ทัวร์ฝรั่งเศส 7 วัน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์มิเชล ปราสาทเชอนองโซว์ ขึ้นหอไอเฟล ช็อปปิ้ง

บันทึกภาพสวยของ หอไอเฟล ที่จัตุรัสทรอคาเดโร ปารีส ประเทศฝรั่งเศส Eiffel Tower, Paris, France

LOFT-EUR-GT11_IMPRESSION FRANCE 7 DAYS

เที่ยวชมบริเวณรอบๆ ของเกาะสถานที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างเริ่มตั้งแต่ค.ศ.708

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) ซึ่งออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน -อเมริกันชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปีค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมที่เคยเป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง เชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด–ตูร์

00.05 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอโกล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซว์ (Chateau de Chenonceau) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ปราสาทนี้สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนอซองส์ช่วงปีค.ศ.1513-1521

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในปราสาทเชอนองโซว์ ***Recommended***

บ่าย นำท่านชมภายในตัวอาคาร ปราสาทเชอนองโซว์ (Chateau de Chenonceau) ซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงามมากมาย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทชอมบอร์ด (Chateau de Chambord) เข้าชมภายในตัวปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่แม้เพียงชั่ว 2-3 คืนเท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุด ในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ตูร์–มงต์แซงต์มิเชล–เที่ยวชมเมือง–แซงต์ มาโล–โบสถ์แซงต์ มาโล–เที่ยวชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อยู่ใน แคว้นนอร์มังดี (Normandy)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชมบริเวณรอบๆ ของเกาะสถานที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างเริ่มตั้งแต่ค.ศ.708 เมื่อโอแบรต์ (Aubert) เจ้าอาวาสโบสถ์เมืองอาวรองช์ (Avranches) สร้างโบสถ์บนเกาะนี้ตามบัญชาของนักบุญมิเชล (Saint Michel) ซึ่งมาให้นิมิตหลายครั้ง การสร้างโบสถ์นี้ลำบากยากเข็ญเพราะต้องนำหินแกรนิตมาจากเกาะโชเซย์ (les Chaussey) อันเป็นแคว้นใกล้เคียง ทั้งยังต้องลำเลียงหินสู่ยอดเขามงต์แซงต์-มิเชล กลายเป็นที่จาริกแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนผู้ที่เคร่งศาสนาจะเดินข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะยามน้ำทะเลลด จนกระทั่งปีค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแซงต์ มาโล (Saint Malo) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอตาญเป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามชมตัวเมืองด้วยการเดินไปรอบๆ กำแพงของเมือง หรือจะไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองที่ดัดแปลงมาจากปราสาทเก่าแก่ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ชมความงดงามของ โบสถ์แซงต์ มาโล (Saint Malo Cathedral) โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL OCEANAIA ST. MALO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ แซงต์ มาโล–ปารีส–เที่ยวชมเมือง–ขึ้นหอไอเฟล–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ช้อปปิ้งชองป์เอลิเซ่ย์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส (Paris) ชมความงดงามของ “สาวน้อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่าน ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่าน ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการในกรณีที่น้ำล้นตลิ่งและมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน) จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นบน ถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ปารีส–เข้าขมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี–ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) ซึ่งออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน -อเมริกันชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปีค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมที่เคยเป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก มงมาร์ต–มหาวิหารพระหฤทัย–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต (Montmartre) แหล่งชุมนุมของศิลปินมากกว่า 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มองมาร์ต ยังมีมนต์เสน่ห์อยู่ไม่เสื่อมคลาย และเมื่อไปเยือนก็ยังจะได้กลิ่นอายของวันวาน ที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองสุดขีด บนยอดสุดของมงมาร์ตมี มหาวิหารพระหฤทัย (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของมหานครปารีสได้ทั่วสวยงามกว่าที่ขึ้นไปดูบนหอไอเฟลเสียอีก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

13.30 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

……………………………………………………………………….

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

**การันตีกรุ๊ปออกเดินทางที่ 15 ท่านขึ้นไป**

กำหนดวันเดินทาง

 • 08-14 สิงหาคม 2558
 • 15-21 สิงหาคม 2558
 • 22-28 สิงหาคม 2558
 • 29 ส.ค.-04 ก.ย. 2558
 • 05-11 กันยายน 2558
 • 12-18 กันยายน 2558
 • 19-25 กันยายน 2558
 • 26 ก.ย.-02 ต.ค. 2558
 • 03 – 09 ตุลาคม 2558
 • 10 – 16 ตุลาคม 2558
 • ***17 – 23 ตุลาคม 2558***
 • 24 – 30 ตุลาคม 2558
 • 07 – 13 พฤศจิกายน 2558
 • 14 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • 21 – 27 พฤศจิกายน 2558
 • 05 – 11 ธันวาคม 2558
 • 12 – 18 ธันวาคม 2558
 • 19 – 25 ธันวาคม 2558
 • ***26 ธ.ค. 58 – 01 ม.ค. 59***
 • 02 – 08 มกราคม 2559
 • 09 – 15 มกราคม 2559
 • 16 – 22 มกราคม 2559
 • 23 – 29 มกราคม 2559
 • 06 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
 • 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2559
 • 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • 05 – 11 มีนาคม 2559
 • 12 – 18 มีนาคม 2559
 • 19 – 25 มีนาคม 2559
 • 26 มี.ค. – 01 เม.ย. 2559

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 83,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 75,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 71,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 62,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 41,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 8,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 39,000 บาท**

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม – มีนาคม 2559

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 78,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 71,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 67,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 59,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 39,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 9,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท**

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เฉพาะเทศกาลปีใหม่ เดินทางวันที่ 26 ธันวาคม – 01 มกราคม 2559

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 81,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 73,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 69,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 61,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 40,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 12,000 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท**

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน

วิธีการจอง :

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทางหรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610