ทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557

นิวยอร์ก – ไมอามี่ – จาไมก้า – หมู่เกาะเคย์แมน – เม็กซิโก

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ) พักค้างอเมริกา 2 คืน พร้อมช้อปปิ้งจุใจ Outlet เรือลำใหม่สุดของ MSC

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557

วันแรก กรุงเทพมหานคร

17.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส แถว Q (Row Q) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.35 น. ออกเดินทางสู่นครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส เที่ยวบิน EY401 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

สายการบินฯ บริการ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินสู่อาบูดาบี

วันที่สอง อาบูดาบี – นิวยอร์ก – ไมอามี่

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน EY103

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอาบูดาบี ตามอัธยาศัย

02.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี (AUH) สู่สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ นิวยอร์ก (JFK) โดยเที่ยวบิน EY103

(ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชั่วโมง) (กระเป๋าเดินทางทำการส่งต่อไปยังสนามบินโดยอัตโนมัติ Check through)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน

08.20 น. เดินทางถึงนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค (Central park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแมนฮัตตัน (เป็นเขตปกครองตนเอง) แห่งมหานครนิวยอร์ค ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประมาณปีละ 25 ล้านคนเป็นสวนสาธารณะที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และยิ่งไปกว่านั้น สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังหลายๆ เรื่อง และรายการต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้เซ็นทรัลพาร์ค โด่งดังไปทั่วโลก

นำท่านผ่านชม ร็อคกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ที่สร้างขึ้นจากตระกูลที่ร่ำรวย ติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

บ่าย นำท่าน ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึกนี้ เป็นที่ทำการของบริษัทใหญ่ๆ กว่า 600 บริษัท ตึกแห่งนี้ใช้อิฐในการก่อสร้าง 10 ล้านก้อน สูง 375 เมตร และลึกลงไปใต้ดิน จากระดับถนน แบ่งเป็น 102 ชั้น บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร จากชั้นล่างถึงชั้นที่ 86 มีโครงเหล็กเสริมอย่างดี ชนิดไม่ขึ้นสนิม คิดเป็นน้ำหนัก 730 ตัน มีหน้าต่างทั้งหมด 6,500 บาน จุคนได้ 80,000 กว่าคน รับประกัน 6,000 ปี ใช้ลิฟท์ขึ้นลง 65 เครื่อง เริ่มสร้างเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2472 (ค.ศ.1929) สร้างเสร็จเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) นำทุกท่านขึ้นชมวิวจากชั้น 86 ของตึก ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ เกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ค ชมวิวกรุงแมนฮัตตันแบบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นบนชั้น 86 ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ย่านไทม์สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่ที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ค ไทม์สแควร์ ได้กลายสถานะเป็นสถานที่ที่สำคัญของโลกและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผลมาจากที่ไทม์สแควร์เป็นสถานที่ที่ดูทันสมัย ล้ำยุค เพราะมีจอโฆษณาขนาดใหญ่มากมายติดอยู่ตามบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ไทม์สแควร์ ยังเป็นจุดปลายสุดทางฝั่งตะวันออกของ ลินคอล์น ไฮเวย์ หรือ ทางหลวงลินคอล์น อันเป็นทางหลวงสายแรกที่ตัดผ่านสหรัฐอเมริกา

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ (JFK)

18.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองไมอามี่ โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ DL409 (ใช้เวลาบิน 3.30 ชม.)

21.39 น. เดินทางถึงสนามบินไมอามี่ (MIA)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ****

วันที่สาม ไมอามี่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองไมอามี่ (MIAMI) หรือ “เมืองแม่น้ำแห่งอเมริกา” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟลอริดาและมีแม่น้ำต่างๆไหลผ่านมารวมกันสู่มหาสมุทรแอตแลนติก อากาศอบอุ่นตลอดปี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เหล่านักเที่ยวทั้งหลายหลบความวุ่นวายมาพักผ่อนกันไม่ขาดสาย และยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ, การเงิน, การสื่อสาร,บันเทิง, ศิลปะ, และการค้านานาชาติ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท, ธนาคาร, และสถานีโทรทัศน์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางนานาชาติในธุรกิจบันเทิง, แฟชั่น ท่าเรือไมอามี่นับเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเรือสำราญของโลก และในปี พ.ศ. 2551 นิตยสารฟอร์บได้จัดอันดับให้เมืองไมอามี่เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในสหรัฐอเมริกา วัดจากคุณภาพอากาศ ปริมาณพื้นที่สีเขียว การประปา ความสะอาดบนท้องถนน และระบบการจัดการขยะ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เซาท์บีช (SOUTH BEACH) หาดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งเลย สำหรับหาดท่องเที่ยวของอเมริกา ไลฟ์การ์ดสีสันสดใสที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด ก็ทำให้หาดแห่งนี้สดใสขึ้นเยอะเลยทีเดียว

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิซคาญ่า (VIZCAYA MUSEUM AND GARDEN) บ้านพักสำหรับฤดูหนาวที่ตั้งอยู่บริเวณ Biscayne Bay สร้างขึ้นมหาเศรษฐีเจมส์ เดียริ่ง ภายในคฤหาสถ์นั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่ ซึ่งทั้งตัวบ้านและสวนรวมกันก็มีเนื้อที่ประมาณ 180 เอเคอร์ ตัวอาคารนั้นก่อสร้างแบบอิตาลีได้อย่างหรูหรา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟลอริด้าคีย์เอ้าท์เลตเซ็นเตอร์ (FLORIDA KEYS OUTLET CENTER) จุใจด้วยสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำมากมายที่ อาทิเช่น COACH, GUESS, GAP, NINE WEST, SAMSONITE อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศับ

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือไมอามี่ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสำราญ MSC DIVINA

19.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ เมืองฟอลเมาท์ ประเทศจาไมก้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่สี่ At Sea

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่ห้า ฟอลเมาท์ ประเทศจาไมก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ฟอลเมาท์ (FALMOUTH) ประเทศจาไมก้า (JAMAICA)

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกดันน์ (DUNN’S RIVER FALLS) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจาไมก้า โดยในปีหนึ่งๆจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนหลายพันคน ตัวน้ำตกเองมีความสูงรวมทั้งสิ้ง 55 เมตร และกว้างทั้งหมด 180 เมตร บริเวณด้านล่างสุดของน้ำตกซึ่งเป็นปลายน้ำสู่ทะเลแคริบเบี้ยนจะมีป้ายแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศจาไมก้า โดยบริเวณนี้เคยมีการสู้รบของประเทศซึ่งล่าอาณานิคม และเป็นแหล่งที่ทหารอังกฤษประกาศชัยชนะเหนือกองทัพสเปนจากคิวบา เมื่อปี ค.ศ.1657 อิสระให้ท่านเก็บภาพธรรมชาติอันงดงามบริเวณรอบๆน้ำตกแห่งนี้ และเพลิดเพลินกับธรรมชาติป่าเขตร้อนอันร่มรื่นของพืชพันธ์เขตแคริบเบี้ยน

(***กิจกรรมปีนน้ำตกสำหรับผู้ที่มีส่วนสูง 90 ซม.ขึ้นไปเท่านั้น และแนะนำให้สวมใส่รองเท้าที่พื้นสามารถยึดเกาะได้ดี เนื่องจากบริเวณน้ำตกเป็นหินปูนซึ่งมีความลื่นมาก)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ดอลฟินโคฟ (DOLPHIN COVE) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าประทับใจ ท่านจะได้พบกับการแสดงโลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สุดแสนเป็นมิตรและชาญฉลาด จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับโลมาอย่างใกล้ชิดในบริเวณร่วมกิจกรรม (***กิจกรรมนี้สำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือฟอลเมาท์

17.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือจอร์จทาวน์ เกาะเคแมน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่หก จอร์จทาวน์ หมู่เกาะเคย์แมน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือจอร์จทาวน์ (GEORGETOWN) หมู่เกาะเคย์แมน (CAYMAN ISLAND)

นำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะเคย์แมน (CAYMAN ISLAND) อาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย 3 เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียน มีชื่อเสียงในเรื่องการฟอกเงินเพราะว่า เป็นดินแดนที่ปลอดภาษี และพลอยทำให้เป็นศูนย์กลางการเงินโลกไปด้วย นอกจากเคย์แมนเขาจะโด่งดังเรื่องเงินๆทองๆแล้ว การท่องเที่ยวก็ดังไม่แพ้กัน เพราะมีชายหาดสวยงาม ทะเลใสสะอาด ตามสไตล์หมู่เกาะทะเลใต้

นำท่านผ่านชม อาคารเปโดรเซนต์เจมส์ (PEDRO ST. JAMES CASTLE) บ้านโบราณดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดของหมู่เกาะเคย์แมนตั้งแต่สมัยยุคปี ค.ศ.1780 ถูกอนุรักษ์ไว้และบำรุงรักษาจนถึงปัจจุบัน เคยถูกใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1861 ปัจจุบันเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของหนุ่มสาวคู่แต่งงาน นอกจากนี้ยังถูกใช้ในการจัดแสดงสำคัญๆประจำเกาะอีกด้วย

จากนั้นนำท่านผ่านชม โบเดนทาวน์ (BODDEN TOWN) อดีตเมืองหลวงแห่งหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ด้วยบ้านเรือนสไตล์เคย์แมนดั้งเดิม และบ้านสไตล์คอทเทจหลากสีสัน

จากนั้นนำท่านชม สวนพฤกษ์ศาสตร์ควีนอลิซาเบธที่ 2 (QUEEN ELIZABETH II BOTANICAL GARDEN) สวนอนุรักษ์ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ดั้งเดิมของหมู่เกาะทะเลใต้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับดอกหล้วยไม้หลากหลายสี และแวะชมบลูอีกัวน่า หรือกิ้งก่าน้ำเงิน ซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะหาชมได้เฉพาะบนเกาะเคย์แมนเท่านั้น

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สติงเรย์ซิตี้ (STRINGRAY CITY) นำท่านล่องเรือสู่บริเวณน้ำตื้นและดำน้ำชมปลากระเบน หมู่เกาะเคย์แมนนับเป็นหนึ่งในสถานที่ชื่อดังในการดำสน็อกเกิ้ลเพื่อดูปลากระเบน สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับปลากระเบนตัวโตที่ว่ายอยู่รอบทิศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือจอร์จทาวน์

16.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือจอร์จทาวน์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือโคซูเมล ประเทศเม็กซิโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เจ็ด เกาะโคซูเมล (ประเทศเม็กซิโก)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เกาะโคซูเมล ประเทศเม็กซิโก

นำท่านชม เมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายัน (TULUM RUINS OF MAYAN CITY) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารยธรรมมายาจะสูญสิ้นช่วงศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายันใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายันดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง

นำท่านชม TEMPLE OF FRESCO หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายันใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ EL CASTILLO ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังอาหารเที่ยงมีเวลาอิสระให้นำเที่ยวชมหาดเกาะโคซูเมล เกาะเล็กๆนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรยูกาตาน (Yucatan Peninsula) ใกล้ๆ กับเมืองแคนคูน (Cancun) เมืองตากอากาศชื่อดังของเม็กซิโก ว่ากันว่า เกาะคอซูเมลแห่งนี้เป็นสวรรค์บนโลกเลยทีเดียว

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะโคซูเมล

18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกาะโคซูเมล เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกรทสเตอรัปเคย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่แปด At Sea

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม

Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันที่เก้า เกรทสเตอรัปเคย์ ประเทศบาฮามาส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเกรทสเตอรัปเคย์ ประเทศบาฮามาส

นำท่านเดินทางสู่ชายหาดสุดผ่อนคลายบนเกาะส่วนตัว ซึ่งกลุ่มบริษัทเรือสำราญระดับโลกนอร์วีเจี้ยนครูซไลน์ซื้อสัมปทานขึ้นมาจากกลุ่มบริษัทน้ำมันเบลเชอร์เมื่อปี ค.ศ.1977 ไว้สำหรับแขกผู้มีเกียรติซึ่งใช้บริการเรือสำราญ เกรทสเตอรัปเคย์เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเบอร์รี่ แห่งประเทศบาฮามาส ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 130 กว่าเกาะยาวติดกันเป็นอาณาเขตกว่า 78 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของโจรสลัดในทะเลแคริบเบี้ยน ซึ่งหลบซ่อนจากกองทัพเรืออังกฤษซึ่งออกล่าอาณานิคมในโซนทะเลใต้ อิสระให้ท่านพักผ่อนริมชายหาดสุดผ่อนคลายบนเกาะส่วนตัวแห่งนี้ก่อนเดินทางกลับไมอามี่ในวันรุ่งขึ้น

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน หรือท่านสามารถเลือกทานอาหารบนเรือสำราญได้***

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกรทสเตอรับเคย์

17.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกรทสเตอรัปเคย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่สิบ ไมอามี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมเดินทางไปยังสนามบินไมอามี่ (MIA)

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณสนามบิน***

12.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองนิวยอร์ก โดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ DL1671 (ใช้เวลาบิน 3 ชม.)

14.56 น. เดินทางถึงสนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ (JFK)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ****

วันที่สิบเอ็ด นิวยอร์ก – อาบูดาบี

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านล่องเรือสู่เกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของฝั่งเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ได้จากจุดนี้ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้เห็น ตึกระฟ้าทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน รวมถึง สะพานบรูคลิน ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของนิวยอร์ค ที่สร้างข้ามแม่นํ้าอีสต์ริฟเวอร์ เพื่อเชื่อมเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งเป็นใจกลางของนครนิวยอร์ค กับ ย่านบรูคลิน ที่อยู่ตรงข้ามเป็นสะพานที่ใช้อิฐและหินผสมผสานกัน ก่อเป็นเสาหลักขึ้น 2 ฟาก แล้วก็ใช้เส้นลวดเหล็กขึงเพื่อยึดโยงสะพาน ซึ่งมีทั้งปูนและไม้ ความยาวทั้งสิ้น 6,016 ฟุต และกว้าง 85ฟุต จนเป็นผลสำเร็จ สามารถใช้งานได้อย่างคงทนมาจนถึงปัจจุบัน

เรือจะนำท่านผ่านและสามารถมองเห็นตึก World Trade Center หรือที่ชาวอเมริกันเรียกว่าบริเวณ Ground Zero ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนพื้นที่บริเวณตึก World Trade Center เดิมคำเรียกว่า Ground Zero นั้นเป็นคำศัพท์นี้ถูกนำมาใช้ เมื่อคราวที่ญี่ปุ่น โดนระเบิดนิวเคลียร์ที่ Hiroshima, Nagasaki ครั้นต่อมา ศัพท์คำนี้จึงใช้เรียกแทนความหายนะที่มีสาเหตุมาจากระเบิด หรือความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยสาเหตุนี้ พื้นที่บริเวณตึก World Trade Center จึงถูกเรียกว่า Ground Zero ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกา ซึ่งท่านสามารถมองเห็นตึกดังกล่าวได้ในระยะไม่ไกล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

บ่าย นำท่านสู่ วูดเบอร์รี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, Gucci, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, TOD, Belenciaga, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ร้านค้าทุกร้านลดราคา 30 – 70%) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลท ที่ใหญ่ที่สุด และ ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะนำให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่นี่ เนื่องจากราคาและสินค้ามีให้เลือกมากมาย เรียกได้ว่า สวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง จริงๆ

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย***

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้เพื่อเช็คอิน

22.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินจอห์นเอฟเคเนดี้ สู่ สนามบินอาบูดาบี โดยเที่ยวบินที่ EY100

(ใช้เวลาบินประมาณ 12.45 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่สิบสอง อาบูดาบี

19.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

21.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY402 (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง)

สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

วันที่สิบสาม กรุงเทพฯ

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ประเภทห้องพัก

ห้องพักด้านนอกแบบมีระเบียง (Outside Cabin with balcony)

เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์

อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม มีระเบียง ชมวิวทะเล ขนาดพื้นที่ประมาณ 17-22 ตารางเมตร

ห้องพักฝั่งด้านใน (Inside cabin)

เตียงมีให้เลือกสองแบบ แบบเตียงคู่หรือเตียงเดียว ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ห้องน้ำแบบฝักบัว โทรทัศน์ โทรศัพท์

อินเตอร์เน็ต* มินิบาร์ * (* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เครื่องเป่าผม ขนาดพื้นที่ประมาณ 13-16 ตารางเมตร

กำหนดการเดินทางทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557

25 กันยายน – 7 ตุลาคม 2557
9-21 ตุลาคม 2557

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557 อัตราค่าบริการ ตุลาคม 2557

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ INSIDE) ท่านละ 139,900

อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียง (BALCONY) ท่านละ 10,000

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 25,000

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 139,900

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องเดียวกัน 3-4 ท่าน) ท่านละ 136,900

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 129,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 125,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 120,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเอทิฮัตส์ (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,

ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง

ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557 อัตรานี้ไม่รวมถึง

ค่าวีซ่าอเมริกา

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 11 วัน เท่ากับ 22 USD)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุทัวร์ล่องเรือสำราญ ล่องเรือทะเลแคริบเบี้ยน MSC DIVINA นิวยอร์ก ไมอามี่ จาไมก้า หมู่เกาะเคย์แมน เม็กซิโก 13 วัน 25 กันยายน – 7 ตุลาคม, 9-21 ตุลาคม 2557 :

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ตกลงหรือแจ้งก่อนเดินทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

Share
Published by
LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด