ทัวร์ไอซ์แลนด์ท้าลมหนาว ล่าแสงเหนือ 10 วัน 7 คืน 18-27 ตุลาคม (ช่วงวันปิยมหาราช) และ 8-17 พฤศจิกายน 2562 ออสโล ปราสาท Akurshus กรุงเรคยาวิก สติกกิชฮอลเมอร์ ภูเขาคีร์กจูเฟล บอร์กาเนส ซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ เซลฟอสส์ น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ หน้าผาเดียร์โฮไล วิค หาดทรายสีดำ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน หาดทรายเพชร อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ ถ้ำน้ำแข็ง Katla เรคยาวิค เพอร์ลัน ถนนคนเดิน Laugavegur ล่องเรือชมปลาวาฬ อาบน้ำแร่บลูลากูน เคฟลาวิก โคเปนเฮเก้น ถนนสตรอยเกต เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก น้ำพุเกฟิอ้อน

LOFT-CL401_Amazing Iceland 10 Days 7 Nights By Thai Airways (TG) ท้าลมหนาว ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์

ค่ำคืนอันแสนพิเศษให้ท่านได้เฝ้ารอเพื่อสัมผัสกับการดูแสงเหนือ Northern Light ซึ่งจะเกิดขึ้นและเห็นอย่างชัดเจนในไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และการเกิดแสง AURORA BOREALIS เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งไม่สามารถการันตีได้ว่าจะต้องเห็นทุกครั้งแม้สภาพอากาศจะเป็นใจก็ตาม อิสระให้ท่านสัมผัสประสบการณ์อันแสนตื่นตาที่น่าประทับใจ และดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแปลกตายิ่ง

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องการกระเป๋าสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สองของการเดินทาง (2) กรุงเทพฯ – สู่ออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล – สู่กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) – สติกกิชฮอลเมอร์

00.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 (ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 30 นาที)

07.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมงและปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 30 ตุลาคม 2562)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว

ผ่านไปชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วกลับไปเข้าสู่เขตใจกลางเมือง

ชมทำเนียบรัฐบาล, พระราชวังหลวง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ สนามบินการ์ดเดอมูน อีกครั้ง

อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (มีเงินสดให้ท่านละ 20 ยูโร)

13.40 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI319 (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง)

14.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) (เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่ากรุงออสโล 2 ชั่วโมง) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน … หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkisholmur) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 213 กม. เมืองเล็กๆ อีกเมืองสำคัญที่ตากล้องมืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติและยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำหนังเรื่อง The Little Life Of Walter Mitty อีกด้วย

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FOSSHOTEL STYKKISHOLMUR หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง (3) สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – บอร์กาเนส – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – เซลฟอสส์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เดินทางประมาณ 45 นาที เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพกับฉากหลังอันงดงามตามอัธยาศัย

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทาง 107 กม. เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ Fossatun Restaurant

บ่าย ท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ (Þingvellir National Park) เพื่อเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะทาง 89 กม. ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

นำท่านไปชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่ นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

แล้วไปชม น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร … สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SELFOSS HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม ในช่วงเวลาค่ำคืนและท้องฟ้าเปิด ท่านสามารถรอถ่ายภาพแสงเหนือ (Aurora) ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสำคัญ

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ – น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ – ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ – หน้าผาเดียร์โฮไล – วิค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น. นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 …

ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 70 กม. ซึ่งมีความสูง 60 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง

แวะชมและถ่ายรูปกับความสวยงามของ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ มีความสูง 62 เมตร เป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันด้านบนลงสู่พื้นราบด้านล่าง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณทำให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม ประทับใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ Hotel Skogarfoss

11.45 น. นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลโจกุล (Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่เรียกว่ารถซุปเปอร์จิ๊ปไปอีก 1 ชั่วโมง สู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ Mýrdalsjökull Glacier …

จากนั้นให้ท่านได้ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาลบนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมบริการอุปกรณ์ครบชุด มีชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบูท) … สมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางไป เดียร์โฮไล (Dyrholeay) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือหาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร นำท่านเดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณ หน้าผาเดียร์โฮไล อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว มีลักษณะเด่นคือเป็นหินที่ก่อตัวเป็นรูปโค้ง มีทางลอดตรงกลางซึ่งการโค้งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตรที่ริมผาจะเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติเป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล มองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier …

สมควรแก่เวลาท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านวิค หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ DYRHOLEAY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) วิค – หาดทรายสีดำ – ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – หาดทรายเพชร – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ – วิค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านชมความสวยงามที่แปลกตาของ เรนิสฟายาร่า (Reynisfjara Beach) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟและก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ หาดทรายสีดำ (Black Sand Beach) เดินทางประมาณ 15 นาที ระยะทาง 12 กม. ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก มีรูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์และบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ อาทิเช่น นกแก้วทะเล หรือพัฟฟิ่นอีกด้วย … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อสู่ร้านอาหาร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ระยะทาง 174 กม.

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองบุฟเฟ่ต์ ณ Fosshotel Glacier

13.15 น. นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เดินทางประมาณ 25 นาที ระยะทาง 30 กม. ให้ท่านได้ล่องเรือชม ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้นในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งหากโชคดีท่านอาจได้พบกับแมวน้ำหรือสิงโตทะเล ขึ้นมาอาบแดดให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมในระยะใกล้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง James Bond และ Batman อีกด้วย (การล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็งขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

15.00 น. ให้ท่านชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดทรายเพชร (Diamond Beach) โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี้มักจะมีก้อนน้ำแข็งที่แตกตัวลอยลงสู่ทะเลแล้วถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาเกยตื้นที่ชายหาด น้ำแข็งบางก้อนสีใสแวววาว บางก้อนสีฟ้าสวยสดอยู่เกลื่อนกลาดเต็มชายหาดสีดำ ดูแล้วเหมือนเพชร

และให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถหรือบันทึกภาพสวยๆ จากด้านนอกของอุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) ที่มีน้ำพุวัทนาโจกุลเป็นฉากหลัง ซึ่งอุทยานแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร … สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ระยะทาง 150 กม.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ DYRHOLEAY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง (6) วิค – ถ้ำน้ำแข็ง Katla – เรคยาวิก – เพอร์ลัน – ถนนคนเดิน Laugavegur 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็ง Katla (ระยะเวลาในการเข้าชมถ้ำ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง // กรุณาเตรียมรองเท้าบู๊ทในการเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง) ถ้ำน้ำแข็งของภูเขาไฟคาทลา (Katla Volcano) โดยรถจิ๊บจะพาท่านมุ่งหน้าสู่ ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลส์โจกุล (Myrdalsjokull) ท่านจะได้เห็นน้ำแข็งซ้อนกันหลา กหลายชั้นที่เกิดขึ้นจากธารน้ำแข็ง ในสีสันที่แตกต่างกันจนแทบจะเป็นลายทางเลยทีเดียว จากนั้นเดินเท้าต่อผ่านชั้นน้ำแข็งต่างๆ เข้าสู่ ถ้ำน้ำแข็ง Katla เพื่อชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีสีสันแตกต่างกันไป ถ้ำน้ำแข็งนี้เกิดจากการเปลี่ยนรูปของภูเขาไฟ ภายในถ้ำน้ำแข็งรายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ในทุกๆ ด้าน มีหิมะและน้ำแข็งระยิบระยับที่มีรูปทรงและเฉดสีในรูปแบบที่สวยงาม บริเวณด้านในสุดของถ้ำ คุณจะได้พบกับธารน้ำแข็ง Kötlujökull ซึ่งมีโดมน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟคาทลาและเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ด้วยรูขนาดใหญ่บนหลังคาที่ทำให้แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาด้านในได้ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่งดงามเกินบรรยาย ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นถ้ำน้ำแข็งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความสวยงามที่สุดของไอซ์แลนด์ ให้ท่านถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่

13.15 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ Umi Hotel

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ระยะทาง 150 กม. พาท่านไปยัง เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบไทย ณ Krua Thai Restaurant

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

ค่ำคืนอันแสนพิเศษให้ท่านได้เฝ้ารอเพื่อสัมผัสกับการดูแสงเหนือ Northern Light ซึ่งจะเกิดขึ้นและเห็นอย่างชัดเจนในไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และการเกิดแสง AURORA BOREALIS เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งไม่สามารถการันตีได้ว่าจะต้องเห็นทุกครั้งแม้สภาพอากาศจะเป็นใจก็ตาม อิสระให้ท่านสัมผัสประสบการณ์อันแสนตื่นตาที่น่าประทับใจ และดื่มด่ำกับธรรมชาติอันแปลกตายิ่ง

กรณีสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ Optional ตามล่าหาแสงเหนือ สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือเคาเตอร์ของที่พักได้ที่หน้างาน (แพ็คเก็จตามล่าหาแสงเหนือ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ราคาประมาณ 60 ยูโรต่อท่าน)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) เรคยาวิก – ชมเมือง – ล่องเรือชมปลาวาฬ – อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ของ กรุงเรคยาวิก โดยเริ่มจากไปชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986

แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง

11.15 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ Bambus Restaurant

บ่าย ให้ท่านได้สนุกไปกับ กิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการชมวาฬที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายอาศัยอยู่ในน่านน้ำแถบนี้จะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์ หรือในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke), วาฬหลังค่อมและวาฬเพชรฆาต การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 3-3.5 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวให้บริการ // ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย)

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เป็นบ่อน้ำธรรมชาติร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย มีสีฟ้าใสบริสุทธิ์เหมือนอัญมณีสีเทอร์ควอยส์ อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ และพอกโคลนเพื่อบำรุงผิวพรรณ เพื่อผ่อนคลายคืนความสดชื่นให้ท่านอย่างเต็มอิ่ม (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน // กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสําหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน)

19.15 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ Bruin Restaurant

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินเคฟลาวิก – สู่โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

05.00 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) เพื่อความสะดวกในการไปสนามบิน

07.45 น. เหิรฟ้าสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204 (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 10 นาที)

12.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคาสท์รัพ ประเทศเดนมาร์ก รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ Jin Yuan Restaurant

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยเกต ถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้นและอยู่ใจกลางเมืองเป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลก ที่มีความคับคั่งของร้านค้าตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv Stroget ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ Hereford Village

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ IMPERIAL HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง (9) เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบิน – สู่กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านชม กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ

ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกน ได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งนอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียลยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ดและของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นแม็กเน็ต, แก้วนํ้าและพวงกุญแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย

ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันเหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้าดูสง่างามยิ่งนัก

และให้ท่านถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้นํ้าจนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก …. จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น * อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย *

13.50 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่สิบของการเดินทาง (10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กำหนดการเดินทาง

 • 18-27 ตุลาคม 2562
 • 8-17 พฤศจิกายน 2562

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป *กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท *

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)149,500.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)125,000.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)101,500.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ19,900.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป TG หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 33,000.- / เด็ก 24,500.-

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ-ออสโล // โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (FI) ออสโล–เรคยาวิก // เรคยาวิก-โคเปเฮเก้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ขนาด 30-39 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเดนมาร์ก) กรณีไม่ใช้วีซ่า หักคืน 3,100 บาท / ท่าน 
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ (สายการบินไทยน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน, สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง รวม 72 ยูโร/ท่าน (บางโรงแรมไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า)
 • กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ ราคา 60 ยูโร/ท่าน (หากต้องการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน:

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ในงวดที่ 1 ทันทีหลังจากทำการจอง ราคา 30,000 บาทต่อท่าน ภายในวันที่ ……………
 • กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ 80% ในงวดที่ 2 ภายในวันที่ ……………
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน กรุณาชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ ……………
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel
Tags: กรุงเรคยาวิกขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ซิงเควลลีร์ถนนสตรอยเกตถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์กถ้ำน้ำแข็ง Katlaทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอนทัวร์ยุโรปทัวร์ยุโรป 2019ทัวร์ยุโรป 2562ทัวร์ล่าแสงเหนือทัวร์ไอซ์แลนด์ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2019ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2562ทัวร์ไอซ์แลนด์แสงเหนือน้ำตกกูลล์ฟอสส์น้ำตกสโกการ์ฟอสส์น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์น้ำตกเฮินฟอซซ่าน้ำพุร้อนเกย์ซีร์น้ำพุเกฟิออนบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ปราสาท Akurshusภูเขาคีร์กจูเฟลล่องเรือชมปลาวาฬวิคสติกกิชฮอลเมอร์หน้าผาเดียร์โฮไลหาดทรายสีดำหาดทรายเพชรออสโลอาบน้ำแร่บลูลากูนอุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์เคฟลาวิกเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมดเซลฟอสส์เพอร์ลันเรย์คอล์ทโคเปนเฮเก้น

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด