ทัวร์แกรนด์ไบคาล 7 วัน 6 คืน 7 – 13 ก.พ. 2563, 21-27 ก.พ. 63, 6-12 มี.ค. 63, 21-27 มี.ค. 63 อิรคุตสก์ (รัสเซีย) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ไบคาล ลิสทวานกา ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล เมืองอิรคุตสก์ เที่ยวชมเมือง หมู่บ้าน Ust,Orda Buryat เกาะโอลค์ฮอน โขดหินชามาน เกาะโอลค์ฮอน แหลมโคบอย เกาะโอลค์ฮอน อิรคุตสก์

LOFT-EUR-50_FANTASTIC LAKE BAIKAL 7 DAYS

ทะเลสาบในฝันของนักเดินทาง ในฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบ -30 ถึง -40 องศา น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งสวรรค์ของนักเดินทาง เสน่ห์ของไบคาลแห่งไซบีเรีย มหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาต 

วันแรก กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์ (รัสเซีย) ศุกร์

14.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญท่านรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

16.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 6332

23.55 น. ถึงสนามบินอิรคุตสก์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com

วันที่สอง อิรคุตสก์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ลิสทวานกา เสาร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. ออกเดินทางสู่ Taltsy Village ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไม้แบบไซบีเรียน ในยุค 60 ได้มีการป้องกันและอนุรักษ์หมู่บ้านแห่งนี้ให้รอดพ้นจากน้ำท่วม จนสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และเรื่องราวชาติพันธุ์รัสเซีย นอกจากนี้ยังจัดแสดงที่อยู่อาศัยและชีวิตที่หลากหลายของชาวไซบีเรีย บ้านไม้ไซบีเรียโบราณของที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังเข้าไปในหมู่บ้านไซบีเรียในช่วงศตวรรษที่ 17-18

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้า (Chair Lift) ขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบไบคาลแบบ 360 องศา กลับลงมาแล้วแวะชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทะเลสาบแห่งเดียวในรัสเซีย ที่นี่ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ การจัดแสดงพืชและสัตว์ที่หายากของไบคาล อีกทั้งชมความน่ารักของแมวน้ำไบคาล

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ANASTASIA HOTEL IRKUTSK**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.baikalhotel.ru/en/

วันที่สาม ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล – เมืองอิรคุตสก์ – เที่ยวชมเมือง อาทิตย์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะล่องเรือ Hovercraft เรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ซึ่งเป็นพาหนะของชาวทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ในฤดูหนาวเพราะสามารถนำพาข้ามทะเลสาบได้ ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ใสและลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดกว่า 1,637 เมตร มีความยาวประมาณ 636 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 79 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งทะเลสาบไบคาล แห่งนี้เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตก เมื่อ 25-30 ล้านปีที่แล้ว Hovercraft พาท่านตะลุยไปในทะเลสาบที่ Frozen จนกลายเป็นน้ำแข็ง บางแห่งแตกตัวออกจากกันประดุจคลื่นพลิ้วไหว เส้นทางรถไฟสายไซบีเรีย Circum-Baikal railway เลาะเลียบไปตามแนวชายฝั่ง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ สมญานาม Paris of Siberia ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำแองการา เป็นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในไซบีเรีย เมืองนี้ก่อตั้งในปี 1661 เพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำและขนสัตว์ ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองในปี 1686 ชมสถานที่น่าสนใจภายในตัวเมือง อาทิ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com

วันที่สี่ อิรคุตสก์ – หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat – เกาะโอลค์ฮอน – โขดหินชามาน จันทร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Ust-Orda Buryat Village สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง เมืองบูรยาท (Buryat) เป็นเมืองหนึ่งในประเทศ ที่มีประชากรมากที่สุดในไซบีเรีย ที่นี่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และนิสัยการใช้ชีวิตของชาว Buryatians และลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของชาวบูรยาท

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

บ่าย นำท่านข้ามสู่เกาะโอลค์ฮอน Ol’khon ด้วยรถตู้ Off Road ของรัสเซีย (นั่งคันละ 6 ท่าน) คนขับผู้ชำนาญทางเส้นทาง Ice Road พาท่านสู่หมู่บ้านคูซีร์ Khuzhir Village แหลมบูร์คาน ที่ตั้งของโขดหินชามาน (Shaman Rock) หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นอกจากนี้ยังมีไบคาล สปิริต (Baikal Spirit) หรือแท่งไม้ปลายแหลมผูกผ้าสี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อของชาวทะเลสาบไบคาล LEGEND OF LAKE BAIKAL

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAIKAOV OSTROG HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.bikalovostrog.ru

วันที่ห้า เกาะโอลค์ฮอน – แหลมโคบอย อังคาร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวซึ่งเป็นที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค Lunch Box

บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมกับพาท่านไปสัมผัสความตื่นเต้นกับแผ่นน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 6 เมตร และไฮไลท์สำคัญคือถ่ายภาพกับแผ่นน้ำแข็งที่มองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีรูปทรงแปลกตา จนได้รับการยกย่องให้เป็น Blue Eyes of Siberia

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAIKALOV OSTROG HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.bikalovostrog.ru

วันที่หก เกาะโอลค์ฮอน – อิรคุตสก์ – เที่ยวชมเมือง พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำท่านสู่เกาะโอกอย (Ogoy Island) อยู่ระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะโอลค์ฮอน เกาะนี้เป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของไบคาลที่เรียกว่าบูรยาท (Buryat) จุดถ่ายภาพที่ไม่พลาดเมื่อได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิรคุตสก์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับถึงเมืองอิรคุตสก์ พาท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT IRKUTSK CITY CENTER HOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com

วันที่เจ็ด เดินทางกลับกรุงเทพฯ พฤหัสบดี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินอิรคุตสก์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.10 น. นำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ S7 6331

15.30 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทาง

 • 7 – 13 ก.พ. 2563

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

 • ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 89,000.-
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 17,000.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่/เด็ก) หักใบละ -23,000.-

กำหนดวันเดินทาง

 • 21-27 ก.พ. 63
 • 6-12 มี.ค. 63
 • 21-27 มี.ค. 63

ค่าทัวร์ต่อท่าน :

 • ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 84,000.-
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single Bed Room) 17,000.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่/เด็ก) หักใบละ -21,000.-

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ รวมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

2 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

2 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด