ทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556

ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย เมืองแคนส์ ชมเกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สถานีรถไฟ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น สวนวัฒนธรรมชาวอะบอริจิ้น ( TJAPUKAI ABORIGINAL CULTURAL PARK ) การแสดงพื้นเมืองชาวอะบอริจิ้น การขว้างบูมเมอแรง

มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่โคอาล่า พาร์ค พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อันเป็นมรดกโลก

โปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์

วันแรก กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ ( QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

18.25 น. เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024

วันที่สอง นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ – แคนส์

06.45 น. ถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าแล้วจากนั้น นำท่านชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับสะพานฮาร์เบอร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวงยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิเช่นครีมบำรุงผิว หรือของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า หรือจิงโจ้ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

17.25 น. ออกเดินทางสู่แคนส์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF932

20.35 น. ถึงสนามบินเมืองแคนส์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นประตูหลักสู่ เกรทแบร์เรียรีฟ ( THE GREAT BARRIER REEF ) ซึ่งเป็นแนวปะการังที่เป็นสิ่ง มหัศจรรย์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้เมืองแคนส์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการผจญภัยของออสเตรเลียที่มีกิจกรรมโลดโผนและน่าตื่นเต้นมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES ESPLANADE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม แคนส์ – ดำน้ำชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ ( The Great Barrier Reef )

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือของบริษัท GREAT ADVENTURE สู่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Great Barrier Reef) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งมีประมาณ 3,400 แนวปะการังที่ประกอบด้วยปะการัง 400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1,500 สายพันธุ์แหวกว่ายอยู่ในบริเวณนี้ แนวปะการัง เพลิดเพลินกับการ Snorkeling ดำน้ำชมปะการังที่สวยงามและปลาน้อย ใหญ่ในทะเล ท่านยังสามารถนั่งเรือท้องกระจก ท่านจะได้เห็นภาพใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดสวยงามจากใต้ท้องเรือ ประทับใจกับการชมชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการังสีสวยงาม พืชใต้น้ำ ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ขึ้นชมธรรมชาติที่เกาะกรีนไอส์แลนด์ เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจากทะเล และธรรมชาติที่งดงามแบบไม่น่าเชื่อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ดำน้ำ หรือจะนั่งเล่นบนโป๊ะกลางน้ำพร้อมจิบชา กาแฟ ยามบ่ายพร้อมชมความงามและ ธรรมชาติที่ท่านจะต้องประทับใจ ( กิจกรรมอื่นๆ ที่ยังไม่รวมคือ SCUBA DRIVING, SEAWALKER ) จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแคนส์โดยนั่งเรือเร็วประมาณ 45 นาที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RYDGES ESPLANADE HOTEL หรือเทียบเท่า

ให้ท่านอิสระที่ Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns นี้ตั้งอยู่ที่ Cairns Esplanade เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจำทุกคืน มีแผงร้านค้ามากกว่า 70 ร้าน คุณสามารถเลือกซื้อของขวัญและของที่ระลึกได้ที่นี่ มีทั้งหมวกสำหรับเดินป่า didgeridoos และงานศิลป์มากมาย

วันที่สี่ แคนส์ – นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – สวนวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิ้น – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางจากโรงแรมโดยรถโค้ชสู่สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้ท่านได้สัมผัสความงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟ FRESHWATER STATION ออกเดินทางสูสถานีปลายทางคือ KURANDA STATION ให้ท่านได้ผ่านชมธรรมชาติที่งดงามของป่าฝน ผ่านไร่อ้อย หมู่บ้านชนบทของชาวออสซี่ ผ่านอุโมงค์ที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นด้วยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารูปต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของน้ำตกกลางป่าเขา และถ่ายรูปกับน้ำตก BARRON FALLS ก่อนจะถึงสถานีปลายทางที่สถานีคูรันด้า จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านคูรันด้า ( KURANDA VILLAGE ) หมู่บ้านกลางป่าฝนเขตร้อนที่งดงามโอบล้อมเป็นธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งในตลาดคูแรนด้า ( KURANDA MARKET ) ที่ขายของพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้นในราคาที่ต่อรองได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝ้า เครื่องประดับ กำไร แหวน รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวอะบอริจิ้น ( Didgerigoo ) ท่านเดินทางสู่สวนวัฒนธรรมชาวอะบอริจิ้น ( TJAPUKAI ABORIGINAL CULTURAL PARK )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์

ให้ท่านได้พบกับชาวอะบอริจิ้นที่นำท่านชมสวนวัฒนธรรมแห่งนี้เริ่มต้นด้วยการแสดงเต้นรำของชาวอะบอริจิ้น( Dance Show ) โดยการเล่าเรื่องการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยเก่า เต้นรำเล่าเรื่องการล่าสัตว์ การใช้เครื่องดนตรีประจำเผ่าที่เรียกว่า Ridgerigoo จากนั้นชาวอะบอริจิ้นส์จะนำท่านสาธิตการขว้างบูมเมอแรง ( Boomerang Throwing ) พร้อมให้ท่านได้ลองขว้างด้วยตัวท่านเอง รวมถึงการสาธิตการขว้างหอก ( Spear throwing ) ในการล่าสัตว์ รวมถึงการสาธิตการอาหาร ยารักษาโรกด้วยสมุนไพร และผลไม้ต่าง ๆ ของชาวอะบอริจิ้นในการดำรงชีวิต นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองแคนส์

17.20 น. ออกเดินทางจากเมืองแคนส์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF927

20.20 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศของนครซิดนีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE WENTWORTH หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นครซิดนีย์ – โคอาล่า พาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สัตว์พื้นเมือง KOALA PARK SANCTUARY เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัสและถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง สดชื่นผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันร่มรื่น บนพื้นที่กว่า 10 เอเคอร์ของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เขตร้อนชื้น พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวออสเตรเลีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บาร์บีคิว ณ ร้านอาหารที่โคอาล่า พาร์ค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่าง ๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้นขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถชมยอดเขาสามอนงค์อีกมุมที่แตกต่าง ( ในกรณีที่ RAILWAY ปิดปรับปรุง ก็สามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน )

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE WENTWORTH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับอาหารกล่องจากโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023

16.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ….

อัตราค่าบริการทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

 • 6 – 11 มิถุนายน 2556
 • 20 -25 มิถุนายน 2556

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วและวีซ่าแล้ว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินตลอดการเดินทาง

 • ผู้ใหญ่ 78,900.- บาท 44,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 75,900.- บาท 41,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 73,900.- บาท 37,900.- บาท
 • เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 71,900.- บาท 35,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900.- บาท 9,900.- บาท
 • ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด 1,200.- บาท 1,200.- บาท

* ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน

* การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 20 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

* กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

* สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง (Triple room ) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมให้

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์ไลน์ส ( QF) ตามเส้นทาง ( เที่ยวบินภายภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมะสมขึ้นอยู่กับตารางบินในแต่ละวันของสายการบิน )
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบินวันที่ ณ วันที่ 23 เมษายน 2556 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน

ราคาทัวร์ออสเตรเลีย 6 – 11, 20 -25 มิถุนายน 2556 ทัวร์เกรทแบร์เรียรีฟ ทัวร์แคนส์ ทัวร์ซิดนีย์ สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ (20กิโลกรัม) และกระเป๋าเล็กถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อใบ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถของออสเตรเลียตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 • ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ
 • หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า
 • เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )
 • สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตจะมีใบตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น ท่านจะทำการตรวจสุขภาพได้หลังจากได้ทำการยื่นวีซ่าแล้ว ส่วนผลตรวจขึ้นอยู่กับการแพทย์ ทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลเท่าไป บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนยื่นเอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับผลสุขภาพและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต
 • หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า
 • กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610