ฝรั่งเศสตอนใต้ 8 วัน โรแมนติก โมนาโค เมืองมรดกโลก ชิงเกว่ แตร์เร ปอร์โตฟิโน่ โรงงานน้ำหอม อาวีญง ทัวร์ปารีส

LOFT-EUR-GT05_ROMANCE RIVERA

ริเวียร่า..ปลายทางฝันของนักเดินทาง เพชรเม็ดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศหรูหรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา ภูเขาอยู่ไม่เคยห่างจากท้องทะเล ชมหมู่บ้านเล็กๆ อันเก่าแก่ยืนอยู่เคียงข้างคฤหาสน์ใหญ่โตหรูหรา
ชมหมู่บ้าน CINQUE TERRE เมืองมรดกโลก พักเมืองตากอากาศปอร์โตฟิโน่ 2 คืน วิหารแห่งโมนาโค (Monaco Cathedral) สถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน มหานครปารีส (Paris) นครที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ชม มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass) ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ซึ่งออกแบบโดย เลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน

โปรแกรมการเดินทาง

https://www.youtube.com/watch?v=8h9SaFsT__0

วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงมิลาน (อิตาลี)

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง มิลาน–เที่ยวชมเมือง–ปราสาทสฟอร์ซา–ดูโอโม่–แกลเลอรี่วิคเตอร์เอ็มมานูแอล–

ช้อปปิ้ง ปอร์โตฟิโน่–เที่ยวชมเมืองปอร์โตฟิโน่

00.40 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 นำท่านเดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพนซ่า กรุงมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี ถ่ายรูปรอบนอกของ ปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลาน จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ มิลานดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคอย่างสวยงาม ทั้งบริเวณภายนอกและกระจกสีสเตนกลาสที่สวยงามภายใน อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังเป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองมิลาน แกลเลอรี่ วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ห้างสรรพสินค้าเรเนซานเต้ และร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON , PRADA, FERRAGAMO, ARMANI, VERSACE หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อิสระให้สำรวจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัย หรือถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาวินซี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (Portofino) เมืองตากอากาศสวยในเส้นทางที่เรียกว่า “อิตาเลี่ยนริเวียร่า” และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมีชีวิตชีวา เที่ยวชม เมืองพอร์โตฟิโน่ ตั้งอยู่ริมชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ มีอ่าวและท่าจอดเรือยอร์ชเรียงรายสวยงาม ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน มีร้านรวงที่ถูกแต่งแต้มสีสันสดใส แนวภูเขาอันเขียวชอุ่มและแนวชายทะเลด้านหน้าอันสวยงาม ริมอ่าวมีแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูและห้องอาหารต่างๆ ตามเชิงเขา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ EXCELSIOR PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ปอร์โตฟิโน่–ชิงเกว่ แตร์เร–เที่ยวชมเมือง–ปอร์โตฟิโน่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ เมืองตากอากาศสวยในเส้นทางที่เรียกว่า “อิตาเลี่ยนริเวียร่า” และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง มีชีวิตชีวา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EXCELSIOR PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ปอร์โตฟิโน่–โมนาโค (ฝรั่งเศส)–โมนาโควิลล์–วิหารแห่งโมนาโค–มอนติคาร์โล–เมืองนีซ–เที่ยวชมเมืองนีซ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลริเวียร่าที่งดงามตลอดเส้นทางสู่ ราชรัฐโมนาโค (The Principality of Monaco) เดินทางสู่ โมนาโควิลล์ (Monaco Ville) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจตุรัสด้านหน้าพระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชม วิหารแห่งโมนาโค (Monaco Cathedral) สถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน จากนั้นนำท่านสู่ ย่านมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค ท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคใน มอนติคาร์โล คาสิโน (Monte Carlo Casino) ที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (กรุณาแต่งกายชุดสากล) หรือสนุกกับ อเมริกันคาสิโน (American Casino) ที่ทันสมัย แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่ เขตเฟรนช์ริเวียร่า (French Riviera) แหล่งที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทางธรรมชาติ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSON BLU NICE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า นีซ–หมู่บ้าน EZE–โรงงานผลิตน้ำหอม–คานน์–อาวีญง–เที่ยวชม–สะพานเซนต์เบเนเซ่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเที่ยวชม หมู่บ้าน EZE ที่อยู่ริมชายฝั่งริเวียร่า ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และตั้งอยู่ระหว่างทางจากเมือง Nice ไป Monaco หมู่บ้าน Eze มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 10 เคยอยู่ภายใต้การปกครอง มาแล้วจากหลายฝ่าย ซึ่งเรืองอำนาจในอดีต เช่น ช่วง ศตวรรษที่ 12 อยู่กับ le comte de Provence ช่วง ศตวรรษที่ 14 อยู่กับ la Maison de Savoie เป็นต้น จนกระทั้ง ปี ค.ศ. 1860 ก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส Eze เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 429 เมตรเมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นบ้านเรือนที่สวยงาม ถึงแม้จะปรับปรุงซ่อมแซม แม้กระทั้งสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงเค้าและเหลือร่องรอยประว้ติศาสตร์อันยาวนานของ Eze ในอดีต จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานผลิตน้ำหอม (Fragonard Parfumeur) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้เยี่ยมชมเรื่องราวและขั้นตอนการผลิต และนำท่านเดินทางสู่ เมืองคานน์ (Cannes) เป็นเมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ ที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองคานน์ (Cannes) บันทึกภาพกับสถานที่ที่ใช้จัดงานประกวดภาพยนตร์และศูนย์ประชุมนานาชาติ และหากใครที่คลั่งไคล้ดารา พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais Des Festival) ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (Boulevard de la Croisette) นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงามๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอาวีญง (Avignon) เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นำชมสะพานที่มีชื่อเสียงของเมือง สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont de St Benezet) เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุงโรมแห่งที่ 2 ของการเที่ยวอิตาลี เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพง และรู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปา (Papal Enclave Avignon) ที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจำปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร, การเต้นรำ, ภาพยนตร์ และการแสดงข้างถนนทุกปี อิสระให้ท่านได้ชมอย่างเต็มอิ่มหรือถ่ายรูปกับเมืองเก่าสุดคลาสสิคตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก อาวีญง–รถไฟ TGV–ปารีส–ช้อปปิ้ง DUTY FREE SHOP–GALERIES LA FAYETTE

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

รถไฟ TGV (Train a Grande Vitesse, High-Speed Train) รถไฟด่วนความเร็วสูง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) เมืองศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำแซนน์

“แม่น้ำแซนน์ เป็นแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสโดยเฉพาะกับกรุงปารีส ซึ่งใช้เป็นทั้งในการเดินทางค้าขายและท่องเที่ยว แม่น้ำแซนน์มีถิ่นกำเนิดมาจากทางแคว้น Dijon ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่เรียกว่า “Langre Plateau” มีความยาวทั้งสิ้น 776 กิโลเมตร ไหลผ่านแคว้นและเมืองต่างๆ ไปออกทะเลที่ช่องแคบ Le Havre ในอังกฤษ”

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด ปารีส–เที่ยวชมเมือง–มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม–จตุรัสคองคอร์ด–หอไอเฟล–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม มหานครปารีส (Paris) นครที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ชม มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass) ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ซึ่งออกแบบโดย เลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ถนนชองป์เอลิเช่ (Champs Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กิโลเมตร ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานทั้งสองฝั่งมีร้านค้าชั้นนำ, หอแสดงศิลปะ, สวนดอกไม้, น้ำพุ, ภัตตาคารชั้นเลิศ, ร้านกาแฟและโรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ชม โบสถ์แองวาลีดส์ (Church of Les Invalides) อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง บันทึกภาพกับ โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire) และ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

13.40 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่แปด กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

……………………………………………………………………….

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

**การันตีกรุ๊ปออกเดินทางที่ 15 ท่าน**

กำหนดวันเดินทาง

 • 07-14 สิงหาคม 2558
 • 14-21 สิงหาคม 2558
 • 21-28 สิงหาคม 2558
 • 28 ส.ค.-04 ก.ย. 2558
 • 04-11 กันยายน 2558
 • 11-18 กันยายน 2558
 • 18-25 กันยายน 2558
 • 25 ก.ย.-02 ต.ค. 2558
 • 02 – 09 ตุลาคม 2558
 • 09 – 16 ตุลาคม 2558
 • 16 -23 ตุลาคม 2558
 • 23 -30 ตุลาคม 2558
 • 06 -13 พฤศจิกายน 2558
 • 13 -20 พฤศจิกายน 2558
 • 20 -27 พฤศจิกายน 2558
 • 04 -11 ธันวาคม 2558
 • 11 – 18 ธันวาคม 2558
 • 18 – 25 ธันวาคม 2558
 • 25 ธ.ค. 58 – 01 ม.ค. 59
 • 01 – 08 มกราคม 2559
 • 08 – 15 มกราคม 2559
 • 15 – 22 มกราคม 2559
 • 22 – 29 มกราคม 2559
 • 05 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • 19 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • 26 ก.พ. – 04 มี.ค. 2559
 • 04 – 11 มีนาคม 2559
 • 11 – 18 มีนาคม 2559
 • 18 – 25 มีนาคม 2559
 • 25 มี.ค. – 01 เ.ม.ย. 2559

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 96,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 87,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 82,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 72,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 48,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,900 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 40,000 บาท**

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 92,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 83,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 78,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 69,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 46,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท**

ค่าทัวร์ต่อท่าน :เฉพาะเทศกาลปีใหม่ เดินทางวันที่ 25 ธันวาคม – 01 มกราคม 2559

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 95,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 86,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 82,000 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 72,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 49,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท**

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วิธีการจอง :

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
 • หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610