ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ นั่งกระเช้าชมธรรมชาติโกไซโช พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ

LOFT-JP2-5647_SHORYUDO TAKAYAMA-NAGOYA 6 DAYS 4 NIGHTS

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 • เพลินเพลิดพร้อมเอร็ดอร่อยไปกับสตอเบอรี่ที่ให้ท่านเก็บแบบสดจากต้นแบบไม่อั้น
 • เที่ยวสวนสนุกลากูน่าเท็นบอช พร้อมตื่นตาตื่นใจเรือวันพีชที่นี่ที่เดียว
 • เดินชมย่านเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงทีทำให้ท่านเหมือนย้อนไปสมันเอโดะ ณ ย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะมาโกเมะ
 • เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม
 • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ พร้อมชมความงามของจวนผู้ว่า
 • เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมความเป็นมาของนินจา
 • นั่งกระเช้าชมธรรมชาติโกไซโช พร้อมชมเกล็ดหิมะที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ

กำหนดการเดินทาง : 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 44,900.-

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
 2. สนามบินนาโงย่า-เมืองกามาโกริ-กิจกรรมเก็บสตอเบอรี่-สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช-แช่น้ำแร่
 3. ช้อปปิ้งโทกิพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะมาโกเมะ-ชมกิจกรรมจุดพลุไฟ-แช่น้ำแร่
 4. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทะเลสาบบิวะ
 5. เมืองอิงะ-หมู่บ้านนินจาอิงะ-นั่งกระเช้าชมธรรมชาติโกไซโช-MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
 6. สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโงย่า – เมืองกามาโกริ – กิจกรรมเก็บสตอเบอรี่ – สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช – แช่น้ำแร่

00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกามาโกริ นำท่านเดินทางสู่ สวนส้มกามาโกริให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่ ซึ่งจะมีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤษภาคม อิสระให้ทุกท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานๆ จากต้นแบบไม่อั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลากูน่าเท็นบอช สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกามาโกริ ซึ่งเป็นทั้งสวนสนุกที่ติดริมทะลพร้อมร้านอาหาร ร้านขนม ช็อปปิ้งมากมาย พิเศษสุด ๆ ตื่นตาตื่นใจกับเรือวันพีชสำหรับเหล่าสาวกวันพีชโดยเฉพาะ สวนสนุกลากูน่าเท็นบอชดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ เจ้าเดียวกับเฮ้าส์เทนบอชที่เกาะคิวชู รับรองว่าท่านจะเซอร์ไพร์ส และรู้สึกคุ้มค่ามากที่สุดที่ได้เข้าร่วมชมที่สวนสนุกแห่งนี้แน่นอน

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GAMAGORI HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง ช้อปปิ้งโทกิพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – ย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะมาโกเมะ – ชมกิจกรรมจุดพลุไฟ – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางช้อปปิ้ง ณ โทกิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เลตที่จำลองแบบจากเมืองโคโรลาโดของสหรัฐอเมริกา ที่นี่มีร้านค้ามากกว่า 110 ร้านให้ท่านได้อิสระเลือกจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลิน เพียบพร้อมด้วยสินค้าทั้งแบรนด์นำเข้าและแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิเช่น GUCCI NEXT DOOR HARRODS TOMMY HILFIGER JAYRO SAMANTHA และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะมาโกเมะ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเนื่องจากเป็นสถานีหลักของการไปรษณีย์ที่ชื่อว่า นากาเซนโดะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก สองข้างทางของถนนประกอบไปด้วยทางเดินที่ทำด้วยหิน บ้านโบราณมากมายเช่น บ้านที่ประกอบด้วยลูกกรง พิพิธภัณฑ์ โรงน้ำชา ส่วนร้านขายของที่ระลึกจะตั้งเรียงรายเป็นแถวตามเมืองเก่าทำให้คุณรู้สึกได้ว่าถูกย้อนกลับไปในสมัยเอโดะเลยที่เดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกโระออนเซ็น ตั้งอยู่ทางตะวันออกกลางของจังหวัดกิฟุ ติดกับชายแดนเมืองนากาโน่ เป็นสปาที่รู้จักกันดีตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำพุร้อนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการดุพลุทีสวยงาม

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GERO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ทะเลสาบบิวะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680000 คน เลยทีเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGAHAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองอิงะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นั่งกระเช้าชมธรรมชาติโกไซโช – MITSUI OUTLET JAZZ DREAM

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่หมู่บ้านนินจาอิงะ ภายในพิพิธภัณฑ์จะประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เที่ยวชมด้วย อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าชมธรรมชาติโกไซโช กระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์และธรรมชาติซึ่งจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดู ซึ่งในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้พบกับความงามของเกล็ดหิมะที่เกาะตามกิ่งไม้ ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่ให้ความสวยงามตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์เลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีความมีความใหญ่ประมาณ 39000 ตารางเมตร และถูกออก แบบให้มีลักษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกาอีกด้วย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA CENTRAIR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

SYORYUDO TAKAYAMA NAGOYA 6 DAYS 4 NIGHTS BY JAL

กำหนดการเดินทาง

 • 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราค่าบริการ กุมภาพันธ์ 2559

 • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ     44,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ     41,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ     41,900 .-
 • เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ     36,900 .-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ     7,900 .-
 • ราคาไม่รวมตั๋วผู้ใหญ่หักคืนท่านละ     12,000.- / เด็กหักคืนท่านละ     9,000.- บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
 • สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด