ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ตุลาคม 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

http://www.youtube.com/watch?v=LIn2y6LpXUA

บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง – ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ โบสถ์ดำ – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปีย –ซินายา – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย – ปราสาทเปเรส

โปรแกรมทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ตุลาคม 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง อิสตันบูล– บูคาเรสต์ –เข้าชมอาคารรัฐสภาโรมาเนีย – โอเปร่าเฮาส์ – จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงของโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย” นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (หากรถสามารถจอดได้) ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square), โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House), คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม “ประตูชัย” ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภริยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลลูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Athenee Palace Hilton ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม บูคาเรสต์ – ซีบิว (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย และตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่น้ำโอ๊ด แวเลย์ นำท่านแวะชม วิหารโคเซีย (Cozia Monastery) สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริสตศาสนามากมาย ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture) นำท่านเข้าชมโบสถ์ซีบิว ซึ่งเคยเป็นที่กักขังบุตรชายของเจ้าชายวลัค (บุตรชายของท่านแดร๊กคูล่า) นำท่านชมจตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะและสังสรรค์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้จะทรุดตัวลง จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไว้โดดเด่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สี่ ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – ซีบิว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮุนโดร่า (Hunedoara) ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. เป็นอีกเมืองสวยในแคว้นทรานซิลเวเนีย และยังเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค นำท่านเข้าชมปราสาทคอร์วิน (Corvins Castle) หรือที่รู้จักในนาม ปราสาทฮุนยาร์ด (Hunyad Castle) หรือ ปราสาทฮุนโดร่า(Hunedoara Castle) สร้างขึ้นในปี 1409 โดยกษัตริย์ ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮังการี (Charles I of Hungary) และ ได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1446 หลังจากกษัตริย์ชาร์ลส์ ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้ตระกูลฮุนยาดี ตัวปราสาทก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอซองส์ ตัวปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงสำหรับเฝ้าระวังภัย ตัวปราสาทสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ภายในตัวปราสาทและสวนสวย อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลบาอูเลีย (Alba Iulia) ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน แคว้นทรานซิลเวเนีย เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากฮังกาเรียน, โรมาเนียและ แซกซอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอัลบาอูเลีย เมืองอันเป็นที่ตั้งของป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างโอบล้อมเมือง ป้อมปราการแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ฮัปส์เบิร์กของฮังการี นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้อมปราการฮังการี (Hungary Citadel) ที่สร้างโอบล้อมตัวเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ ทั้งโรมันคาทอลิก และ ออโทดอกซ์ นำท่านเข้าชมโสถ์อัลบาโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดและคงความเป็นสถาปัตยกรรมอันเลอค่าในแคว้นทรานซิลเวเนีย นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมือง และ โบสถ์กรีกออโทดอกซ์ที่สวยงามอีกแห่งของเมือง ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซีบิว ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่ห้า ซีบิว – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ – โบสถ์ดำ (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) ระยะทาง 137 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวยลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายมากมายใกล้บริเวณปราสาทแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 30 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที) เมืองที่มีความสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น “สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก” บราซอฟเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนียซึ่งเป็นแคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอน แคว้นนี้เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนซึ่งอาคารโดยทั่วไปจะตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน นำท่านเข้าชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย “Romania First School” จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำท่าน เข้าชม โบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม “Black Church” ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ “Walking street” ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องใช้ในบ้าน และโดยเฉพาะร้านหนังสือที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อม ชมโชว์พิ้นเมือง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่หก บราซอฟ – ซีกิสวารา – รูเปีย – บราซอฟ (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกิสวารา (Sighioara) ระยะทาง 118 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม. นำท่านเดินชมเมือง และนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกาซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของเมืองจากมุมสูง จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่าในปี ค.ศ. 1432

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองรูเปีย (Rupia) ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองสวยอีกแห่งหนึ่งในแคว้นทรานซิลเวเนีย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นที่ตั้งของป้อมปราการและปราสาทโบราณ ซึ่งสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ เป็นกำแพงทอดยาวไปไกล นำท่านชมความงดงามของป้อมปราสาทรูเปีย และ ชมความน่ารัก ของเมืองรูเปีย ซึ่งเป็นอีกเมืองของแคว้นใหญ่อย่างทรานซิลเวเนีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบราซอฟ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่เจ็ด บราซอฟ – เคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า – ซินาย่า – เข้าชมปราสาทเปเลส– บูคาเรสต์ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า (Tempa cable car) ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของเมืองบราซอฟ ซึ่งเป็นเมืองสวยงามในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของเมืองบราซอฟจากมุมสูง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นำท่านเข้าชมวิหารซินายา (Sinaia Monastery) ซึ่งเป็นวิหารคู่เมืองซินายา สร้างขึ้นในปี 1690-1695 ในศิลปะแบบไบเซนไทน์ ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม วิหารแห่งนี้ถูกค้นพบโดยเจ้าชาย มิเฮล ในปี 1965 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทเปเลส ซึ่งเป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อน นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลาง ป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนียในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Baneasa Shopping City mall อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า และ ของฝากตามอัธยาศัย

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโอโทเพนนี (OTP)

21.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1046

23.15 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่แปด กรุงเทพฯ

00.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

กำหนดการเดินทางทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

 • 9-16 ต.ค. 2557
 • 16-23 ต.ค. 2557
 • 22-28 ต.ค. 2557
 • 23-30 ต.ค. 2557

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

 • อัตราค่าบริการ (บาท) ราคา
 • ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 72,900
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500
 • เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 69,900
 • เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 66,900
 • เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 63,900
 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 78,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศโรมาเนีย
 • ค่าวีซ่าโรมาเนีย หากท่านมีวีซ่าเชงเก้นที่มีอายุการใช้งาน (Multiple visa) ไม่ต้องทำวีซ่าโรมาเนีย หักค่าวีซ่า 2,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 9-16 ต.ค., 16-23 ต.ค., 22-28 ต.ค., 23-30 ต.ค. 2557 ทัวร์โรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโรมาเนีย

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน…สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง…..หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น …นาง… ต้องแนบมา)

6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง…..ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ….นาง…ต้องแนบมา)

7. สำเนาใบมรณะบัตร

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

– เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

– เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

– เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

– กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

– กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

– กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

– กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

– กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

– หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

– สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

– บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้

– หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

– สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

– หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

– กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

– จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

– หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610