ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 ฝึกการเล่นสกี [Ski Training] ชมบ้านซามุไร นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ[Snow monster] ปราสาทฮิโรซากิ

LOFT-JP2-5652_SNOW MONSTER & SKI TRAINING 7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 • สนุกสนานไปกับกิจกรรมบนลานสกีพร้อมครูฝึกสอน ณ APPI SKI RESORT
 • นั่งกระเช้าชมปีศาจหิมะ[Snow Monster] ที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติในฤดูหนาว
 • เที่ยว พิพิธภัณฑ์เนบูตะ ชมโคมไฟใช้แสดงในเทศกาลอาโอโมริเนบูตะมัทซึริ
 • ชม 1 ในปราสาทที่ถือเป็นสมบัติแห่งชาติ ปราสาทฮิโรซากิ พร้อมชมบ้านซามุไร
 • เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ
 • ล่องเรือชมธรรมชาติและความสวยงามที่เป็น 1 ใน 3 จุกชมวิวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ณ อ่าวมัตสึชิม่า
 • ชมความสวยงามของมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ศาลเจ้าโทโชกุ [เมืองนิกโก้]
 • เที่ยวชมปราสาทที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่น ณ ปราสาทซึรุกะ [ปราสาทนกกระเรียน]

กำหนดการเดินทาง 06 – 12 , 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 54,900.-

 1. กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
 2. สนามบินฮาเนดะ-สนามบินอาโอโมริ-ตลาดเช้าอาโอโมริ-พิพิธภัณฑ์เนบูตะ-ฝึกการเล่นสกี [Ski Training]
 3. อิสระตามอัธยาศัยกับกิจกรรมบนลานสกี-ปราสาทฮิโรซากิ-ชมบ้านซามุไร-แช่น้ำแร่
 4. เมืองฮิราอิซูมิ-วัดชูซอนจิ-ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า-เมืองเซนได-ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ
 5. เทือกเขาซาโอ้-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ[Snow monster]-เมืองไอสุวาคามัทสุ-ปราสาทซึรุงะ-แช่น้ำแร่
 6. เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินฮาเนดะ
 7. สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

22.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ – ตลาดเช้าอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบูตะ – ฝึกการเล่นสกี [Ski Training]

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านต่อเครื่องบินไฟล์ภายในเดินทางสู่สนามบินอาโอโมริ

07.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 1201

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินอาโอโมริ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าอาโอโมริ ให้ท่านได้เพลิด เพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อสดใหม่จากอาโอโมริ หรือจะเลือกชิมผลไม้ที่ขึ้นชื่อตามฤดูกาลหรือจะลองลิ้มชิมรสเหล้าพื้นเมืองของอาโอโมริที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นได้ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา [Cash Back]

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เนบูตะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโคมไฟ ที่ใช้แสดงในเทศกาลอาโอโมริเนบูตะมัทซึริ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ภายในมีโคมไฟที่ใช้สำหรับขบวนพาเหรดที่มีการจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกๆปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เป็นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีหิมะ สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่กับการฝึกเล่นสกีหิมะโดยครูฝึกที่ชำนาญ พบกับความตื่นเต้นและท้าทายแบบสุดๆในบรรยากาศที่โรแมนติคโดยมีอุปกรณ์สำหรับเล่นสกีไว้บริการอย่างครบครัน [รวมอุปกรณ์และครูผู้ฝึกสอน]

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SKI RESORT หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง อิสระตามอัธยาศัยกับกิจกรรมบนลานสกี – ชมปราสาทฮิโรซากิ – ชมบ้านซามุไร – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินต่อกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีอย่างจุใจ

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ ครูผู้ฝึกสอน **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทแหล่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮิโรซากิ สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1611 โดยแต่เดิมเป็นปราสาทห้าชั้นแล้วถูกฟ้าผ่า ทำให้เกิดไฟไหม้ชั้นห้าจนในปี 1810 มีการบูรณะปราสาทจนเหลือเป็นหอคอยเพียง 3 ชั้น และในปี1952 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในฐานะปราสาทเก่าแก่ในสมัยเอโดะที่ยังหลงเหลืออยู่ จากนั้นนำท่าน ชมบ้านซามุไร ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทฮิโรซากิประวัติศาสตร์เป็นที่พักของซามุไรในตระกูลอิเอยะซึ ให้ท่านอิสระเดินชมบ้านซามุไรและสวนสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเพลิดเพลินใจ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า – เมืองเซนได – ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองฮิราอิซูมิ ล่าสุดเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้เป็น “มรดกโลก” นำท่านไปยัง วัดชูซอนจิ ที่สร้างขึ้นในปี 850 เป็นวัดนิกายเทนได จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ คอนจิคิโดะ [Golden Hall] ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับศาลาทอง คินคะคุจิ ของเมืองเกียวโตเพราะเป็น อาคารที่หุ้มด้วยทอง เหมือนๆกัน เพียงแต่ว่า ศาลาทองอันนี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในห้องโถงขนาดใหญ่ แทนที่จะอยู่กลางแจ้งเหมือนกับ ศาลาทองคินคะคุจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมัตสึชิม่า ที่ได้รับการยกย่องว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอันดับต้นๆของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า อันงดงามและหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 เกาะ ซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ทั่วไปในอ่าวให้นักท่องเที่ยวได้จินตนาการ เดินทางสู่เมืองเซนได นำท่านช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

วันที่ห้าของการเดินทาง เทือกเขาซาโอ้ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปีศาจหิมะ [Snow monster] – เมืองไอสุวาคามัทสุ – ปราสาทซึรุงะ – แช่น้ำแร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอ้ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามางาตะ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมาก เกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทำให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ-วาคามัทสุ นำท่านชม ปราสาทซึรุงะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และในชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่หกของการเดินทาง เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะ และที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง Casio, Seiko ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ Muji, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 033

06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

SNOW MONSTER & SKI TRAINING 7 DAYS 4 NIGHTS BY JAL

กำหนดการเดินทาง

 • 06 – 12
 • 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราค่าบริการ กุมภาพันธ์ 2559

 • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 54,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 51,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .-
 • เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 46,900 .-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .-
 • ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 15,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 12,000 บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
 • สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 years ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 years ago


Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด