ทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน 17-26 มีนาคม 2563 เที่ยวกรุงออสโล กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) สติกกิชฮอลเมอร์ ภูเขาคีร์กจูเฟล บอร์กาเนส ซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) เซลฟอสส์ น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ หน้าผาเดียร์โฮไล วิค หาดทรายสีดำ ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน หาดทรายเพชร อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ ถ้ำน้ำแข็ง (Crystal Ice Cave) เรคยาวิก อาบน้ำแร่บลูลากูน ล่องเรือชมปลาวาฬ ชมเมือง ถนนคนเดิน เพอร์ลัน เคฟลาวิก

แสงเหนือ แสงออโรร่า ไอซ์แลนด์ iceland aurora borealis hofudborgarsvaedid nott nordurljos

LOFT-CL402_Amazing Iceland 10D 7N_Mar’20 (TG)

อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ (Þingvellir National Park) เพื่อเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะทาง 89 กม. ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

กำหนดการเดินทาง :

 • 17-26 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 17 มี.ค. 63 (1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องการกระเป๋าสัมภาระและการเช็คอิน

วันพุธที่ 18 มี.ค. 63 (2) กรุงเทพฯ – สู่ออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล – สู่กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) – สติกกิชฮอลเมอร์

00.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 (ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง 30 นาที)

06.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมงและปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 30 ตุลาคม 2563) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

Oslo Norway ออสโล

รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ซึ่งในปี 2006 ออสโลได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกแทนที่โตเกียว

ผ่านไปชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วกลับไปเข้าสู่เขตใจกลางเมือง

ชมทำเนียบรัฐบาล, พระราชวังหลวง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ สนามบินการ์ดเดอมูน อีกครั้ง

อิสระอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (มีเงินสดให้ท่านละ 20 ยูโร)

12.50 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงของไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI319 (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 5 นาที)

14.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) (เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่ากรุงออสโล 2 ชั่วโมง) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน … หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ เมืองสติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkisholmur) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 213 กม. เมืองเล็กๆ อีกเมืองสำคัญที่ตากล้องมืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติและยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำหนังเรื่อง The Little Life Of Walter Mitty อีกด้วย

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ FOSSHOTEL STYKKISHOLMURหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 63 (3) สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – บอร์กาเนส – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – เซลฟอสส์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เดินทางประมาณ 45 นาที เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพกับฉากหลังอันงดงามตามอัธยาศัย

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์กาเนส (Borgarnes) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทาง 107 กม. เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ (Þingvellir National Park) เพื่อเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ระยะทาง 89 กม. ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ

Thingvellir National Park, Kontinental-Spalte, Iceland (2)

ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

จากนั้น นำท่านไปชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่ นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต

Geysir geothermal area Iceland (1)

พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

แล้วไปชม น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ

Gullfoss waterfall Iceland (2)

ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร … สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SELFOSS HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ในช่วงเวลาค่ำคืนและท้องฟ้าเปิด ท่านสามารถรอถ่ายภาพแสงเหนือ (Aurora) ได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสำคัญ 

วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 (4) เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ – น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ – ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ – หน้าผาเดียร์โฮไล – วิค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น. นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012

09.15 น. ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทาง 70 กม. ซึ่งมีความสูง 60 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง

Skogafoss Waterfall Iceland (5)

แวะชมและถ่ายรูปกับความสวยงามของ น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ มีความสูง 62 เมตร เป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันด้านบนลงสู่พื้นราบด้านล่าง แรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณทำให้หญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างอย่างสวยงาม

ประทับใจไปกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

11.45 น. นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลโจกุล (Myrdalsjokull) เพื่อนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่เรียกว่ารถซุปเปอร์จิ๊ปไปอีก 1 ชั่วโมง สู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ Mýrdalsjökull Glacier …

Snowmobile Myrdalsjokull, Iceland (7)

จากนั้นให้ท่านได้ขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาลบนดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมบริการอุปกรณ์ครบชุด มีชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบูท)

16.00 น. นำท่านเดินทางไป เดียร์โฮไล (Dyrholeay) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือหาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร ให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณ หน้าผาเดียร์โฮไล อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว มีลักษณะเด่นคือเป็นหินที่ก่อตัวเป็นรูปโค้ง

Dyrholaey Iceland (2)

มีทางลอดตรงกลางซึ่งการโค้งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีตเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตรที่ริมผาจะเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติเป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล มองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier

17.00 น. นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านวิค (Vik) เดินทางประมาณ 25 นาที ระยะทาง 20 กม. หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991

17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL KRIA หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แสงเหนือ แสงออโรร่า ไอซ์แลนด์ Northern lights Aurora Borealis Iceland

ในช่วงเวลาค่ำคืนและท้องฟ้าเปิด ท่านสามารถรอถ่ายภาพแสงเหนือ (Aurora) ได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นและเห็นอย่างชัดเจนในไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และการเกิดแสง AURORA BOREALIS เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งไม่สามารถการันตีได้ว่าจะต้องเห็นทุกครั้ง ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสภาพอากาศเป็นสำคัญ

วันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 (5) วิค – หาดทรายสีดำ – ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – หาดทรายเพชร – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ – วิค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

The Cave at Reynisfjara Black Sand Beach Iceland

08.30 น. นำท่านชมความสวยงามที่แปลกตาของ เรนิสฟายาร่า (Reynisfjara Beach) เดินทางประมาณ 15 นาที ระยะทาง 12 กม. ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟและก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ

Reynisfjara Black Sand Beach Iceland (2)

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ หาดทรายสีดำ (Black Sand Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก มีรูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์และบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ อาทิเช่น นกแก้วทะเล หรือพัฟฟิ่นอีกด้วย

09.45 น. นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเนปฮาเวลเลียร์ (Hnappavellir) เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ระยะทาง 174 กม.

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร

Jokulsarlon glacier lagoon Iceland (3)

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เดินทางประมาณ 25 นาที ระยะทาง 30 กม. ให้ท่านได้ชม ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้นในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร

Jokulsarlon glacier lagoon Iceland (1)

ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งหากโชคดีท่านอาจได้พบกับแมวน้ำหรือสิงโตทะเล ขึ้นมาอาบแดดให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมในระยะใกล้ นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง James Bond และ Batman อีกด้วย (การล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็งในเดือนมีนาคม ไม่สามารถล่องเรือได้)

Diamond beach Iceland (2)

15.00 น. นำท่านไปชมความงามและถ่ายรูปบริเวณ หาดทรายเพชร (Diamond Beach) โดยบริเวณหาดทรายเพชรนี้มักจะมีก้อนน้ำแข็งที่แตกตัวลอยลงสู่ทะเลแล้วถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาเกยตื้นที่ชายหาด น้ำแข็งบางก้อนสีใสแวววาว บางก้อนสีฟ้าสวยสดอยู่เกลื่อนกลาดเต็มชายหาดสีดำ ดูแล้วเหมือนเพชร

จากนั้น ให้ท่านได้พักผ่อนหรือบันทึกภาพสวยๆ บริเวณโดยรอบของ อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park) ที่มีน้ำพุวัทนาโจกุลเป็นฉากหลัง ซึ่งอุทยานแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร

17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิค (Vik) เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ระยะทาง 150 กม.

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL KRIA หรือเทียบเท่าบเท่า

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันอาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 63 (6) วิค – ถ้ำน้ำแข็ง (Crystal Ice Cave) – เรคยาวิก – อาบน้ำแร่บลูลากูน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านชม ถ้ำคริสตัล (Crystal Ice Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลล์โจกุล โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็งจึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ (ระยะเวลาในการเข้าชมถ้ำ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง // กรุณาเตรียมรองเท้าบู๊ทในการเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง)

13.15 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิก เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ระยะทาง 150 กม.

พาท่านไปยัง บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เป็นบ่อน้ำธรรมชาติร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย มีสีฟ้าใสบริสุทธิ์เหมือนอัญมณีสีเทอร์ควอยส์

Blue Lagoon Iceland

อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ และพอกโคลนเพื่อบำรุงผิวพรรณ เพื่อผ่อนคลายคืนความสดชื่นให้ท่านอย่างเต็มอิ่ม (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน // กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสําหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน)

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบไทย ณ ภัตตาคาร

20.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ GRAND HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

กรณีสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ Optional ตามล่าหาแสงเหนือ สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือเคาเตอร์ของที่พักได้ที่หน้างาน (แพ็คเก็จตามล่าหาแสงเหนือ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ราคาประมาณ 60 ยูโรต่อท่าน)

วันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 63 (7) เรคยาวิก – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง – ถนนคนเดิน – เพอร์ลัน – เคฟลาวิก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเรคยาวิก เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับ กิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการชมวาฬที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายอาศัยอยู่ในน่านน้ำแถบนี้จะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์ หรือในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke), วาฬหลังค่อมและวาฬเพชรฆาต การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 3-3.5 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวให้บริการ // ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

Hallgrimskirkja Church Iceland (1)

บ่าย นำท่านชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ของ กรุงเรคยาวิก โดยเริ่มจากไปชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986

Hofdi house Iceland (1)

แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ผ่านชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง

จากนั้น ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า “wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้า และร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย

Perlan Reykjavik Iceland (4)

จากนั้น พาท่านไปยัง เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร

20.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 24 มี.ค. 63 (8) สนามบินเคฟลาวิก – สู่โคเปนเฮเก้น – ช้อปปิ้ง

05.00 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) เพื่อความสะดวกในการไปสนามบิน

07.45 น. เหิรฟ้าสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI204 (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 10 นาที)

11.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคาสท์รัพ ประเทศเดนมาร์ก รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยเกต ถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเก้นและอยู่ใจกลางเมืองเป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลก ที่มีความคับคั่งของร้านค้าตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตร เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv Stroget ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบไทย ณ ภัตตาคาร

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ IMPERIAL HOTEL COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 25 มี.ค. 63 (9) เที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบิน – สู่กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านชม กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรปที่ก่อตั้งขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ

Little mermaid Copenhagen

ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพันธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกน ได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งนอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียลยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ดและของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นแม็กเน็ต, แก้วนํ้าและพวงกุญแจทั่วกรุงโคเปนเฮเกนอีกด้วย

ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันเหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้าดูสง่างามยิ่งนัก

และให้ท่านถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้นํ้าจนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก …. จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น * อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย *

13.50 น. เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 (ใช้เวลาบิน 10 ชั่วโมง 30 นาที)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 63 (10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน (คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป)

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 148,000.-
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 123,500.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 99,900.-
 • พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 21,900.-
 • กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินกรุ๊ป TG หักคืนท่านละ ผู้ใหญ่ 31,500.- / เด็ก 25,000.-
 • * กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท *

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ-ออสโล // โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (FI) ออสโล–เรคยาวิก // เรคยาวิก-โคเปเฮเก้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และ ค่าภาษีน้ำมันจากสายการบิน ณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในกรณีสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามจริง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ขนาด 30-39 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ** หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
 • ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว **
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)  กรณีไม่ใช้วีซ่า หักคืน 3,100 บาท / ท่าน 
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมทุกแห่ง เฉพาะใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าสัมภาระใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้า
 • บริการน้ำดื่มแบบขวด บริการระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
 • อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ (สายการบินไทยน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน, สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ ราคา 60 ยูโร/ท่าน (หากต้องการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน:

 • กรุณาทำการจอง โดยแฟกซ์หรืออีเมล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เข้ามาที่บริษัท เพื่อยืนยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ในงวดที่ 1 ทันทีหลังจากทำการจอง ราคา 30,000 บาทต่อท่าน ภายในวันที่ ……………
 • กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ 80% ในงวดที่ 2 ภายในวันที่ ……………
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน กรุณาชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ ……………
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น
 • * กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ *

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610