ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านกลางแจ้ง

ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – บราน – ปราสาทบราน (ปราสาทแดร๊กคูล่า) – บราซอฟ โบสถ์ดำ – ซิกิสวารา – หอนาฬิกา – รูเปีย –ซินายา – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์แทมเปีย – ปราสาทเปเรส

เยือนถิ่นดินแดนตำนาน…แดร๊กคูล่า

โปรแกรมทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

20.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง อิสตันบูล– บูคาเรสต์ –เข้าชมอาคารรัฐสภาโรมาเนีย – โอเปร่าเฮาส์ – จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ

05.35 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1043 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโอโทเพนนี (OTP)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส

สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

09.15 น. เดินทางถึงสนามบินโอโทเพนนี (OTP) ประเทศโรมาเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงของโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย”

นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป (หากรถสามารถจอดได้) ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม “ประตูชัย” ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum)

จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านจำลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ่งจำลองบ้านโบราณดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งบ้านบางหลังเป็นทรงเตี้ย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยังมีบ้านจำลองที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของโรมาเนียอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่ง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ที่ได้ มี การตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้าง จากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Athenee Palace Hilton ***** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สาม บูคาเรสต์ – ซีบิว (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย และตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลเวเนียไปจนถึงแม่น้ำโอ๊ด แวเลย์

นำท่านแวะชม วิหารโคเซีย (Cozia Monastery) สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญ ในคริสตศาสนามากมาย ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 (UNESCO World Heritage) และยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองด้านวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2007 (European Capital of Culture)

นำท่านชมจตุรัสฮูเอท (Huet Square) ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาพบปะและสังสรรค์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกหก (Liar’s bridge) ซึ่งคนในสมัยก่อนเชื่อว่าหากพูดโกหก สะพานแห่งนี้ จะทรุดตัวลง

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเมืองและเก็บภาพอาคารสวยงามที่สร้างไว้โดดเด่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่สี่ ซีบิว – ฮุนโดร่า – ปราสาทคอร์วิน – อัลบาอูเลีย – ซีบิว

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮุนโดร่า (Hunedoara) (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็นอีกเมืองสวยในแคว้นทรานซิลเวเนีย และยังเป็นเมืองอันเป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

นำท่านเข้าชมปราสาทคอร์วิน (Corvins Castle) หรือที่รู้จักในนาม ปราสาทฮุนยาร์ด (Hunyad Castle) หรือ ปราสาทฮุนโดร่า(Hunedoara Castle) สร้างขึ้นในปี 1409 โดยกษัตริย์ ชาร์ลส์ที่ 1 แห่งฮังการี (Charles I of Hungary) และ ได้ทำการบูรณะอีกครั้งในปี 1446 หลังจากกษัตริย์ชาร์ลส์ ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้ตระกูลฮุนยาร์ด ตัวปราสาทก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค เรเนอซองส์ ตัวปราสาทสูงสง่า และมีหอคอยสูงสำหรับเฝ้าระวังภัย ตัวปราสาทสร้างด้วยหินขนาดใหญ่

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ภายในตัวปราสาท อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลบาอูเลีย (Alba Iulia) (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นทรานซิลเวเนีย เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจาก ฮังกาเรียน โรมาเนียและ แซกซอน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอัลบาอูเลีย เมืองอันเป็นที่ตั้งของป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สร้างโอบล้อมเมือง ป้อมปราการแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ฮัปส์เบิร์กของฮังการี นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้อมปราการฮังการี (Hungary Citadel) ที่สร้างโอบล้อมตัวเมือง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ ทั้งโรมันคาทอลิก และ ออโทดอกซ์ นำท่านเข้าชมโบสถ์อัลบาโรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดและคงความเป็นสถาปัตยกรรมอันเลอค่าในแคว้นทรานซิลเวเนีย

นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการประจำเมือง และ โบสถ์กรีกออโทดอกซ์ที่สวยงามอีกแห่งของเมือง ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซีบิว (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Hotel Sibiu **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่ห้า ซิกิสวารา – รูเปีย – บราซอฟ (พักค้าง 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกิสวารา (Sighioara) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช.ม.) นำท่านเดินชมเมือง และนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่มีชื่อเสียง

นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกาซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของเมืองจากมุมสูง

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปกับบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่าในปี ค.ศ. 1432

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูเปีย (Rupia) (ระยะทาง 52 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองสวยอีกแห่งหนึ่งในแคว้นทรานซิลเวเนีย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นที่ตั้งของป้อมปราการและปราสาทโบราณ ซึ่งสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ เป็นกำแพงทอดยาวไปไกล

นำท่านชมความงดงามของป้อมปราสาทรูเปีย และ ชมความน่ารัก ของเมืองรูเปีย ซึ่งเป็นอีกเมืองของแคว้นใหญ่อย่างทรานซิลเวเนีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบราซอฟนำท่านเดินทางสู่เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที) เมืองที่มีความสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น “สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออกเฉียงใต้” บราซอฟเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลเวเนีย ซึ่งเป็นแคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยชาวแซกซอน แคว้นนี้เคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนซึ่งอาคารโดยทั่วไปจะตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า (Tempa cable car) ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของเมืองบราซอฟ ซึ่งเป็นเมืองสวยงามในหุบเขา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของเมืองบราซอฟจากมุมสูง

นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม “Black Church” ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe ได้เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อม ชมโชว์พิ้นเมือง

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

วันที่หก บราซอฟ – บราน (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย “Romania First School” จากนั้นนำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา

จากนั้นนำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ “Walking street” ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องใช้ ในบ้าน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 137 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย

ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปี ที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายมากมายใกล้บริเวณปราสาทแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cubix Hotel Brasov **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

วันที่เจ็ด เคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า – ซินาย่า – เข้าชมปราสาทเปเลส– บูคาเรสต์ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทเปเลส ซึ่งเป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อน

นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน

ความงดงามของปราสาทแห่งนี้ มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทจะนำคณะเข้าชมปราสาทเปลิเซอร์ (Pelisor Castle) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน)

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Baneasa Shopping City mall อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโอโทเพนนี (OTP)

21.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1046

23.15 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่แปด กรุงเทพฯ

00.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

14.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

กำหนดการเดินทางทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

 • 22-29 ก.ค.
 • 7-14 ส.ค.
 • 19-26 ส.ค.
 • 12-19 ก.ย.
 • 20-27 ก.ย.
 • 9-16 ต.ค.
 • 15-22 ต.ค.
 • 21-28 ต.ค.

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) อัตราค่าบริการ (บาท) กรกฎาคม – ตุลาคม 2558

 • ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500
 • เด็กต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 66,900
 • เด็กอายุ 7-12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 63,900
 • เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 59,900
 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 78,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)  อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศโรมาเนีย
 • ค่าวีซ่าโรมาเนีย หากท่านมีวีซ่าเชงเก้นที่มีอายุการใช้งาน (Multiple visa) ไม่ต้องทำวีซ่าโรมาเนีย หักค่าวีซ่า 2,400 บาท
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 EURO)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงินทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 

หมายเหตุ ทัวร์แกรนด์โรมาเนีย 2015 ทัวร์โรมาเนียเจาะลึก กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ทัวร์โรมาเนีย ประเทศเดียว เที่ยวโรมาเนีย 8 วัน โรงแรม 4-5 ดาว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

เอกสารประกอบการขอ วีซ่าโรมาเนีย

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน )

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน…สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)

5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง…..หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น …นาง… ต้องแนบมา)

6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง…..ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ….นาง…ต้องแนบมา)

7. สำเนาใบมรณะบัตร

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610