LOFT-EUR-GT01_SCANDINAVIA 4 CAPITAL

เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน พาท่านชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พบกับความมหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมสบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) เริ่มจากสถานีมีร์ดาลตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฟยอร์ด (Fjord) อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง โคเปนเฮเก้น–เดอะลิตเติลเมอร์เมด–น้ำพุเกฟิออน–สวนสนุกทิโวลี–พระราชวัง

อมาเลียนบอร์ก-ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise)

01.20 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 นำท่านเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเดินทางสู่ เดอะลิตเติลเมอร์เมด (The Little Mermaid) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ.1913 ชม น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา แล้วนำท่านเที่ยวชมเมือง ผ่านรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่เรียงราย ใจกลางเมืองมี สวนสนุกทิโวลี (Tivoli Gardens) สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมรอบนอกของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

17.00 น. เรือ DFDS นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน

18.00 น. บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำท่านพักบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN

วันที่สาม กรุงออสโล (นอร์เวย์)–อุทยานฟร็อกเนอร์–บินสู่เบอร์เก้น–เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอยเอน

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 เที่ยวชม อุทยานฟร็อกเนอร์ (Frogner Park) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื่อเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น

14.50 น. สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 616 นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับสอง ได้รับยกย่องว่าเป็น “เมืองวัฒนธรรม” และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับแล้วนำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อาทิ ย่านบริ๊กเก้น (Bryggen) ในเมืองเบอร์เก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก, อาคารอายุกว่า 900 ปี และ เขตวอเตอร์ฟรอนท์ (Water Front) ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพจากผู้มาเยือนมากที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) นำชม เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น (Bergen Old Town) อันเป็นที่ตั้งของ Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี แล้วนำท่านนั่งรถราง ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม อิสระให้ท่านเดินเที่ยว, ถ่ายรูป, ช้อปปิ้งสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSION BLU NORGE BERGEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เบอร์เก้น–โวส–รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA)–ฟลอม–ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด–กู๊ดวาเก้น–เกโล่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทานเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมสบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) เริ่มจากสถานีมีร์ดาลตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฟยอร์ด (Fjord) อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ พร้อมหยุดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย จนถึงสถานีฟลอม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาค

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ใช้เวลาในการเรือล่องประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ เมืองกู๊ดวาเก้น (Gudvangen) รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL BARDOLA GEILO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า เกโล่–ออสโล–พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–เที่ยวชมเมือง–ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท–บินสู่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงออสโล (Oslo) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (Viking ship Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เที่ยวชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของ ศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรม เติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือ โรงโอเปร่า (The Norwegian National Opera & Ballet) ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ

20.50 น. สายการบินนอร์วิเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 1196 นำท่านเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL CROWNE PLAZA HELSINKI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก เฮลซิงกิ–เที่ยวชมเมือง–Rock Church–มหาวิหารอุสเพนสเก้–จัตุรัสรัฐสภา–ล่องเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง เริ่มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง “ตัวโมและติโม” ในปีค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย พร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นชม มหาวิหารอุสเพนสเก้ (The Uspenski Church) ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย นำชม จตุรัสรัฐสภา (The Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน)

17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

20.00 น. บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำท่านพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN

วันที่เจ็ด สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)–ซิตี้ฮอลล์–พิพิธภัณฑ์เรือวาซา–เที่ยวชมเมือง–ช้อปปิ้งย่านเซอร์เกล สแควร์

เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำรารญ

เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเข้าชม ซิตี้ฮอลล์ (City Hall)หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Ship Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ถึง 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่าน เซอร์เกล สแควร์ (Sergel’s Square) วอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSON BLU ROYAL VIKING หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านชม แกมล่าสแตน (Gamla Stan Old Town) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

14.30 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เก้า กรุงเทพฯ

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

……………………………………………………………………….

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

**การันตีกรุ๊ปออกเดินทางที่ 15 ท่านขึ้นไป**

กำหนดวันเดินทาง

 • 08-16 สิงหาคม 2558
 • 15-23 สิงหาคม 2558
 • 22-30 สิงหาคม 2558
 • 29 ส.ค.-06 ก.ย. 2558
 • 05-13 กันยายน 2558
 • 12-20 กันยายน 2558
 • 19-27 กันยายน 2558
 • 26 ก.ย.-04 ต.ค. 2558
 • 03 – 11 ตุลาคม 2558
 • 10 – 18 ตุลาคม 2558
 • 17 – 25 ตุลาคม 2558
 • 24 ต.ค. – 1 พ.ย. 2558
 • 07 – 15 พฤศจิกายน 2558
 • 14 – 22 พฤศจิกายน 2558
 • 21 – 29 พฤศจิกายน 2558
 • 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2558
 • 05 – 13 ธันวาคม 2558
 • 12- 20 ธันวาคม 2558
 • 19 – 27 ธันวาคม 2558
 • 26 ธ.ค. 2558 – 3 ม.ค. 2559
 • 02 – 10 มกราคม 2559
 • 09 – 17 มกราคม 2559
 • 16 – 24 มกราคม 2559
 • 23 – 31 มกราคม 2559
 • 06 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
 • 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
 • 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
 • 05 – 13 มีนาคม 2559
 • 12 – 20 มีนาคม 2559
 • 19 – 27 มีนาคม 2559
 • 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2559

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ120,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ108,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ102,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 90,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 60,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 41,000 บาท**

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 (รวมเทศกาลปีใหม่ด้วย)

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ115,000 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ103,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ97,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 86,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 57,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 17,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 37,000 บาท**

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน

วิธีการจอง :

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
 • หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

Share
Published by
Ball LoftTravel
Tags: Rock Churchกรุงออสโล (นอร์เวย์)กู๊ดวาเก้นจัตุรัสรัฐสภาชอปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกทช้อปปิ้งย่านเซอร์เกล สแควร์ซิตี้ฮอลล์นอร์เวย์น้ำพุเกฟิออนบินสู่เบอร์เก้นบินสู่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)พระราชวังพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งฟลอมฟินแลนด์ สวีเดนมหาวิหารอุสเพนสเก้ยอดเขาฟลอยเอ่นรถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA)ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดล่องเรือสำราญ TALLINK SILJA LINEสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)สวนสนุกทิโวลีอมาเลียนบอร์ก-ล่องเรือสำราญ DFDSออสโลอุทยานฟร็อกเนอร์เกโล่เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตนเดนมาร์กเดอะลิตเติลเมอร์เมดเที่ยวชมเมืองเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นเบอร์เก้นเฮลซิงกิโคเปนเฮเก้นโวส

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 year ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

1 year ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด