ทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

โรม – ปาร์แลโม่ – ตูนิเซีย – ปัลมา เดอ มายอร์กา – บาเลนเซีย – มาร์กเซย์ – เจนัว

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

วันแรก กรุงเทพมหานคร

17.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.35 น. ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY401 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงอาบูดาบี

วันที่สอง อาบูดาบี – โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม (ทัวร์อิตาลี)

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน EY083 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอาบูดาบี ตามอัธยาศัย

02.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินฟูมิชิโน โดยเที่ยวบิน EY083 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้า บนเครื่องบิน (กระเป๋าเดินทางทำการส่งต่อไปยังสนามบินโดยอัตโนมัติ Check through)

07.10 น. เดินทางถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านชม กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลอสเซียม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาราจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยจักรพรรดิติตัส (Titus) สามารถจุคนกว่า 50,000 คน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ รัฐวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน สร้างทับวิหารเดิม โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งมหาวิหารนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญปีเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิบสององค์ของพระเยซู นักบุญปีเตอร์เดิมเป็นบาทหลวงองค์แรกของอันติโอก ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปา องค์แรกของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิก เชื่อกันว่าร่างของนักบุญปีเตอร์ถูกฝังไว้ที่นี่ จึงเป็นประเพณีกันต่อมาว่าพระสันตะปาปาหลายองค์ก็ฝังไว้ ณ ที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน สำหรับตัวมหาวิหารในปัจจุบันเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1506 แบบคอนแสตนตินและเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1626

นำท่านชม เฟียต้า (PIETA) รูปสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระเยซูโดยฝีมือของ ไมเคิล แองเจโล รูปหล่อบรอนซ์ของ นักบุญปีเตอร์ ศาลาคาโนปี โดยแบร์นินิและยอดโดมขนาดใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือซิวิทาแวคเซีย เพื่อเชคอินขึ้นเรือ MSC Musica

17.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองปาร์แลโม่ ประเทศอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สาม ปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ เมืองปาร์แลโม่ (เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ปลายรองเท้าบู๊ตของอิตาลี มีประวัติต่อเนื่องยาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรปจึงตกเป็นเป้าหมายของการยึดครองจากชนชาติที่มีอำนาจเข้มแข็งในช่วงเวลาต่างๆเริ่มตั้งแต่กรีก โรมัน คาร์เทธ อาหรับ นอร์มัง เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน แต่ละชาติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี้ขณะเดียวกันก็ได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย เกาะนี้จึงมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสานกันหากแต่ลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยความงามทางธรรมชาติ ของทั้งชายหาด ทะเล และภูเขาไฟ ด้วยความที่อยู่ห่างไกลออกมาจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นอิตาเลียนดั้งเดิม อย่างที่หาไม่พบอีกแล้วตามเมืองใหญ่ในอิตาลีภาคพื้นทวีป

นำท่านเข้าชม มหาวิหารมอนเรอาเล (Monreale Duomo) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 2 ผู้ปกครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งว่ากันว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด 2,200 กก.เลยทีเดียว นับเป็นโบสถ์โมเสกที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากโบสถ์เซนต์โซเฟียที่ตุรกี และที่น่าอัศจรรย์คือ โมเสกที่เห็นทั้งหมดนี้ใช้เวลาสร้างแค่ 8 ปีเท่านั้น

หลังจากนั้นนำท่านแวะชม Palazzo dei Normanni อดีตราชวังของกษัตริย์นอร์แมน ปัจจุบันใช้เป็นสภาท้องถิ่นประจำเมือง นำท่านแวะชม Cappella Palatina โบสถ์ส่วนพระองค์ของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 พระราชาซึ่งเคยได้ชื่อว่ามีฐานะล่ำซำที่สุดในยุโรป โดยโบสถ์นี้ยังถือเป็นต้นแบบของวิหาร Monreale ที่สร้างขึ้นในอีก 40 ปีให้หลังด้วย หลังคาโดมประดับด้วยโมเสกทองรูปพระเยซูและเทวดาทั้งแปด

นำท่านชม น้ำพุ Fontana della Vergogna น้ำพุแกะสลักสไตล์ไฮเรเนอซองส์ซึ่งสั่งทำจากเมืองฟลอเรนซ์ หลังจากนั้นแวะชม โบสถ์ La Matorana โบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ประดับประดาด้วยโมเสกทอง แต่บริเวณทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และแวะชม โบสถ์ San Cataldo โบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปี ค.ศ. 1160 แต่การก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อผู้ลงทุนทรัพย์ เสียชีวิตลง จึงมีสภาพเปลือยเปล่าดูคลาสสิคไปอีกแบบตามสไตล์โบสถ์ท้องถิ่น

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปาร์แลโม่

19.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือปาร์แลโม่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือตูนิส ประเทศตูนีเซีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สี่ ตูนิส (ประเทศตูนีเซีย)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ตูนิส ประเทศตูนีเซีย

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์บาร์โด (Bardo Museum) สถานที่ซึ่งรวบรวมร่องรอยในอดีตทั้งหมดของตูนีเซีย ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่าของเจ้าผู้ครองตูนิสในยุคฮุสเซ็น (ศตวรรษที่ 18-19) ซึ่งเก็บประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกไว้ต้งแต่หน้าแรก โดยเน้นที่ยุคโรมัน รุ่งเรืองต้นคริสกาล ผ่านยุคคริสเตียนแห่งไบแซนไทน์ ต่อเนื่องถึงยุคอิสลามในราวศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา สิ่งที่น่าสนใจเห็นจะเป็นโมเสกประดับพื้นประดับผนังที่จำลองมาจากบ้านคหบดีเก่าซึ่งขุดค้นมาได้จากทั่วประเทศ มีความงามอลังการถูกชื่นชมว่าสวยงามกว่า พิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงศิลปวัฒนธรรมของโรมันไหนๆทั้งสิ้น ซึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายปักดิ้นเงินทองแบบอาหรับและเครื่องเงินซึ่งสวยงามมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น พิฑิธภัณฑ์ที่แสดงโมเสกที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และสวยที่สุดในโลก

จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซิติ บูร์ เซด (Sidi Bou Said) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้ได้รับอิทธิพลและอารยธรรมแบบแขกมัวร์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือ รีสอร์ทริมทะเลจะทาตัวบ้านด้วยสีขาวตัดกับประตูและหน้าต่างสีฟ้าชวนน่าพักผ่อน เมืองสีขาวประตูสีฟ้า เมืองแห่งแกลเลอรี่ ศูนย์รวมงานศิลปะของศิลปินชื่อดังในอดีต เมืองซิติ บูร์ เซด เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยความงาม แต่เมื่อ 80 ปีที่แล้วกลุ่มศิลปินอาวองต์ การ์ด ของฝรั่งเศสอย่าง ชิโมน เดอร์ โบวร์, อัง เดร กีด, ชอง ปอล ซาตร์ และจิตรกรชาวสวิสคนสำคัญ พอล คลี ได้เคยเดินทางมาเยือนที่นี่

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือตูนิส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือตูนิส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปาลม่า เดอมายอร์ก้า ประเทศสเปน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่ห้า ปัลมา เดอ มายอร์กา (ประเทศสเปน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

15.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก้า โดยถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอร์ลิค คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914

นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

20.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

23.59 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือบาเลนเซีย ประเทศสเปน

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่หก บาเลนเซีย (ประเทศสเปน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน หนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน และยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอล บาเลนเซีย หรือที่รู้จักกันในนาม ไอ้ค้างคาว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา เมืองบาเลนเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์, อุตสาหกรรม, วัฒนธรรม, และการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสเปน

นำท่านแวะชม หอคอยเซอรานอซ (Tower of Seranos) หนึ่งในสิบสองประตูของกำแพงเมืองโบราณเมืองบาเลนเซีย ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงสองประตูเท่านั้น เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที่สุด และยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารซานต้ามารีอา (Santa Maria Cathedral) มหาวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจตุรัสมารีอาในเมืองเก่าที่ถูกรายล้อมไปด้วยเหล่าอาคารสำคัญๆมากมาย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1238 เป็นสไตล์ผสมผสานระหว่างโรมาเนสก์, เรอเนอซองส์, นีโอคลาสสิก, และบาร็อคเข้าด้วยกัน ด้านในตัววิหารจะมีรูปวาดบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งวาดขึ้นโดยศิลปินชื่อดังจากกรุงวาติกัน ฟรานเชสโก้ โกย่า นอกจากนี้ แก้วน้ำที่พระเยซูใช้ใน The Last Supper ก็ถูกเก็บไว้ในมหาวิหารนี้ด้วย (***ห้องเก็บแก้วน้ำจะเปิดให้เข้าชมแค่ช่วง 10.30 น. เท่านั้น***)

ส่วนด้านข้างวิหารจะเป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1381 ติดกันเป็นโบสถ์แม่พระ นักบุญอุปถัมถ์ประจำเมือง ตลอดสองข้างทางมี ภัตตาคาร, บาร์, ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึกมากมาย กลางจตุรัสจะมีน้ำพุผู้หญิง 8 คน และรูปปั้นผู้ชายอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงคลองทั้ง 8 และแม่น้ำ 1 สายซึ่งอยู่รายล้อมเมืองนี้นั่นเอง อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองบาเลนเซีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.30 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือบาเลนเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เจ็ด มาร์กเซย์ (ประเทศฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) บ้านเกิดของจิตกรเอกของโลก “Paul Cezanne” เมืองนี้อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยโรมันรุ่งเรืองมากในสมัยศตวรรษที่ 15 เพราะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาศิลปะและวิทยาการ ในศตวรรษที่ 17-18 มีการปรับปรุงเมืองอาคารต่างๆให้สวยงามขึ้น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยว งดงามด้วยน้ำพุ อาคารบ้านเรือนแบบบาโรกที่หรูหรา ถือเป็นเมืองสวยที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศส

นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่า Vieille Ville ชมย่านกูร์มิราโบ (Cours Mirabeau) เมืองแห่งน้ำพุ ถนนสายสำคัญที่สุดของเมือง สองฝากถนนปลูกต้นไม้โมรีนตลอดทาง มีน้ำพุประดับถนนเป็นระยะ ๆ เช่น The Great Fountain (1860) , Fountain of 9 Cannons (1691) จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือร้านกาแฟ ดัง และ บรรยากาศ รอบด้าน แวะจิบกาแฟที่คาเฟ่บนทางเท้าริมถนนเก๋ ๆ อาทิเช่น Le Grillon , Les Deux Garcons (ร้านโปรดของ Paul Cezanne), La Bella Epoque และ La Café du Cours. และเดินตามร้านค้าที่ส่วนมากเป็นฉากของภาพวาดยุคอิมเพรสชั่นนิสท์ อิสระให้ท่านเดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัย

ก่อนนำท่านกลับสู่เมืองมาร์กเซย์ นำท่านเข้าชม โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน เล่ากันว่าในสมัยก่อนคนแถบนี้มักมาขอพรกับพระนางเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย และเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมาแล้วก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางเทศบาลเมืองได้ปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองมาร์กเซย์

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองมาร์กเซย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

20.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือมาร์กเซย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเจนัว ประเทศอิตาลี

วันที่แปด เจนัว (ประเทศอิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเจนัว (อิตาลี)

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือชื่อดังก้องโลก และเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกำเนิด ณ เมืองเจนัวแห่งนี้ นำท่านชมบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็นท่าเทียบเรือสำราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจำลองขนาดยักษ์ สลักเสลาด้วยรูปปั้นอันวิจิตรคล้ายย้ำเตือนให้ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเจนัวคนนี้ นำชมประภาคาร Lanterna สูงตระหง่าน ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1543 เป็นฉากหลัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

บ่าย นำท่านเข้าชม โบสถ์ประจำเมือง หรือ ดูโอโม่ (Genoa Duomo) ที่สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิคสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ำพุกลางเมือง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและช้อปปิ้งที่ เปียซซ่า เฟร์รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งตอนเด็กๆ จากนั้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม Louis Vuitton, GUCCI และของที่ระลึกตามอัธยาศัย

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเจนัว

18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเจนัว เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือซิวิตาแวคเซีย ประเทศอิตาลี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า โรม – อาบูดาบี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิวิตาแวคเซีย กรุงโรม นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระที่ พร้อมทำการเชคเอาท์จากเรือ

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ฟูมิชิโน่ เพื่อเช็คอิน และดำเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน

12.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน่ สู่ สนามบินอาบูดาบี โดยเที่ยวบินที่ EY84 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง) บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

19.55 น. เดินทางถึงนครอาบูดาบี เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น EY402

21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน EY402 (เดินทางประมาณ 6.05 ช.ม.)

วันที่สิบ อาบูดาบี – กรุงเทพมหานคร

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ประเภทห้องพักทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

 • ห้องพักด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside Cabin with balcony)
  • เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์
  • อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม มีระเบียง ชมวิวทะเล ขนาดพื้นที่ประมาณ 18 ตารางเมตร
 • ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside cabin)
  • เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์
  • อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 16 ตารางเมตร

กำหนดการทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

 • 18-27 ต.ค.2557
 • 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน อัตราค่าบริการ 11-20 ต.ค. ต.ค.- พ.ย.

 • อัตราค่าบริการ ต.ค.- พ.ย.
 • ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 82,900
 • อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ 10,000
 • พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 25,000
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 82,900
 • ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ 79,900
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 72,900
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 72,900
 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 15 พฤาภาคม 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
 • ค่าบริการเรือ (Service Fee) ท่านละ 7 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 49 ยูโร)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงินทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 45 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

 • * 60 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำ
 • * ภายใน 60 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญ MSC Musica 18-27 ต.ค., 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2557 ทัวร์ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน :

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ตกลงหรือแจ้งก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน…สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง…..หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น …นาง… ต้องแนบมา)

6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง…..ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ….นาง…ต้องแนบมา)

7. สำเนาใบมรณะบัตร

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

– เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

– เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

– เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

– กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

– กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า

– กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

– กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

– กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

– กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

– หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

– สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

– บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้

– หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

– สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

– หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

– กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

– จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

– หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610