ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ปราสาทคุมาโมโต้ บ่อน้ำแร่จิโคกุ

LOFT-JP4_F1 SHIAWASE KYUSHU WINTER 6 DAYS 4 NIGHT

กำหนดการเดินทาง 7 – 12 // 13 – 18 // 20 – 25 JAN // 27 JAN – 1 FEB 2016 // 3 – 8 // 10 – 15 // 17 – 22 // 24 – 29 FEB // 25 FEB – 1 MAR 2016

“ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนบรรยากาศของ การเดินทางสู่การ “นั่งกระเช้า” ชมความงามบนยอดเขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มี ความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่ง และจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควัน คุกรุ่นออกมาตลอดเวลา

ล่องเรือ PEARL QUEEN ชมความงามของ ท้องทะเล และหมู่เกาะต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันตามอัธยาศัย

“พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู”พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสีย อันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมืองในเหตุการณ์การถูกระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 1964 ภายในมีการจัดแสดงซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังราบ ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสีต่างๆ

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zq-csw1Wlgs[/youtube] – ปราสาทคุมาโมโต้ – คามิโทริ และชิโมโทริ – ภูเขาไฟอะโสะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – เบปปุ

00.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

นำท่านชม “ปราสาทคุมาโมโต้” สร้างขึ้นปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาท เป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ถูกเผาทำลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงคราม และได้บูรณะขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหอสังเกตุการณ์ คูน้ำ และกำแพงหินล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง “คามิโทริ และชิโมโทริ” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุมาโมโต้ ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ไปจนถึง ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก กันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู” เพื่อเดินทางขึ้นสู่ “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชูด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 กิโลเมตร ความงามสะดุดตา จนมีผู้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิลูกที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนบรรยากาศของ การเดินทางสู่การ “นั่งกระเช้า” ชมความงามบนยอดเขา (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มี ความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่ง และจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควัน คุกรุ่นออกมาตลอดเวลา

*** หาก ณ วันเที่ยวชมไม่สามมารถขึ้นกระเช้าได้ จะนำชม “พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ” สถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาไฟต่างๆ ภายในมีโมเดลจำลองการปะทุของภูเขาไฟ ตัวอย่างหิน แมคม่าต่างๆ การคาดการณ์กาะปะทุในอนาคต การป้องกันภัยด้วย อิสระให้ท่านเดินชมกันตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่าน ได้ถ่ายรูปกับภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา และทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่กันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม SUGINOI HOTEL BEPPU หรือเทียบเท่า

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย

วันที่สาม  – หมู่บ้านยูฟูอิน – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้งคาแนวซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “บ่อนรก” หรือเรียกว่า “จิโคกุเมงูริ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสัน ตระการตา ไม่ว่าจะเป็น บ่อโคลนเดือดที่มีสีสันแตกต่างกันไปบ่อนรกของที่นี่มีอยู่หลายบ่อ ทั้งบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นกำมะถันอบอวลไปทั่วหุบเขามีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว (ชมบ่อทะแล และบ่อเลือด)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้ง มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพหลากหลาย ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้ง “คาแนลซิตี้” ห้างสรรพสินค้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยการสร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำเป็นเมือง เมืองหนึ่งที่รวบรวม สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมาไว้ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโรงหนัง ห้างสรรพสินค้า ที่จัดแสดงนิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านราเม็ง สถานจัดแสดงแฟชั่น เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม WASHINTON HOTEL CANAL CITY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คุจูคุชิม่า – ล่องเรือ PEARL QUEEN – หมู่บ้านฮอลแลนด์ (Huis Ten Bosch)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คุจูคุชิม่า” สถานที่แสดงสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่รอบๆเกาะ ในอุทยานแห่งชาติไซไก ชมห้องจัดแสดงแมงกระพรุนหลากหลายสายพันธุ์ เต่าทะเลขนาดยักษ์ โชว์ให้อาหารปลาในตู้ขนาดใหญ่ โชว์ปลาโลมา และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านล่องเรือ PEARL QUEEN ชมความงามของ ท้องทะเล และหมู่เกาะต่างๆ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์ เทน บอช (Huis Ten Bosch)” หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นสนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ที่สลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์ แต่ สร้างโดยช่างชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นเมืองฮอลแลนด์มาก่อนโดยวัสดุก่อสร้างบางส่วนนำเข้าจากฮอลแลนด์ ชมพิพิธภัณฑ์ภายในเฮ้าส์ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชาม และลายครามต่างๆ สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช ชมวิว Huis Ten Bosch แบบพานอรามาจากตึกสูง Domtoren ที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสวนแห่งนี้ ตื่นเต้นเร้าใจกับเครื่องเล่นสุดยอดไฮเทคแห่งเดียวในโลก Grand Odyssey ชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ร่วมผจญภัยไปในอวกาศเสมือนท่านเป็นนักแสดงเองโดยใช้รูปสแกนใบหน้าของท่านแบบสามมิติ หรือสนุกสนานต่อที่ Horizon Adventure ตื่นตากับเทคนิค และเอฟเฟค ตระการตามากมายราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง ชม “ภาพยนตร์สามมิติ (3D)”ภาพเสมือนจริงที่หาชมได้ยากใน Mysterious Escher สัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์อันน่าตื่นเต้นใน “ห้องกลกระจก”ที่ถูกออกแบบมาอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความสามารถให้ท่านเดิน หาทางออกกันเองใน Magic Mirror Maze หรือเลือกหาของฝากในแบบ Huis Ten Bosch ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม AMSTERDAM HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สวนสันติภาพ – สวนโกลเวอร์ – ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ – ฟุกุโอกะ – MARINOA CITY

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู”พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสีย อันยิ่งใหญ่ ในวันที่นางาซากิโดนพิษร้ายของสารพลูโตเนียมไปเกือบทั้งเมืองในเหตุการณ์การถูกระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 1964 ภายในมีการจัดแสดงซากชิ้นส่วนสิ่งของต่างๆ ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังราบ ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมตภาพรังสีต่างๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” (Peace Park) สร้างขึ้นเตือนใจให้ระลึกถึงประชาชนชาวนางาซากิ ซึ่งถูกระเบิดปรมาณู สมัยสงครามโลกครั้งที่สองให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม “สวนโกลฟเวอร์” สถานที่รวบรวมอาคารในรูปแบบยูโร-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะบ้านของนายโธมัส โกลฟเวอร์ ผู้ก่อตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศขึ้น เมื่อปี 1859 ท่านสามารถชมวิวของเมือง และอ่าวได้ อย่างชัดเจนจากสวนแห่งนี้

จากนั้น นำท่านตามรอยละครกลกิโมโนที่ “ศาลเจ้ายูโทกุ อินะริ” ศาลเจ้าใหญ่ของเมืองซากะ เป็นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพที่ประทานผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีผู้ศรัทธาไปสักการะ ขอความสำเร็จด้านธุรกิจการค้าด้วย ศาลนี้สร้างขึ้นในค.ศ. 168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูล นาเบชิม่า ผู้ปกครองเมืองซากะในสมัยเอโดะ และที่นี่เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญในญี่ปุ่น อีกสองที่คือศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ และศาลเจ้าคะซะมิ อิสระให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “MARINOA CITY” ซึ่งได้รวบเอาสินค้านานาชนิดมาไว้ให้ชาวเมืองได้มาจับจ่ายซื้อของ โดยจะมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ โดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อจากต่างประเทศ และยี่ห้อภายในประเทศเอง อาทิ NEXT DOOR, QUIKSIVER, MOSAIQUE, EDWIN, KENT FAMILY, BOBSON, BREEZE, SANRIO และของเล่น ตุ๊กตาต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหาร)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : โรงแรม CENTRAZA HOTEL HAKATA หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินฟุกุโอกะ” เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองไทย

11.35 น. เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649

14.55 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วันเดินทาง

 • 7 – 12 JAN’16
 • 13 – 18 JAN’16
 • 20 – 25 JAN’16
 • 27JAN–1 FEB’16
 • 3 – 8 FEB’16
 • 10 – 15 FEB’16
 • 17 – 22 FEB’16
 • 24 – 29 FEB’16
 • 25FEB–1MAR’16

ราคารวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 58,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 55,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 50,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900.- บาท

ราคาไม่รวมตั๋ว

 • ผู้ใหญ่ 39,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(มีเตียงเสริม) 39,900.- บาท
 • เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียงเสริม) 34,900.- บาท
 • พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900.- บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 3. ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชาระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าตั๋วเครื่องบินตามใบการชำระเงินกำหนดเป็นหลัก
 3. ทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15 วันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610