ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ ปราสาทฮิเมจิ อะตอมมิคบอมบ์โดมและพิพิธภัณฑ์สงคราม ชมปราสาทมัตสุยาม่า

LOFT-JP2-5608_PRO SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 • เที่ยวปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ ปราสาทฮิเมจิ พร้อมเที่ยวเมืองโกเบ เมืองท่าชื่อดังของญี่ปุ่น
 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิ เมืองเก่าที่จะทำให้ท่านหลงรักแบบไม่รู้ตัว
 • ชมย่านเมืองฮิโรชิม่าที่เป็นเมืองที่ผ่านการโดนระเบิดชม อะตอมมิคบอมบ์โดมและพิพิธภัณฑ์สงคราม
 • ข้ามเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า เดินเล่นพร้อมศักการะศาลเจ้ากลางน้ำ ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า
 • นั่งรถชมวิว ณ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด เป็นเชื่อเกาะยาวกว่าถนน 60 กิโลเมตร
 • เที่ยวชมปราสาทมัตสุยาม่า ปราสาทที่ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นพร้อมอาบน้ำแร่ ณ โดโกะออนเซ็น
 • ชมความอัศจรรย์ของน้ำวนแห่งเดียวในญี่ปุ่น ณ ช่องแคบนารุโตะ

กำหนดการเดินทาง : 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 39900.-

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินโอซาก้า
 2. สนามบินโอซาก้า-เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองโอกายาม่า-เมืองเก่าคุราชิกิ-แช่น้ำแร่
 3. เมืองฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม-สวนสันติภาพ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า-ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า
 4. จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด-ปราสาทมัตสึยาม่า-โดโกะออนเซน
 5. ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 6. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินโอซาก้า – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – เมืองโอกายาม่า-เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิเมจิ นำท่านชมความงามของปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอกายาม่า นำท่านเที่ยวเมืองคลองเก่าอนุรักษ์ เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ เขตเมืองเก่าๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ฟ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร

ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIMODEN HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RIGHA HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด – ปราสาทมัตสึยาม่า – โดโกะออนเซน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด เป็นถนน 60 กิโลเมตรยาวที่เชื่อมต่อเกาะหลักของญี่ปุ่นไปยังเกาะฮอนชู และชิโกกุผ่านหกหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลเซโตะ Mukaishima Innoshima Ikuchijima Omishima Hakatajima และ Oshima เป็นที่รู้จักกันทางด่วน Nishiseto และสะพานมีความทันสมัยและน่าสนใจ ไปตามทางที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึยาม่า ที่ตั้งตระหง่านกลางเมืองอย่างงามสง่าบนยอดเขาสูง 132 เมตรเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างโดยโยชิอากิระคะโตะ เมื่อปี พ.ศ. 2145 ใช้เวลาการสร้างถึง 25 ปี บริเวณหน้าปราสาทเป็นสวนที่ปลูกต้นซากุระที่พร้อมจะบานสวยสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จัดเป็นจุดชมดอกซากุระลือชื่อที่สุดบนเกาะชิโคคุ เมื่อเดินชมภายในปราสาทขึ้นไปจนถึงหอคอยสูงสุดก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โดโกะออนเซน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเก่าแก่ลื่อชื่อที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3000 ปี เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับแรมของพระจักรพรรดิและได้ดึงดูดผู้แสวงบุญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ไปเพลิด เพลินกับการแช่น้ำแร่จวบจนปัจจุบัน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่ห้าของการเดินทาง ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบนารุโตะ เป็นที่ตั้งของเมืองท่านารุโตะ เป็นจุดชมทิวทัศน์ริมทะเลในเซโตะได้ทั้งกลางวันและสามารถชมวิวแสงไฟที่ประดับบนสะพานในยามค่ำคืน นำท่านชมปรากฏการณ์ของกระแสน้ำวนนารุโตะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเกิดจากความต่างระดับของกระแสน้ำจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำจากช่องแคบคิอิซึ่งต่างระดับถึง 1.5 เมตร ทำให้ตรงช่องแคบนารุโตะแห่งนี้กลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กว้าง 20 กิโลเมตรและหมุนวนเหมือนด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นสิ่งธรรมชาติสร้าง สรรค์ได้ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่ง [นำท่านล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะใช้เวลาประมาณ 30 นาที]

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE KANEBO SK II SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่หกของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

PRO SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS BY JAL

กำหนดการเดินทาง

 • 29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราค่าบริการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

 • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ     39,900.-
 • เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ     36,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ     36,900 .-
 • เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ     32,900 .-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ     6,900 .-
 • ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ     12,000.- บาท / เด็กหักคืนท่านละ     9,000.- บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
 • สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

1 month ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

2 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด