ทัวร์ญี่ปุ่น 2016 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เล่นหิมะ ณ ลานสกี ชมงานประดับไฟ ที่งดงามและอุโมงค์ไฟสุดอลังการ ที่ NABANA NO SATO

LOFT-JP2-4585_PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 DAYS 3 NIGHT

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

 • ชมความสวยงามของหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เดินเล่นย่านเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ พร้อมชมความงามของจวนผู้ว่า
 • สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี
 • นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมืองนาโกย่า ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ พร้อมช้อปปิ้งย่านโอสึอย่างจุใจ
 • ชมงานประดับไฟ ที่งดงามและอุโมงค์ไฟสุดอลังการ ที่ NABANA NO SATO
 • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านการค้าใหญ่ใจกลางเมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
 • อาบน้ำแร่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าสไตล์ญี่ปุ่น [ออนเซน]

กำหนดการเดินทาง : 01 – 05 , 06 – 10 , 09 – 13 มีนาคม 2559 ราคา 30,900.-

 • กรุงเทพ ฯ-สนามบินนาโกย่า
 • สนามบินนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
 • กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-นาโกย่า-วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-NABANA NO SATO [ชมการจัดแสดงไฟ]
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ-[ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดย-ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน]
 • สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่

00.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680000 คน เลยทีเดียว

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สามของการเดินทาง กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี – นาโกย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ – NABANA NO SATO [ชมการจัดแสดงไฟ]

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์ ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองนาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคำสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดแห่งนี้แม้จะถูกทำลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแต่ยังอยู่รอดมาได้ หลังจากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอสึ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของวัดแห่งนี้นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายน้ำ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เป็นต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ]

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เดินทางโดยรถไฟสู่ ย่านการค้าซาคาเอะ [ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางโดยประมาณ 1000 เยน] ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้จะมีห้างดังเช่น PARCO MITSUKOSHI DONGI LOFT BIG CAMERA BOOK OFF ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอีกด้วย

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ *

ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ

10.25 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA WINTER 5 DAYS 3 NIGHTS BY JL

กำหนดการเดินทาง :

 • 01 – 05
 • 06 – 10
 • 09 – 13 มีนาคม 2559

อัตราค่าบริการ มีนาคม 2559

 • ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 30,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 30,900 .-
 • เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 30,900 .-
 • เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 .-
 • พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .-
 • ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 8,000.- บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
 • สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • – เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าบริการ

 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Ball LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด