ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) ลูเซิรน์ เบลาเซ่ แซร์มัท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น รถไฟกอร์เนอร์กราต แซร์มัท เจนีวา โลซานน์ มงเทรอซ์ Château de Chillon มงเทรอซ์ เบิร์น อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงเฟรา กรินเดอร์วาลกรุน เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเคน

LOFT-EUR29_Autumn Romantic Switzerland 8D5N (TG)

อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบทูน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกี

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

22.00 น. Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D10-19

วันที่ 2 สนามบินซูริก – ลูเซิรน์ – เบลาเซ่ – แซร์มัท

00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

07.10 น. ถึงท่าอากาศยานโคลเทิน เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 • ลูเซิรน์ เมืองเก่าแก่โบราณ แต่โด่งดังมากที่สุด สะพานไม้ซาเปล สะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุเกือบ 700 ปี
 • ทะเลสาบเบลาเซ่ หรือ Blausee ทะเลสาบสีฟ้าครามอันร่มรื่นและงดงาม
 • คันเดอร์ชเตค หมู่บ้านที่มีกิจกรรมน่าสนใจ TOBOGGAN RUN
 • Zermatt แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ (ห้ามรถยนต์เชื้อเพลิงเข้าเมือง)

ดินเนอร์ ภัตตาคารพื้นเมือง (1)

พักโรงแรม Pollux Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 3 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • รถไฟกอร์เนอร์กราต ยอดเขาที่มีระดับความสูง 3100 เมตร by Train
 • Matterhorn Glacier Paradise ยอดเขาที่มีระดับความสูง 3883 เมตร by Cable Car

ดินเนอร์ ภัตตาคารพื้นเมือง (2)

พักโรงแรม Pollux Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 4 แซร์มัท – เจนีวา – โลซานน์ – มงเทรอซ์

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เจนีวา เมืองอันดับ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ ชมวิวเทือกเขาแอลป์ น้ำพุ Jet d’Eau ทะเลสาปเจนีวา

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (3)

 • โลซานน์ เมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบ ที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกับชื่อของเมืองนี้
 • เวเว่ย์ เป็นเมืองเล็กที่อยู่ระหว่างมองเทรอซ์กับโลซานน์ รู้จักกันดีในชื่อเมืองของ ‘ชาร์ลี แชปลิน’
 • Château de Chillon สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมองเทรอซ์ที่ห้ามพลาด
 • มองเทรอซ์ ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งแจ๊ซ “ริเวียร่าแห่งสวิส”

ดินเนอร์ภัตตาคารพื้นเมือง (4)

พักโรงแรม Hôtel Eden Palace Au Lac **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 5 มงเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลก แห่งสวิตเซอร์แลนด์ แวะส่องหมีสีน้ำตาล อลังการกับนาฬิกาโบราณ

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย (5)

 • อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบทูน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกี

ดินเนอร์ ภัตตาคารพื้นเมืองแบบฟองดูว์ (6)

พักโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • กรินเดอร์วาลกรุน หมู่บ้านเล็กๆที่เป็นจุดเชื่อมต่อขึ้นยอดเขายูงเฟรา
 • ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นหลังคาของยุโรปด้วยความสูง 4158 เมตรบนเทือกเขาแอลป์ บนยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งตลอดทั้งปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2544
 • เลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เมืองแห่งน้ำตก ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้เห็นถึงทิวทัศน์ของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี
 • อินเทอลาเคน (Interlaken) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบทูน เมืองนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า และทะเลสาบ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่รักการเล่นสกี

ดินเนอร์ ภัตตาคารแบบเอเซีย (7)

พักโรงแรม Boutique Hotel Bellevue Interlaken **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 7 สนามบินซูริก – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.30 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ

06.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สหภาพยุโรปเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยฉีดครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วัน และหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ จะฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้ว หรือยังไม่ฉีดวัคซีนก็ได้ หากผลตรวจโควิดเป็นลบ ก็ไม่ต้องกักตัวเช่นกัน วัคซีนที่ฉีดจะต้องได้รับการรับรองโดยองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป หรือ EMA นั่นคือ Pfizer-BioNTech / Moderna / AztraZeneca / Johnson & Johnson’s / Sinopharm

ราคาเริ่มต้นที่

 • 76,000.- / ท่าน
 • **พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,500 บาท**

กำหนดการเดินทาง

 • 09-16 ต.ค. 64
 • 16-23 ต.ค. 64
 • 23-30 ต.ค. 64
 • 30 ตค. – 06 พ.ย. 64

ค่าทัวร์รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยี่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ อีก 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ทะเลสาบเบลาเซ่ + ค่าตั๋วขึ้นยอดเขาจุงเฟรา + ค่ารถไฟ shuttle ไปกลับแซร์มัท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

ค่าทัวร์ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี) ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว) ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 days ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน ออสเตรีย (บาวาเรีย) 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) แฟรงค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ทะเลสาบทิทิเซ่ อุทยานป่าดำ ทิทิเซ่ หมู่บ้านชวานสเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาชุกสปิตเซ่ อินส์บรุค สวารอฟสกี คริสตัลเวิลด์ หมู่บ้านฮัลล์สตัทด์ ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง ซาลส์บวร์ก มิวนิก

LOFT-EUR30_Autumn_Germany Bavaria Tirol 8D5N (TG) ปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ นำไปเป็นต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา กษัตริย์ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามจากสะพานมาเรีย ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุด ภายในตัวปราสาทได้รับการตกแต่งอย่างอลังการ…

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กีแวร์นี รูอ็อง โดวิลล์ โดวิลล์ เลอ มงแซงต์มิแชล แซงต์มาโล ตูร์ ลุ่มน้ำลัวร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทช็องบอร์ มหานครปารีส ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยต

LOFT-EUR57A_Autumn France Normandy 8D5N (TG) เลอ มงแซงต์มิแชล เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนภูมิประเทศที่ยกสูงของเกาะนี้ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก (more…)

1 week ago

ทัวร์ยุโรป ใบไม้เปลี่ยนสี ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 คน หรือรวมกลุ่ม 15-20 คน 9 วัน 6 คืน 12-20 ตุลาคม 2564 (TG) กรุงโคเปนเฮเก้น กรุงเรคยาวิก เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ บ่อน้ำร้อน น้ำตกเฮินฟอซ่า โกลเด้นเซอร์เคิล น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ล่าแสงเหนือ South Shore น้ำตกสโกการ์ น้ำตกเซลยาลันด์ หมู่บ้านวิก หาดทรายสีดำ เขตอุทยานสกาฟตาเฟล โจกุลซาร์ลอน ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) ขับสโนว์โมบิล เซลฟอส์ส คริซูวิก อาบน้ำแร่บลูลากูน เคฟลาวิก สต็อกโฮล์ม

LOFT-EUR55_ Iceland Aurora Borealis New Normal 9D6N 12-20 Oct'21 (TG) เที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ ภาพบบรรยากาศของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์…

1 week ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด