ทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน

ซานเตียโก, พระราชวังโมนิดา, ปราสาทฮิลดาโก, หุบเขาคูลาคาฟว์, ชิมไวน์ชิลี, บัลปาราอิโซ่, วินนาเดลมา, ทะเลทรายอะตาคามา, หุบเขาดวงจันทร์, หุบเขาดาวอังคาร, แอ่งเกลือ, ทุ่งน้ำพุร้อนตาติโอ, เปอร์โตมอนต์, เปฮูญ่า, อุทยานวินเซนต์ เปเรส โรซาเล่, ปุนตาอาเรนัส, อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่, เกรย์กลาเซียร์

โปรแกรมทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน

17 ต.ค. 57 กรุงเทพมหานคร

15.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว N (Row N 6-10) ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินแควนตัส (Qantas Airways) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินซิดนีย์ (SYD) ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบิน QF024 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชม.)

18 ต.ค. 57 ซิดนีย์, ซานเตียโก (ชิลี), ทัวร์ซานเตียโก, พระราชวังโมนิดา, ปราสาทฮิลดาโก (พักค้างคืนที่ 1)

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายภายในสนามบินซิดนีย์ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินซิดนีย์ หรือ รับประทานอาหารเช้า ชา กาแฟ ตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถ ก่อนเดินทางสู่ชิลี

12.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่สนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี โดยเที่ยวบิน QF027

(ใช้เวลาบิน 12.40 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน

หมายเหตุ: เวลาในประเทศชิลี ช้ากว่าในประเทศออสเตรเลีย 15 ชั่วโมง

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก (SCL) ประเทศชิลี นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของเมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชิลี ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กว่าสามศตวรรษที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนให้ซานเตียโกเป็นเขตนครหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา พร้อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอย่างกว้างขวาง ศูนย์การค้าหลายสิบแห่ง และสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ รวมทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของละตินอเมริกา เช่น ซานเตียโกเมโทร (Santiago Metro) และระบบใหม่ “โกสตาเนรานอร์เต” (Costanera Norte)” เป็นระบบขนส่งของย่านกลางกรุง เชื่อมระหว่างด้านตะวันออกสุดไปด้านตะวันตกสุดของเขตเมืองภายในเวลา 15 นาที นำท่านชมย่าน เบอร์นาโด โอ ฮิกกิ้น อเวนิว (Bernardo O Higgins Avenue) หรือที่ชาวชิลีรู้จักในนาม La Alameda หมายถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นปอปล่า นับเป็นถนนสายหลักของเมืองซานเตียโก และเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงความคลาสสิค นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Santiago city hall)

จากนั้นนำท่านสู่ย่านจตุรัสพลาซ่า เดอะ อาร์ม (Plaza De Arm) อันเป็นจัตุรัสที่ตั้งของสถานปัตยกรรมโบราณต่างๆมากมาย นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งซานเตียโก (Cathedral of Santiago) เป็นมหาวิหารที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอคลาสสิคสร้างตั้งแต่ปี 1748 แล้วเสร็จในปี 1800 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งนี้

ได้เวลานำท่านเข้าชมบริเวณด้านหน้าของพระราชวังโมนิดา (La Moneda Palace) ซึ่งปัจจุบันคือ ทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลี และใช้เป็นสถานที่ราชการของกระทรวงต่างๆของประเทศชิลี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ายรูปบริเวณลานด้านหน้า พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดย โจแอนควิน โทเอากา สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน สร้างขึ้นในปี 1784-1805 ในแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค และมีเสาโรมันขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นซุ้มประตู ความสวยงามและเก่าแก่ของพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เนินเขาซานตาลูเซีย (Santa Lucia Hill) ซึ่งเป็นเนินเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ และ ทัศนียภาพของเมืองซานเตียโกในมุมสูง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทฮิลดาโก (Hildalgo Castle) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในอดีตสำหรับเป็นจุดเฝ้าระวังการรุกรานของข้าศึก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองซานเตียโก ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

19 ต.ค. 57 หุบเขาคูลาคาฟว์, ชิมไวน์ชิลี, บัลปาราอิโซ่, วินนาเดลมา (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หุบเขาคูลาคาฟว์ (Curacavi Valley) อันเป็นที่ตั้งของไร่องุ่นพันธุ์ดีที่ใช้ในการผลิตไวน์อันเลื่องชื่อของประเทศชิลี ซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศชิลี ตลอดเส้นทางเรียบชายฝั่งทะเลมุ่งสู่ไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์อันเลื่องชื่อ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพ ท้องทะเลสลับกับชายฝั่งเทือกเขาสูง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

นำท่านเดินทางสู่หุบเขาคาซาบลังกา (Casablanca Valley) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของชิลี ณ ที่แห่งนี้ ท่านจะได้ลิ้มชิมรสไวน์ หลากหลายรูปแบบที่ผลิตและส่งออกนอกประเทศ

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบัลปาราอิโซ่ (Valparaiso) เป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญที่สุดและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆ ของประเทศชิลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองหลักของแคว้นบัลปาราอีโซ ในขณะที่ซานเตียโกเป็นเมืองหลวงของประเทศ ในปี ค.ศ. 2003 รัฐสภาชิลีได้มีมติประกาศให้บัลปาราอีโซเป็น “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของชิลี” และเป็นที่ตั้งของสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศ บัลปาราอีโซมีบทบาทสำคัญทางภูมิศาสตร์การเมืองในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเป็นที่พักกลางทางของเรือที่เดินทางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านทางช่องแคบแมกเกนแลน ชาวยุโรปได้อพยพเข้ามาอย่างมาก บัลปาราอีโซในขณะนั้นได้รับการขนานนามจากกะลาสีจากชาติต่างๆ ว่าเป็น “แซนแฟรนซิสโกน้อย” หรือ “อัญมณีแห่งแปซิฟิก” ซึ่งช่วงนี้เองที่ถือเป็นยุคทองของเมือง จนกระทั่งการเปิดใช้คลองปานามาและความซบเซาของการเดินเรือได้ทำให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองชะงักลง

นำท่านเที่ยวชมเมืองบัลปาราอีโซ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2007 เนื่องจากเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคทองทางการค้าในสมัยศตวรรษที่ 19

นำท่านเที่ยวชมความแปลกตาของบ้านเมืองที่ทาสีสัน สดใสตลอดแนวชายฝั่งทะเล และหมู่อาคารที่สะท้อนสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สมัยศตวรรษที่ 19

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (SEA Food restaurant)

นำท่านเดินทางสู่เมืองวินนาเดลมา (Vina del Mar) ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองบัลปาราอีโซ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งสวน” (City of Garden) นอกเหนือจากสวนสวยที่เพิ่มภูมิทัศน์ของเมือง ยังเป็นที่ตั้งของสวนพฤษกศาตร์ของชิลีอีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ (Flower Clock) เปรียบได้กับสัญลักษณ์ของเมืองแห่งสวนนี้

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซานเตียโก (ระยะทาง 120 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

20 ต.ค. 57 คาลามา (เมืองทางตอนเหนือ), ซานเปโดร เดอะ อะตาคามา, แอ่งเกลือ, หุบเขาดวงจันทร์, หุบเขาดาวอังคาร

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast box

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน

07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคาลามา โดยเที่ยวบิน LA342 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.10 ช.ม.)

09.10 น. เดินทางถึงสนามบินคาลามา

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา (San Pedro de Atacama) เมืองท่องเที่ยวกลางทะเลทรายอะตาคามา (Atacama Desert) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเอล โลอา (El Loa) ของ ภูมิภาคอันโตฟากัสตา (Antofagasta)ในภาคเหนือของชิลี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของประเทศชิลี

นำท่านสัมผัสความงดงามของ “ทะเลทรายอะตาคามา” (Atacama Desert) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของคนที่รักการผจญภัย และชื่นชอบทะเลทราย ทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเทือกเขาแอนดีส เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทราย แอ่งเกลือ รวมไปถึงหินลาวาเฟลสิก (Felsic lava)

นำท่านเดินทางสู่ “แอ่งเกลือแห่งทะเลทรายอะตาคามา” (Salar de Atacama) แอ่งเกลือที่ใหญ่ที่สุดในชิลี โดยแอ่งเกลือนั้นอยู่ห่างจากเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา ไปทางทิศใต้ ประมาณ 55 กิโลเมตร แอ่งเกลือแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณในกลางของทะเลทรายอะตาคามา ซึ่งพื้นที่บางส่วนของแอ่งเกลือยังเป็นที่ตั้งของ “เขตสงวนนกฟลามิงโก” (Los Flamencos National Reserve) ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 740 ตารางกิโลเมตร ซึ่งภายในประกอบไปด้วยลากูน่าต่างๆ อาทิเช่น Laguna Chaxas ,Laguna Cejar , Laguna Miscanti ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นถิ่นอาศัยของนกฟลามิงโกสายพันธุ์แอนเดียน (Andean flamingos) นอกจากนี้ทะเลทรายอะตาคามา ยังเป็นที่ตั้งของ “หอดูดาวดาราศาสตร์” ถึงจำนวน 2 แห่ง คือ หอสังเกตการณ์พารานัล (Paranal Observatory) และ หอดูดาวลาซีญา (La Silla Observatory) เนื่องจากทะเลทรายอะตาคามานั้นมีระยะห่างจากตัวเมืองค่อนข้างมาก และปราศจากมลพิษทางแสงและสัญญาณรบกวนวิทยุจากเมือง จึงเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับดูดาวที่ดีที่สุดในโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หุบเขามรณะ (Valle de la Muerte – Valley of Death) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า หุบเขาดาวอังคาร (Mars Valley) อยู่ห่างจากเมืองซานเปโดร เดอ อะตาคามา เพียง 2 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดทางธรณีวิทยามาจากการที่ชั้นตะกอนเกลือ โคลน และหินปูนของทะเลสาบโบราณอายุประมาณ 23 ล้านปีที่ผ่านมาถูกผลักขึ้นมาการก่อตัวของเทือกเขาแอนดีสทำให้ชั้นตะกอนยื่นขึ้นมาในแนวตั้ง เทือกเขาเกลือที่ประกอบด้วยเนินเกลือยิปซั่มและดินโคลนธรรมชาติได้ถูกกัดกร่อนจากฝนและสายลมแรงทำให้เกิดรูปร่างและสีสันจากแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในชั้นเกลือ ก่อให้เกิดภูมิทัศน์อัศจรรย์แปลกตาของเนินหินตลอดแนวเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ลูน่า วัลเลย์” (Valle de la Luna) หรือ “หุบเขาดวงจันทร์” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซานเปโดร เดอะ อะตาคามา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการกัดกร่อนโดยลมและน้ำเป็นเวลานาน ความน่าประทับใจของลูน่า วัลเลย์ คือความโดดเด่นของสีและพื้นผิว ที่มองดูคล้ายๆกับพื้นผิวของดวงจันทร์ รวมไปถึงกำแพงหินขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Reserva Nacional los Flamencos ภายในยังมีซากปรักหักพังของเหมืองเกลือเก่าชิลีอีกด้วย

นำท่านแวะชมทิวทัศน์ที่ Tres Marias หรือ Three Maries เป็นแท่งหิน 3 แท่งอายุกว่าล้านปี ตั้งตระหง่าน ซึ่งกลุ่มหินนี้เกิดจากการกร่อนพังของภูเขาหรือเนินที่ประกอบด้วย ดิน หิน ควอทซ์ เกลือ จับตามพื้นเป็นเกล็ดขาวและแร่ธาตุอื่นๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ Amphitheatre ที่จะเห็นทิวทัศน์รอบบริเวณเหมือนพื้นผิวโลกพระจันทร์ และภาพเทือกเขาซ้อนสลับน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง จากนั้นนำท่านแวะจุดสุดท้ายของหุบเขาโลกพระจันทร์ คือ บริเวณเนินทราย The Great Sand Dune ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ALTIPLANICO HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

21 ต.ค. 57 หมู่บ้านชิว ชิว, คาสปานา, ลาซานา, เหมืองชูคิคามาตา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคาสปานา (Caspana) เรียกได้ว่าเป็นเมืองโอเอซิส เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ทำการกสิกรรม และ เกษตรกรรม ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าทะเลทรายแห่งอะตาคามา ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของคนในหมู่บ้าน ตลอดจนบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากอิฐและดินแดน สลับกับการทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันไดของคนในพื้นที่

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่หมู้บ้านชิวชิว (Chiu Chiu) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และมีสถานที่สำคัญคือ โบสถ์อิเกลเซีย ซาน ฟรานซิสโก (Iglesia San Francisco De Chiu Chiu) โบสถ์สีขาวก่อด้วยอิฐที่ทำจากดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1674 ตั้งแต่สมัยการล่าอาณานิคมของสเปน ถือเป็นโบสถ์เก่าที่สุดและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของชิลี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลาซานา พูการา (Lasana Pukara) ซึ่งเป็นเมืองเรียกได้ว่า “เมืองหน้าด่าน” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการสร้างกำแพงหินล้อมรอบตัวเมือง โดยกำแพงหินดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณแห่งนี้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองชูคิคามาตา (Chuquicamata) เมืองที่เป็นแหล่งขุดแร่และทำเหมืองทองแดงขนาดใหญ่อีกแห่งของชิลี โดยเฉพาะในภูมิภาคทะเลทรายแห่งนี้ เหมืองทองแดงที่นี่มีการขุดหาสายแร่เป็นชั้นๆ ซึ่งกว้างถึง 3 กม. ยาว 5 กม.และลึกถึง 1 กม. นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าชมขั้นตอนการผลิต ทั้งการร่อน สกัด จนถึงการหลอมแร่ทองแดง (การเข้าชมเหมืองขึ้นกับสภาพอากาศ และการอนุมัติจากทางเหมือง ซึ่งจะได้รับการยืนยันอีกครั้ง โดยทาง Public Relations Department of Codelco Norte จากเป็นผู้พิจารณา)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ALTIPLANICO HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

22 ต.ค. 57 น้ำพุร้อนตาติโอ, ซานเตียโก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขตน้ำพุร้อนตาติโอ (El Tatio Geysers) เป็นแหล่งน้ำพุร้อนขนาดใหญ่บนเทือกเขาแอนดีส (Andes Mountains) โดยอยู่ห่างจากเมืองซาน เปโดร เดอ อะตาคามา ประมาณ 100 กิโลเมตร เขตน้ำพุร้อนตาติโอ เป็นอีกแหล่งน้ำพุร้อนที่ได้รับการยอมรับว่าตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 4,200 เมตร ซึ่งภายในเขตน้ำพุร้อนนั้นมีบ่อน้ำพุร้อน มากกว่า 80 แห่ง จึงส่งผลให้ตาติโอ เป็นเขตน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้อีกด้วย ภายในเขตน้ำพุร้อน นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของเหล่าน้ำพุร้อนที่ระเบิดพวยพุ่งแข่งกันอย่างสวยงาม ซึ่งเวลาที่จะชมน้ำพุร้อนที่ดีที่สุด คือช่วงเช้าๆเนื่องจากเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น เมื่อน้ำพุร้อนพวยพุ่งสายน้ำน้อยขึ้นมาก็จะเกิดเป็นไอน้ำที่ตัดกับแสงอาทิตย์ยามเช้าอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพทุ่งน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคาลามา เพื่อเชคอิน

17.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA 347 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL**** หรือเทียบเท่า

23 ต.ค. 57 ซานเตียโก – โปโตมอนต์ – ฟรูทิลลา – เปอร์โต วารัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในโรงแรม ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อขึ้นเครื่องสู่เมืองโปโตมอนต์ เมืองทางตอนใต้ของประเทศชิลี

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก ทางทัวร์จัดค่าอาหารกลางวันให้ทุกท่าน ท่านละ 30 USD

13.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโกสู่สนามบินโปโตมอนต์ โดยเที่ยวบิน LA273 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.50 ชม.)

15.05 น. เดินทางถึงสนามบินโปโตมอนต์

นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ เมืองฟรูทิลลาร์ (Frutilla) เมืองริมฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศชิลี เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากและเป็นเมืองที่อากาศดีมากอีกเมืองหนึ่งของชิลี เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลันคิเว่ (Llanquihue lake) และมีฉากหลังเป็นภูเขาโอซอร์โน (Osorno Mount) ซึ่งยอดภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ยอดเขาแห่งนี้มีชื่อว่า ปุนเตียกูโด เมืองนี้เป็นเมืองแรกของชิลีที่ชาวเยอรมันได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและก่อร่างจนกลายเป็นชุมชนของชาวเยอรมันในชิลี ดังนั้นสิ่งก่อสร้างและอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆจึงได้รับอิทธิพลในแบบฉบับเยอรมัน (German Colonial)

นำท่านชมความน่ารักของเมืองริมทะเลสาบ ได้เวลานำท่านชมโรงโอเปร่า Anfiteatro del Lago ซึ่งสร้างติดทะเลสาบ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าของเมืองซึ่งจัดสร้างให้กลมกลืนแบบธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชาวเยอรมัน (German Colonial museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงบ้านชาวเยอรมันในสมัยโบราณและวิถีชีวิตชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศชิลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์โต วารัส (Puerto Varas)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CABANAS DEL LAGO HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

24 ต.ค. 57 เปฮูญ่า, ล่องเรือทะเลสาบโทโดส, อุทยานแห่งชาติวินเซนต์ เปเรส โรซาเล่, น้ำตกเปโตรเว่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติวินเซนต์ เปเรส โรซาเล่ (Vicente Perez Rosales National Park) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศชิลี มีเนื้อที่ครอบคลุมผืนป่าและผืนน้ำกว่า 251,000 เฮคตาร์

นำท่านชมน้ำตกเปโตรเว่ (Petrohue falls) สะท้อนภาพสีเขียวมรกตของน้ำที่ตกลงบนแอ่งหินภูเขาไฟ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านล่องเรือในทะเลสาบโทโดส โลส ซานโตส (Todos los Santos Lake) หรือที่รู้จักในนาม “ทะเลสาบมรกต” เนื่องจากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้สะท้อนสีเขียวมรกตไปทั่วบริเวณ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมทัศนีภาพของภูเขาไฟ 3 ลูกที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมไปทั่วบริเวณ ทั้งภูเขาไฟโอซอร์โน, ภูเขาไฟพันเตียกูโดและ ภูเขาไฟโทรนาโด

ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทาง เรือล่องจนถึงท่าเทียบเรือเมืองเปอูญ่า (Peulla) เมืองที่ได้รับการขนานนามในภาษามาปูเช่ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศชิลี มีความหมายว่า “ฤดูใบไม้ผลิ” เมืองเล็กริมทะเลสาบโทโดส โลส ซานโตส ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศอาร์เจนติน่า ขวางกั้นด้วยเทือกเขาแอนดีส เมืองเล็กๆที่อบอวนไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เมืองนี้เริ่มมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยในสมัยศตวรรษที่ 19 นำท่านชมความน่ารักของเมืองริมเชิงเขาแอนดีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CABANAS DEL LAGO HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

25 ต.ค. 57 เปอร์โตมอนต์ – ปุนตาอาเรนัส – อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเปอร์โตมอนต์

10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเปอร์โตมอนต์ สู่ สนามบินปุนตาอาเรนัสโดยเที่ยวบิน H2

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินปุนตาอาเรนัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่ (Torres del Paine National Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคมากายาเนสและลาอันตาร์ตีกาชีเลนา (Magallanes and Antartica Chilena Region) โดยอุทยานแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองปอร์โต นาตาเลส (Puerto Natales) ไปทางตอนเหนือประมาณ 112 กิโลเมตร (70 ไมล์) และอยู่ห่างจากเมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) ประมาณ 312 กิโลเมตร (194 ไมล์) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Patagonia Cordillera del Paine อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ครอบคลุม ภูเขา ธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบ แม่นํ้า รวมไปถึงพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ของชิเลียนปาตาโกเนีย (Chilean Patagonia)

ภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เทือกเขากอร์ดิเยร่า (Cordillera del Paine) หินแกรนิตที่เวลาสะท้อนแสงแดด สีสวยจับใจ เป็นศูนย์กลางของอุทยานและมีเขตติดต่อกับ Bernardo O’Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ทางฝั่งอาร์เจนติน่า และเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ท้าทายสำหรับนักปีนเขา นอกจากนี้ยังมีธารนํ้าแข็งเกรย์ Grey Glacier ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบชื่อเดียวกัน อุทยานแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ เป็นมรดกโลก World Biosphere Reserve ในปีค.ศ. 1978 อุทยานตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศใต้ของทุ่งนํ้าแข็งใต้ ภูมิทัศน์ประกอบไปด้วยธารนํ้าแข็งหลายแห่ง ทะเลสาบ ลากูน และมีแม่นํ้าสามสายไหลเข้าสู่เขตอุทยาน ได้แก่ แม่นํ้าปิงโก (Pingo) แม่นํ้าไพเน่ (Paine) และแม่นํ้าดิกสัน (Dickson) ที่มีเฉดสีของนํ้าแตกต่างกันตั้งแต่ นํ้าเงินไปจนถึงเขียว และยังก่อให้เกิดนํ้าตกสำคัญสามแห่งคือ นํ้าตกไพเน่ (Paine) นํ้าตกซัลโต้ กรานเด้ (Salto Grande) และนํ้าตกซัลโต้ ชิกโก้ (Salto Chico)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAGO GREY HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

26 ต.ค. 57 อุทยานแห่งชาติมรดกโลก ทอเรส เดล ไพเน่, เกรย์กลาเซียร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านลงเรือ Vessel Grey II เพื่อชม ธารนํ้าแข็งเกรย์ (Grey Glacier) เป็นกลาเซียร์ที่ขนาบข้างตะวันตกของอุทยานและไหลลงทะเลสาบเกรย์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในอุทยาน มีความยาวเกือบ 30 ก.ม. และมีพื้นที่ผิวนํ้าแข็งเกือบ 300 ตร.กม. กลาเซียร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งนํ้าแข็งปาตาโกเนีย หรือ Patagonian Ice Field ซึ่งครอบคลุมทั้งชิลีและอาร์เจนตินา นํ้าแข็งในกลาเซียจะเป็นสีฟ้าเข้ม บริเวณปลายสุดของกลาเซียร์ นํ้าแข็งที่ไหลลงทะเลสาบก็จะหักออกเป็นชิ้นในลักษณะเป็นภูเขานํ้าแข็งลอยลงไปในทะเลสาบ ตลอดเส้นทางล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพภูเขานํ้าแข็งขนาดต่างๆที่แตกออกจากธารนํ้าแข็ง เรียกได้ว่าล่องเรือในทุ่งน้ำแข็งที่มีหลากหลายขนาดลอยให้เห็นตลอดเส้นทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่น่าบันทึกภาพเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมทิวทัศน์และบันทึกภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ตั้งแต่ธารนํ้าแข็ง ทะเลสาบและลากูน ตลอดจนธารนํ้าตลอดทางโดยมีจุดหมายสำคัญของการเดินทางชมความงามของอุทยานแห่งนี้คือ มิราดอร์ ลาส ตอร์เรส (Mirador Las Torres) จุดชมเสาหินแกรนิตยักษ์สัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติ ทอเรส เดลไพเน่ ซึ่งมีความหมายว่า เสาหินของไพเน่ ตามชื่อเสาหินสามเสานี้เอง เสาหินแกรนิตแห่งนี้ถูกธารนํ้าแข็งแกะสลักไว้กว่า 12 ล้านปีที่แล้ว ยอดหอคอยเสาหินที่สูงที่สุดคือ ไพเน่ กรานเด้ (Paine Grande) สูง 3,050 เมตร (10,000 ฟุต) แต่ยอดหอคอยเสาหินที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นที่นิยมบันทึกภาพมากที่สุดคือ คัวนอส เดล ไพเน่ (Cuernos del Paine หรือที่รู้จักในนาม แตรไพเน่ Paine Horns)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAGO GREY HOTEL**** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

27 ต.ค. 57 ปุนตาอาเรนัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองปุนตาอาเรนัส (Punta Arenas) เมืองหลวงแคว้นมากายาเนสและลาอันตาร์ตีกาชีเลนา แคว้นใต้สุดของชิลี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางซีกโลกใต้บนเส้นรุ้งที่ 46 เดิมได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น มากายาเนส ในปี ค.ศ. 1927 แต่เปลี่ยนกลับมาใช้ ปุนตาอาเรนัส เหมือนเดิมในปี ค.ศ. 1938 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นหนึ่งในสองเมืองของชิลีที่เป็นเมืองท่าปลอดภาษี เมืองตั้งอยู่ข้างช่องแคบแมกเกนแลน มีความสำคัญด้านภูมิศาสตร์ของเมืองทำให้เมืองมีความสำคัญด้านการทหารในคาบสมุทรแอนตาร์กติก ในศตวรรษที่ 20 และ 21

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมเมืองปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) เมืองซึ่งได้รับอิทธิพลและสถาปัตยกรรมในแบบสเปน นำท่านชมจัตุรัสพลาซ่า เดอร์อาร์ม (Plaza de Arm) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Fernando de Magellan ซึ่งชาวเมืองให้การนับถือเป็นอย่างมาก และมีเรื่องเล่าว่า หากได้จุมพิศที่นิ้วเท้าของรูปปั้นนี้ ท่านจะมีโอกาสได้กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความน่าประทับใจ

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินปุนตาอาเรนัสเพื่อเชคอิน

17.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนัส สู่ สนามบินซานเตียโก โดยเที่ยวบิน LA990

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินซานเตียโก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

28 ต.ค. 57 ซานเตียโก, เบลล่า วิสต้า, อะราอูโค พาร์ค, ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมย่านโบฮีเมียนของชิลี หรือ รู้จักในนาม “บาริโอ เบลล่า วิสต้า” (Barrio Bellavista) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำมาโปโค (Mapocho River) และ เนินเขา ซาน คริสโตบอล (San Cristobal Hill) ย่านนี้เป็นที่เรียกว่า “ฮิป” ที่สุดในชิลี เนื่องจากเป็นย่านที่เต็มไปด้วย ร้านค้า, แกลลอรี่, ร้านกาแฟสไตล์เก๋ๆ, รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่คงสถาปัตยกรรมหลากสีสันสวยสะดุดตา นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่วางขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมาย จนกระทั่ง งานศิลปะ ของศิลปินหน้าใหม่ ที่ต้องการโชว์งานฝีมือ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเพลินเพลินกับทั้งบรรยากาศของเมืองริมแม่น้ำและผลงานศิลป์ที่จัดแสดงในแกลลอรี่ หรือร้านค้าต่างๆ และแน่นอนสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเก็บภาพอาคารหลากสีสันที่แต่งแต้มด้วยผลงานสีสันแปลกตาและสวยงามมาก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อะรูโค พาร์ค (Aruco Park) ซึ่งเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศชิลี ที่มิได้มีเพียงอาคารช้อปปิ้งมอลล์เท่านั้น แต่ยังรายล้อมไปด้วย ร้านค้าอิสระ และเอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ครบครัน ทั้งโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, ลานไอซ์สเกต ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างแปลกตาบนเนื้อที่โครงการกว่า 2,000 เอเคอร์อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทั้งสินค้าแบรนด์เนม และ สินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย ที่มีวางขายในร้านค้าต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PLAZA SANFRANCISCO HOTEL***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

29 ต.ค. 57 ซานเตียโก – ซิดนีย์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ

10.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซานเตียโก เพื่อเชคอิน

13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานเตียโก สู่สนามบินซิดนีย์ โดยเที่ยวบิน QF28 (ใช้เวลาบินประมาณ 14 ช.ม.)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำบนเครื่องบิน

30 ต.ค. 57 ซิดนีย์ (บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล) พร้อมพักค้าง 1 คืน เพื่อปรับร่างกาย

17.35 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาในประเทศออสเตรเลีย)

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว****

31 ต.ค. 57 ซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

07.00 น. นำท่านสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเชคอิน

10.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน QF023 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชม.)

สายการบินมีอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน

 • 17-31 ตุลาคม 2557

ราคาทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน อัตราค่าบริการ (บาท) ปี 2557 17 – 31 ต.ค. 2557

 • ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 249,900
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ (รวมค่าพักเดี่ยวทั้งโรงแรม และ เรือสำราญ) 35,000
 • เด็กอายุ 6-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 229,900
 • เด็กอายุ 2-5 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 219,900
 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (เที่ยวบิน QF เท่านั้น) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 215,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) **

ข้อแนะนำทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 ก.ก.

ราคาทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินแควนตัส (QF) (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าประเทศออสเตรเลีย, ประเทศชิลีไม่ต้องทำวีซ่า
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวัคซีนฉีดไข้เหลือง

การชำระเงินทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

หมายเหตุทัวร์แกรนด์ชิลี 17 – 31 ตุลาคม 2557 ทัวร์ชิลี ทัวร์ซานเตียโก ทัวร์หุบเขาดวงจันทร์ ทัวร์หุบเขาดาวอังคาร เที่ยวชิลี 15 วัน :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

เอกสารประกอบการขอ วีซ่าออสเตรเลีย (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ)

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

6. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

7. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ

8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต)

หมายเหตุ สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า

9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน

10. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม )

11. สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยาบาลที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้น โดยต้องยื่นวีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทูตจะออกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้โดยระบุโรงพยาบาลและหมอไว้เท่านั้น โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลทั่วไปควรยื่นมากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนยื่นเอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับผลสุขภาพของท่านและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต

12. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นวีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

13. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า

14. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนยื่นวีซ่า

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด