ทัวร์ยุโรป 2016 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นหอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านซานสคานส์ วิหารโคโลญจน์

อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (amsterdam netherlands)

LOFT-EUR-GT03_BEST OF EUROPE

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน

ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง

ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็นแบบฉบับของเมืองริมน้ำที่สวยงามที่สุดในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้านเรือนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้าจั่ว ในส่วนแม่น้ำลําคลองก็ยังมีบ้านเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า 2,500 หลัง

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–เที่ยวชมเมือง–ประตูชัยนโปเลียน–จัตุรัสคองคอร์ด–ขึ้นหอไอเฟล

00.05 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (The Palace of Versaille) พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย ชมพระราชวังอันล้ำเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ทและเลอโน ที่ได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ห้องกระจก ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความงดงามของ กรุงปารีส (Paris) “สาวน้อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สู่ ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือน ถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่าน ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ได้ ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–ถนนชองป์เอลิเซ่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet Shopping Village แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการในกรณีที่น้ำล้นตลิ่งและมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน)

จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นบน ถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ปารีส–บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง–บรัสเซลส์–อะโตเมี่ยม–มานิเก้นพิส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้รับฉายาว่า “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของยุโรป” ด้วยเหตุที่มีบ้านเรือนสวยงามสร้างขึ้นท่ามกลางแม่น้ำลําคลอง และสะพานที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งบริเวณเมืองเก่า เที่ยวชมเมืองบรูจจ์ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองสวยที่สุดของยุโรป ชมอาคารบ้านเรือนที่มีลวดลายประดับฝาผนัง และบนหน้าจั่วของบ้านที่ออกแบบตามศิลปะยุคบาร๊อค-ดัชท์ ชมแม่น้ำลําคลอง ท่าเรือและถนนคนเดินที่ปูด้วยแผ่นอิฐ ผ่านสวนสาธารณะและย่านการค้าโบราณ เข้าสู่ จัตุรัสกลางเมือง (Market Square) ที่มีความโดดเด่นของหอระฆังสูง 300 ฟุตของป้อมปราการประจําเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองบรูจจ์เป็นเมืองของเหล่าเศรษฐี ชม มหาวิหารและรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า (Chruch of Our Lady) ฝีมือ ไมเคิลแอนเจโล จากนั้นมีเวลาให้ท่านสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussel)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี่ยม แวะถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม (Atomium) ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูกที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของงาน Expo ในอดีต แวะชม ตลาดเก่าแกรนด์เพลส (Grand Place) ซึ่งถือเป็นจัตุรัสอายุมากกว่า 400 ปี ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที่สุดในยุโรป ชมลานกว้างปูแผ่นหินที่รายล้อมด้วยอาคารหลากหลายสไตล์ที่งดงามอย่างวิจิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตร์โกธิคที่มีหอคอยยอดแหลมสูงสง่า และยังมีถนนตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนที่สวยงามสุดคลาสสิค ชมประติมากรรมรูปเด็กยืนฉี่ มานิเก้นพิส (Maneken Pis) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยการบรรจงสร้างขึ้นจากตํานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิน เจอโรม ดูเกสนอย ในปีค.ศ.1619 หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เครื่องแก้ว ผ้าลูกไม้และช๊อคโกแล๊ต

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า บรัสเซลส์–อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)–ล่องเรือหลังคากระจก–ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร–จตุรัสดามสแควร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมภูมิประเทศที่ได้ชื่อว่า ดินแดนที่มีระดับแผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัมทางลําคลองด้วยการ ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็นแบบฉบับของเมืองริมน้ำที่สวยงามที่สุดในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้านเรือนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้าจั่ว ในส่วนแม่น้ำลําคลองก็ยังมีบ้านเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า 2,500 หลัง เข้าชม ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร (City of Diamond) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งทําให้กรุงอัมสเตอร์ดัมได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเพชร (City of Diamond) ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และการซื้อเพชรตามแบบมาตรฐานโลก เดินเล่นที่ จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ (Dam Square) ผ่านชม พระราชวังของพระราชินีเบียทริค (The Palace of Beatrix of the Netherlands) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําด้วยไม้เป็นของที่ระลึกภายในร้านค้าพื้นเมือง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL MERCURE AMSTERDAM AMSTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม–หมู่บ้านซานสคานส์–กังหันลม–โรงงานผลิตเนยแข็ง–การทำรองเท้าไม้–โคโลญจน์ (เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์–เที่ยวชมเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคานส์ (Zaanse Schans) เป็นหมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมี กังหันลม (Windmill) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปัจจุบันซานสคานส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้ ชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากได้ ชม การทํารองเท้าไม้ (Wood Shoes Factory) ที่ชาวดัตช์ใช้สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวิธีการทำที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองใหญ่และร่ำรวยแห่งหนึ่งของเยอรมัน และต้นกำเนิดโอเดอ โคโลญจน์ 4711 อันเลื่งชื่อ โดยนักเคมีอิตาลีเป็นผู้คิดค้นในปีค.ศ.1709 ชม วิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกอธิค ที่งดงามยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมันนี ซึ่งวิหารทั้งหมดได้สร้างเสร็จใน ค.ศ.1880 ชมความงดงามภายนอกด้วยศิลปะการแกะสลักและความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที่แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมัยนั้น ที่นี่ยังเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของ สถูปแห่งมากี ไม้กางเขนแห่งเกโร เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อคลุมสำหรับการประกอบพิธีทางศาสนาและเอกสารคัมภีร์ต่างๆ อีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL HILTON COLOGNE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด โคโลญจน์–สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 น. เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt Airport) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

14.45 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่แปด กรุงเทพฯ

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

……………………………………………………………………….

(หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)

**การันตีกรุ๊ปออกเดินทางที่ 15 ท่านขึ้นไป**
กำหนดวันเดินทาง

 • 21-28 พ.ค. 59
 • 28 พ.ค.-04 มิ.ย. 59
 • 04-11 มิ.ย. 59
 • 11-18 มิ.ย. 59
 • 18-25 มิ.ย. 59
 • 25 มิ.ย.-02 ก.ค. 59
 • 02-09 ก.ค. 59
 • 09-16 ก.ค. 59
 • 16-23 ก.ค. 59
 • 23-30 ก.ค. 59
 • 30 ก.ค.-06 ส.ค. 59
 • 06-13 ส.ค. 59
 • 13-20 ส.ค. 59
 • 20-27 ส.ค. 59
 • 27 ส.ค.-03 ก.ย. 59
 • 03-10 ก.ย. 59
 • 10-17 ก.ย. 59
 • 17-24 ก.ย. 59
 • 24 ก.ย.-01 ต.ค. 59

ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือนเมษายน – กันยายน 2559

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 86,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ 78,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 73,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 65,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 43,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 11,900 บาท
 • **ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่านละ 36,000 บาท**

ค่าทัวร์รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

ค่าทัวร์ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน

วิธีการจอง :

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
 • หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610