด ทั้งในและนอกประเทศ เชิญท่านลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่เสิร์ฟพร้อมกับเลมอนแล้วเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเลสดใหม่จากฟาร์มได้ตามอัธยาศัยจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล – พอร์ต อาเธอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล ซึ่งเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO) ชมการให้อาหารแก่ตัวทัสมาเนียนเดวิล ซึ่งฟันของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเดินทางต่อไปยัง Port Arthur ซึ่งเป็นบริเวณแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัฐ ย่านนี้มีความผสมผสานระหว่างมรดกทางประวัติศาสตร์ วิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมพอร์ท อาร์เธอร์ ซึ่งในสมัยอดีตได้เป็นคุกเก่าที่ไว้ใช้ขังนักโทษอุกฉกรรจ์ เป็นเมืองที่มีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นำท่านล่องเรืออ่าวคาร์นาวอน (Carnarvon Bay) ชมความงามรอบพอร์ทอาร์เธอร์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20นาที หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ่ายรูปต่อภายในเมืองประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC SITE)

จากนั้นนำท่านสู่ เมือง “ริชมอนด์” (Richmond) เป็นเมืองเก่าเล็กๆอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปเยือนผู้ที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมเก่าแก่จากสมัยศตวรรษที่19ก็ไม่ควรพลาดกับอาคารโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่กว่า 50 หลัง “โบสถ์เซนจอห์น” (ST.John’s Church) ซึ่งเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิก เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ใกล้กันมี “Richmond Bridge” สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนักโทษเมื่อปี 1823

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โฮบาร์ท – ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม Salamanca Place จัสตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท เป็นจุดที่รวมร้านค้า สำนักงาน ร้านอาหาร และแกลลอรี่ต่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรียกว่า “The Cottage Green” ส่วนชื่อ Salamanca นี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติต่อเหตุการณ์ที่ดยุกแห่งเวลลิงตันมีชัยต่อประเทศฝรั่งเศสในสงครามซาลามังกา (Battle of Salamanca) โดยในทุกวันเสาร์ที่นี่จะกลายเป็นตลาด Salamanca Market (เปิดเฉพาะทุกวันวันเสาร์ ตอน08.00-15.00น) ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ต มีความสูงถึง 1,271 เมตร ซึ่ง ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโฮบาร์ทได้ทั้งเมืองและทัศนียภาพโดยรอบอันสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโฮบาร์ท ที่ขึ้นว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของ รัฐแทสมาเนีย มีจำนวนประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง ที่มีบรรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็นเมืองที่มีความรู้สึกผูกพันกับยุคประวัติศาสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่น เมือง

โฮบาร์ต แทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย Hobart, capital of Australia's island state of Tasmania

บริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมืองโฮบาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1804 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเดอร์เวนท์ (Derwent River) และมีตึกและอาคารรูปแบบยุคจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยู่ที่บริเวณท่าเรือ มีทะเล มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัย ยุคเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ โฮบาร์ท เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอันดับสอง ของออสเตรเลีย และ สไตล์ของผู้ที่นี่จึงมีเอกลัษณ์ ที่น่าสนใจ คลังเป็นของเก่า สมัยศตวรรษที่ 19 ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วย นักล่าปลาวาฬ ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และ นักธุรกิจ ผู้แสวงหาโชค มาปัจจุบัน อาคารเก่าแก่ เหล่านี้ได้ถูกปรับสภาพ กลายเป็นร้านอาหาร สตูดิโอ ร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาซึมซับ บรรยากาศบ้านเรือนสมัยโบราณ นำท่านชม Hobart’s Waterfront เมืองท่าน้ำลึก ที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านชม ตึก อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัยยุคเก่า ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ นำท่านชม Anglesea Barracks ค่ายทหารกองทัพหนุน ของออสเตรเลีย ที่อยู่ในใจกลาง โฮบาร์ท ซึ่งถือว่าเป็นค่ายทหาร กองทัพของชาวออสเตรเลีย ที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบันนี้ Anglesea Barracks นี้ได้ถูกตั้งชื่อหลังจาก Lord Anglesea ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล ของอังกฤษ ที่จัดหาหน่วย อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นำท่านชม แบตเตอรี่พอยท์ Battery Point ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือเก่าแก่ และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ชื่อ Battery Point ได้มาจากการสร้างปืนใหญ่ ไว้ที่ตรงจุดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1818 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน ทางชายฝั่งทะเลของเมือง โฮบาร์ท แต่ในปัจจุบันนี้ ปืนใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แต่ยังคงหลงเหลือบ้าง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีชาวยุโรปมาเป็นผู้บุกเบิก เป็นชนชาติแรก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พิพิธภัณฑ์โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ำ ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ ที่แห่งนี้ได้ถูกเนรมิตให้เป็นแหล่งรวมผลงานทางศิลปะอันแปลกใหม่และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกทั้งยังเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวทั้งใกล้ไกลให้มาเยือนยังเมืองโฮบาร์ทอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

15.20 น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ซิดนีย์ เที่ยวบินที่ QF1584

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียจากนั้นนำท่านร้านช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ QF 023

15.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วและวีซ่าแล้ว

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 94,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 84,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 78,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 75,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,500. –บาท

คณะผู้เดินทาง ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 63,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 59,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 56,900.- บาท
 • เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 52,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ลดท่านที่ 3 1,500. -บาท

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610