ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace (Hermitage) แห่งเมือง St. Petersburg

ลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว  ทัวร์รัสเซีย อดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยมที่ปัจจุบันระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซียหลังป้อมปราการเครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการนำท่านเที่ยวชมเมืองต่างๆ มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมกับเรื่องราวต่างๆที่กำลังนำท่านไปสัมผัส

โปรแกรมทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

กำหนดการเดินทาง

  วันแรกฯ (ศุกร์) กรุงเทพ – มอสโคว์ (ทัวร์รัสเซีย)

0830 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 ของสายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและกระเป๋าสัมภาระ

1025 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ TG 974

1710 น. ถึงสนามบิน Domodepovo Airport กรุงมอสโคว์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะเพื่อเดินทางสู่ภัตตาคาร

1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร High Standard Menu design

พักค้างคืน ณ Cosmos Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่สองฯ (เสาร์) มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซ็นต์บาซิล – ล่องเรือแม่น้ำมอสควา

0800 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำท่านเที่ยวชมกรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุครบ 850 ปี ในปีค.ศ. 1997 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา (Moscow River) ชมอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของประเทศนำท่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆจากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสแดง(Red Square)ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นที่นี่เคยใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียตนำท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์บาซิล (St.Basil Cathdral) สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน

1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร High Standard Menu design

1300 น. นำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์มหาวิทยาลัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงมอสโคว์อย่างชัดเจนที่บนยอดเขาสแปโรว์ (Sparrow Hill) นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสควาชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามสองฟากฝั่งริมแม่น้ำ(เรือเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมของทุกปี)

1900น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร High Standard Menuหลังอาหารค่ำ นำท่านชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คัส(Russian Circus)บันลือโลก ชมการแสดงของสัตว์ต่างๆที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี อาทิเช่น ม้า, หมี, สุนัข, เสือ และการแสดงกายกรรมอันน่า ตื่นเต้นจากนักแสดง แล้วนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

พักค้างคืน ณ Cosmos Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่สามฯ (อาทิตย์) มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

0800 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำท่านเข้าชมบริเวณพระราชวังเครมลิน (Great Kremlin Palace) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 170 ไร่ รอบล้อมด้วยกำแพงสีแดงและหอคอย (และดาวแดงอันลือชื่อ) ภายในมีวิหารดอร์-มิชั่นและ พระราชวังกราโนวิตายา ซึ่งเคยเป็นที่ประกอบพระราชพิธีของพระเจ้าซาร์เกือบทุกพระองค์, วิหารอนันซิเอชั่น วิหารส่วนพระองค์ของราชวงศ์รัสเซีย วิหารอาร์คแองเจิ้ล พร้อมโดมสีเงิน 5 โดม, ที่ทำการรัฐสภา, ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์, ระฆังใหญ่หนัก 210 ตัน ชมสวนร่มรื่นภายในพระราชวัง จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศ เป็นสถานที่ ที่ใช้เก็บรวบรวมศาสตราวุธ ขุมทรัพย์เครื่องประดับที่ได้จากการริบมาจากสงครามทั้งมงกุฎ เพชรนิลจินดา และสิ่งของมีค่ามากมายมหาศาล รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง นำท่านเข้าชมห้องมหาสมบัติของราชวงศ์รัสเซียน ที่เต็มไปด้วยเพชรและอัญมณีมีค่ามากมายที่ห้อง The State Diamond Fund สถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน ท่านจะตื่นตะลึงกับความร่ำรวยของประเทศรัสเซีย นำชม ทอง, มรกต, เพชรและอัมพัน ที่จะทำให้ท่านลืมความร่ำรวยและความยิ่งใหญ่จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในโลกที่ท่านเคยชม

1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร High Standard Menu

บ่าย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน ที่เปิดให้สาธารณชนใช้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 ก.ม. และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีตอ่อนช้อย สวยงามตามฝาผนัง เพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน โคมไฟคริสตัลหรูหรา ออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย เช่น กระจก โมเสก ฯลฯ ชมสถานี Mayakovskaya ซึ่งได้รับเหรียญทองชนะเลิศการประกวดในงานนิทรรศการนานาชาติที่นครนิวยอร์ค เมื่อปี ค.ศ. 1938 และสถานีKropotkinskaya และ Komsomolskaya ที่ได้รับรางวัลกรังค์ปรีซ์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ที่ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องในงานเฉลิม-ฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโคว์ พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงมอสโคว์จากด้านบนของมหาวิหาร

1800 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร High Standard Menu

2115 น. บินตรงสู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินพูโคโว อาวีเอชั่น เที่ยวบินที่ FV 162

2235 น. บินถึง สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ตัวเมือง

พักค้างคืน ณ Prebaltiskaya Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่สี่ฯ (จันทร์) เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว

0800 น. อาหารเช้าที่ ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำท่านชมเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg) หรืออดีตเมืองเลนินกราด (Liningrad) นครแห่งประวัติศาสตร์ เมืองที่ได้รับยกย่องว่าสวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก เคยเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของอาณาจักรรัสเซีย เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เป็นเมืองท่าสำคัญที่ออกไปสู่ทะเลบอลติก มีแม่น้ำเนวา (Neva River) ไหลผ่านกลางเมือง นำท่านชมจัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ป้อมประภาคาร อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัสเซียผู้เนรมิตรเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบอร์กและนำท่านนั่งรถข้ามชมสะพานที่สวยงามซึ่งมีอยู่มากมาย

1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร High Standard Menu

บ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจและพระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) พระราชวังอันยิ่งใหญ่ อดีตที่ประทับของซาร์แห่งรัสเซีย ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้องมีบันไดกว่า 200 บันไดและความยาวของระเบียงยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกกว่า 2.7 ล้านชิ้นรวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยี่ยมของโลกมากมาย อาทิ ไมเคิลแองเจโล, ดาวินชี่ ราฟาเอล, เอล เกรโก้, แวนโก๊ะ, ปิกัสโซ่ และศิลปินอื่น ๆ

1900 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่วัง Nikolaevsky Palace เชิญลิ้มชิมรสไข่ปลาคาเวียร์ เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมในแบบรัสเซียพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ Prebaltiskaya Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

  วันที่ห้าฯ (อังคาร) เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ปีเตอร์ฮอฟ – หมู่บ้านพุชกิ้น

0800 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำท่านนั่งเรือไฮโดรฟอยล์ จะได้เห็นความงามจากทางน้ำ นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งฟินแลนด์ สร้างในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมีชื่อเสียงในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ สถานที่ที่แสดงถึงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์และความงามของธรรมชาติภายในประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมายซึ่งจะถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมสีทองเหลืองอร่าม

1200 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร High Standard Menu

บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปีค.ศ.1756โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ๆ ในโลก

1800 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร High Standard Menu

นำท่าน ชมการแสดงบัลเล่ต์ (Russian Ballet) ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งจะให้ประสบการณ์ไม่รู้ลืม

พักค้างคืน ณ Prebaltiskaya Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

0800 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น. นำท่านเข้าชมเรือรบออโรร่า(Cruiser Aurora) ทอดสมออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนฟก้า (Nevka) เรือรบโบราณที่ปฏิบัติหน้าที่ในสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.1904-1905มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติเปลี่ยน แปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1917 นำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ถูกสร้างขึ้นตามคำพระบัญชาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช พร้อมๆกับการเริ่มสร้างเมืองใหม่ โดยพระองค์เป็นผู้กำหนดรูปแบบด้วยพระองค์เอง ถือเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดของเมือง ซึ่งในอดีตได้เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยพระเจ้าซาร์ จากนั้น นำท่านเข้าชมวิหารเซ็นต์ไอแซค (St.Isaac’s Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ งดงามล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัม และเป็นโดมที่สูงเป็นอันดับสามของโลก ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี โดยใช้แรงงานกว่า 400,000 คน ภายในวิหารจะถูกประดับประดาด้วยภาพวาด ภาพไอคอน และด้วยโมเสกที่สวยงาม

1200 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร High Standard Menu

1330 น. หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

1510 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินพูโคโว เที่ยวบินที่ FV 143

1620 น. บินถึงกรุงมอสโคว์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

1840 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 975

  วันที่เจ็ดฯ (พฤหัส) กรุงเทพ ฯ

0645 น. บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

*************************

ราคาทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน

EUR25-2715 มกราคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2716 กุมภาพันธ์ 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2717 มีนาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2718 เมษายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2719 พฤษภาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2720 มิถุนายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2721 กรกฎาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2722 สิงหาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2723 กันยายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2724 ตุลาคม 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2725 พฤศจิกายน 2555 โปรดสอบถาม

EUR25-2726 ธันวาคม 2555 โปรดสอบถาม

***************************

เงื่อนไขราคาทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน

1. ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance

2. เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3. เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 9,000 ต่อท่าน

5. Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) สายการบินไทย กรุงเทพฯ-มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวของสายการบินพูโคโว มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง(ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ)กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

6. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

7. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

8. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้สนุกสนานและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ2,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ1ใบน้ำหนักไม่เกิน20กิโลกรัมส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน7 กิโลกรัม

12. สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลากสวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

5. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท

 ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน

 30 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

 14 – 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

 ก่อนออกเดินทาง 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

หมายเหตุ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน15วันและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610