ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน พ.ค. – ก.ย.59 เรนโบว์ สปริง เมารีโชว์ ไว โอ ทาปุ ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า )

LOFT-KIWI-02_PRO NORTH ISLAND NEW ZEALAND HOBBITON 6D 4N

 • อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – แฮมิลตัน – ไว โอ ทาปุ- อโกรโดม – เรนโบว์สปริงค์ – เตาโป – โรโตรัว – ฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

ไว-โอ-ทาปุ (Wai-O-Tapu) เรียกกันในภาษาเมารี ว่า Sacred Waters หรือ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ Wai-O-Tapu Thermal Wonderland ไว-โอ-ทาปุ เป็น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของนิวซีแลนด์ Lady Knox Geyser อยู่ในเขต ภูเขาไฟเทาโป เป็น น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาว โดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง 20 เมตร และรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า 1 ชั่วโมง

กำหนดการเดินทาง

 • พฤษภาคม 3 – 8 / 10 – 15 / 17 – 22 / 24 – 29 / 31 – 5 มิ.ย. 59
 • มิถุนายน 7 – 12 / 14 – 19
 • สิงหาคม 9-14 /16-21 / 23-28 /30-4 ก.ย. 59
 • กันยายน 6-11 / 13-18 /20-25

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบินไทย แอร์เวย์ 18.45 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันที่สอง สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น. เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชม ** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง มีแม่น้ำที่สำคัญ Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไม้สีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม แฮมิลตัน – โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง -อโกโดม– เมารีโชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว เมืองโรตัวโรเป็นมีที่มีพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโคลนร้อนมากมาย ทำให้เป็นที่มาของชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ว่า “เมืองแห่งซัลเฟอร์” (Sulphur City) เพราะบรรดาบ่อโคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรือกำมะถันออกมากระจายไปทั่วเมือง นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำแร่ น้ำพุร้อนมากมายทำให้เมืองโรโตรัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็นสถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้

ค่ำ รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เทาโป – ไว โอ ทาปุ – โรโตรัว 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม เช้า เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ นำท่านสู่ ไว-โอ-ทาปุ (Wai-O-Tapu) เรียกกันใน เรียกกันในภาษาเมารี ว่า Sacred Waters หรือ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ Wai-O-Tapu Thermal Wonderland ไว-โอ-ทาปุ เป็น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของนิวซีแลนด์ Lady Knox Geyser อยู่ในเขต ภูเขาไฟเทาโป เป็น น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาว โดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง 20 เมตร และรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า 1 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่โรโตรัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โรโตรัว – ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – อ๊อคแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า (Matamata) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges) ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า “บ้านฮอบบิท” ( Hobbit holes) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( Peter Jackson) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( Lord of the Rings film trilogy) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (Hobbiton) เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

เที่ยง รับบประทานอาหารภายใน Hobittion บ่าย เดินทางกลับสู่อ๊อคแลนด์ ชมทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างผ่านทุ่งหญ้าและฟาร์มแกะ ในบรรยากาศนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนนควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

วันที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492

20.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

 • พฤษภาคม 3 – 8 / 10 – 15 / 17 – 22 / 24 – 29 / 31 – 5 มิ.ย. 59
 • มิถุนายน 7 – 12 / 14 – 19 / 21 – 26 / 28 – 3 ก.ค. 59
 • สิงหาคม 9-14 /16-21 / 23-28 /30-4 ก.ย. 59
 • กันยายน 6-11 / 13-18 /20-25

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

 • ผู้ใหญ่ , เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเสริมเตียง / ไม่เสริมเตียง 49,900.- บาท
 • ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900.- บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท ต่อ ท่านหรือครอบครัว / วีซ่ากรุ๊ป 3,190 บาท ต่อ ท่าน *
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์
 • ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 NZD จำนวน 6 วัน รวมทั้งสิ้น 36 NZD

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610