ทัวร์สเปน โปรตุเกส 9 วัน กรกฎาคม-ตุลาคม 2560 ลิสบอน ซินทรา พระราชวังเปนา บาดาโฆช โตเลโด้ มาดริด พระราชวังหลวง จัตุรัสเอสปันญ่า ปลาซา มายอร์ เกวนก้า บาเลนเซีย บาร์เซโลน่า ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว

LOFT-RC-26_EXPLORE SPAIN – PORTUGAL 9 DAYS

เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1957 เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม ห้องผลงานของอัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซี่” ที่รวบรวมแมทช์และการทำประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบ พาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก

วันที่หนึ่ง นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ดูไบ – ลิสบอน

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยไฟลท์ EK371 เวลา 02.25 – 05.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

รอเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบไปยังเมือง “ลิสบอน” เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกส โดยไฟลท์ EK191 เวลา 07.25 – 12.35 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

นำคณะออกเดินทางสู่แหลมโรก้า (Cabo Da Roca) จุดด้านทิศตะวันตกสุดของทวีปยุโรป อยู่ที่เมืองซินทราถือเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม รวมไปถึงจุดชมวิวที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโปรตุเกส

จากนั้นกลับมาเที่ยวชมกรุงลิสบอน แวะชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) ป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้า-ออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือสำรวจและค้นพบโลกใหม่ของ “วาสโก ดากามา” เป็นสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ รวมไปถึงการบันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ “ดิสคัฟเวอรี่” สร้างขึ้นเพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ “เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์” และนักเดินเรือสำรวจรอบโลก และอดีต “พระราชวังหลวง” อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นที่พำนักของประธานาธิบดี และแวะชิมขนมโปรตุเกสต้นตำรับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทอง ต้นตำรับแท้ ๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Novotel Lisboa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม | ลิสบอน – ซินทรา – พระราชวังเปนา – บาดาโฆช

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเข้าสู่เขตเมืองซินทรา (Sintra) เพื่อเข้าชมพระราชวังเปนา (Pena Palace) พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เฟอร์ดินานที่ 2 แห่งโปรตุเกส ตั้งอยู่ในอุทยานเปนาที่เป็นเขตมรดกโลก โดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ ทำให้พระราชวังล้มพังลง จึงมีการสร้างใหม่ในศตวรรษที่ 19 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์แขกมัวร์ และอีกหลากหลายรูปแบบ อาคารมีสีสันสดใสสามารถเก็บภาพได้อย่างสวยงาม อีกทั้งด้านบนยังนับเป็นจุดชมวิวที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดของโปรตุเกสอีกด้วย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกสเลยทีเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่เมืองบาดาโฆช (Badajoz) ประเทศสเปน ระยะทาง 253 กิโลเมตร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel AC Hotel Badajoz หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ | บาดาโฆช – โตเลโด้ – มาดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเลโด้ (Toledo) ประเทศสเปน ระยะทาง 363 กิโลเมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถึงเมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่า ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ซึ่งผสมผสาน 3 วัฒนธรรมอย่าง คริสเตียน อิสลามและฮิบรู ตัวเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาสูงและล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำตาโฆ เริ่มต้นการเที่ยวชมเมืองจากหน้าสถานีรถไฟ และข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม “ปูเอนเต เด อัลกานตารา” บนเนินเขาท่านจะเห็น “กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด” ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักรักษาเมือง แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าโดยผ่านประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” ที่มีความสำคัญที่สุด ท่านจะได้ชมความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, โกธิคและเรอเนสซองส์

จากนั้นไปที่มหาวิหารแห่งโตเลโด้ สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม เดิมมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคและเพิ่มศิลปะแบบ มูเดฆาร์ บาร็อกและนีโอคลาสสิค ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร อีกด้านหนึ่งท่านจะเห็นป้อมอัลคาซาร์เป็นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 โบสถ์ยิวที่สำคัญชื่อ “ซินาโกกา ซานตา มาเรีย เดอ ลา บลันกา” จุดเด่นของโบสถ์อยู่ที่หัวเสาสะท้อนถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากศิลปะแบบไบแซนไทน์ ท้ายสุดนี้ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า เป็นงานฝีมือที่รู้จักกันดีมี คือ ดาบและมีดเหล็กกล้า แบบเคลือบดำฝังเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภท ก่อนอำลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ทั้งเมือง ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปนเอล เกรโก (EI Greco) ได้จำลองลงในแผ่นภาพ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Ayre Gran Hotel Colón หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า | มาดริด – พระราชวังหลวง – จัตุรัสเอสปันญ่า – ปลาซา มายอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เที่ยวกรุงมาดริด เมืองหลวงของประเทศสเปน เก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ถือเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่น ๆ ในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างด้วยหินทั้งหลังในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่าง ๆ อาทิ พัดโบราณ นาฬิกา หนังสือ เครื่องใช้ อาวุธ ฯลฯ และชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ดอกไม้งดงามตลอดปี ใกล้กันเป็น “ปลาซา เดอ เอสปันญา” (Plaza de Espana) ชมอนุสาวรีย์”เซอร์แวนเตส” กวีเอกชาวสเปน ที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำเที่ยวชมน้ำพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง อาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที่ทำการไปรษณีย์ ผ่านชมประตูชัยอาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลที่ 3

นำคณะเข้าสู่ “ปลาซา มายอร์” (Plaza Mayor) จัตุรัสสำคัญของกรุงมาดริด อาคารเก่าแก่สวยงามในศตวรรษที่ 17 และอดีตที่ทำการเมือง ติดกันเป็นตลาดซันมีเกล (San Miquel) ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนคนเดิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย จากนั้นเข้าสู่ “ปูเอต้า เดล ซอล” (ประตูพระอาทิตย์)จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน รถเมล์ทุกสายรวมถึงยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมือง ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย

และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง El Corte Ingles ชมอนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hotel Ayre Gran Hotel Colón หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก | มาดริด – เกวนก้า -บาเลนเซีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังเมืองเกวนก้า (Cuenca) ประเทศสเปน ระยะทาง 182 กิโลเมตร ถือเมืองเล็ก ๆ ที่มีความแปลก โดยแวะเก็บภาพบนสะพานเซนต์พาโบล ซึ่งมีวิว “บ้านริมหน้าผา” อันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง จากนั้นเดินทางต่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่บาเลนเซีย (Valencia) ระยะทาง 199 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสเปน และถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพราะมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมหลายประเภทให้ได้ชมกัน

ชมหอคอย “ตอร์เรส เด เซอรานอซ” (Torres de Serranos) โดยถือว่าเป็นป้อมปราการที่สำคัญแห่งหนึ่งในสเปน ด้านบนมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีจัตุรัสเมืองเก่า มหาวิหารบาเลนเซียนที่สวยงามอีกเช่นกัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายแขนง รวมไปถึงอารามเก่าแก่ “ซาน มิเกล เด ลอส เรเยส” (San Miguel De Los Reyes Monastery) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 และสุดท้ายเก็บภาพกับกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่าง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เจ้าชายฟิลลิปเป้ และอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Ayre Hotel Astoria Palace หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด บาร์เซโลน่า – ชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปยังกรุงบาร์เซโลน่า ระยะทาง 350 กิโลเมตร เมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลุนญ่า เมืองท่าที่มีความเจริญสูงสุดของสเปน มีศิลปวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์เซโลน่า หรือคัมป์ นู (Camp Nou) ความจุ 98,787 คน เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ในเมืองบาร์เซโลน่า เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1957 เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 นำชมความยิ่งใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ในส่วนที่จัดแสดงเป็นมิวเซียม มีห้องถ้วยรางวัล ห้องจัดแสดงประวัติและเรื่องราวของทีม

ห้องผลงานของอัจฉริยะลูกหนัง “ลีโอเนล เมสซี่” ที่รวบรวมแมทช์และการทำประตูอันน่าประทับใจ บอกผ่านด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการชมแมทช์การแข่งขันแบบ พาโนรามา ห้องแถลงข่าว และห้องเก็บตัวของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลก (ในกรณีวันเข้าชมตรงกับการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าชม)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น โชว์ฟลามิงโก้)

เข้าพักโรงแรม Hotel Silken Diagonal Barcelona หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่แปด เที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า – ดูไบ – กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปถ่ายภาพกับผลงานสถาปัตยกรรมของเกาดี้ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง จนมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้พบกับงานสถาปัตยกรรมอย่าง “กาซ่า บัตโย” บ้านของเศรษฐีใหญ่ อีกหนึ่งแห่งที่น่าชมคือ “กาซา มิลา เกาดี้” ออกแบบให้กับนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง จากนั้นนำท่านไปชมสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็นหนึ่งในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี้อุทิศให้กับชาวเมือง สร้างปีค.ศ.1900 – ค.ศ.1914

นำถ่ายภาพสถานที่สุดท้ายของเกาดี้ คือ “โบสถ์ซากราด้า ฟามิเรีย” โบสถ์ที่มีชื่อเสียงและความงามความวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยยังคงสร้างไม่เสร็จจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบนยอดเขามอนต์จูอิก และเข้าสู่จัตุรัสกาตาลุนญ่า จุดเริ่มของย่านถนนคนเดิน “Las Ramblas” เป็นถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในบาร์เซโลน่า มีทั้งสินค้านานาชนิด, แผงดอกไม้, ศิลปินเร่และละครใบ้ ปลายสุดของถนนเป็นอนุสาวรีย์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมู่เกาะเวสต์อินดีส

และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนกราเซีย ที่คราคร่ำไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมก่อนเดินทางกลับ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังสนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK188 เวลา 22.40 – 07.35(+1) น. และไฟลท์ EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)

วันที่เก้า

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK372 เวลา 09.40 – 19.15 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

วันเดินทาง

 • 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560
 • 8-16 ก.ค. 2560
 • 12 – 20 ส.ค. 2560
 • 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560
 • 14 – 22 ต.ค. 2560

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน), ห้องพัก 3 ท่าน (Triple) ท่านละ 79,000.-
 • เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 หรือ 2 ท่าน โดยมีเตียง ท่านละ 71,100.-
 • เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยไม่มีเตียง ท่านละ 63,200.-
 • พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ 16,500.-
 • พักห้องเดี่ยวใหญ่ (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ 27,900.-
 • ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ สอบถาม.-
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มท่านละ สอบถาม.-

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสถานที่ พระราชวังเปนา, พระราชวังหลวงมาดริด, สนามฟุตบอลคัมป์ นูว์, อาหารค่ำและโชว์ระบำฟลามิงโก้
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (เชงเก้น) **พักในประเทศสเปน 5 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Glbal Assistance Service (Thailand) C., Ltd. แบบ ASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

Bomb LoftTravel

Share
Published by
Bomb LoftTravel

โปรแกรมล่าสุด

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี เจาะลึกเยอรมัน 11 วัน 8 คืน (TG) 15 – 25 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564 มิวนิค เบิร์ชเทสการ์เด้น เหมืองเกลือ บาดไรเค่นฮาล การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) โรเธนบวร์ก เดรสเดน เบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม พอสต์ดัม พระราชวังซองซูซีส์ นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

LOFT-EUR32_Autumn Best of Germany 11D8N (TG) ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 (TG) นครมิวนิก พัสเซา เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ บาริสลาวา (สโลวัค) บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา (ออสเตรีย) หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์สตัทท์ มิวนิก มาเรียนปลัตซ์

LOFT-EUR33_Autumn_Grand Eastern Europe 10 Days 7 Nights (TG) ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ. 11 แบบ กอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน ตุลาคม 2564 ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ คาร์ดี๊ฟ ไบบิวรี เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ยอร์ค ยอร์คมินสเตอร์ นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ เอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินเบิร์ก พระตำหนักโฮลีรู๊ด เลคดิสทริค วินเดอร์เมียร์ เลคดิสทริค แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด มหานครลอนดอน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ออฟลอนดอน มาดามทุสโซ่ด์ ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด พระราชวังวินด์เซอร์

LOFT-EUR35A_Autumn Great Britain 10D7N (TG) เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ แคลตันฮิลล์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้ เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญ…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 11 วัน 8 คืน ตุลาคม 2564 (TG) กรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์ แกมล่าสแตน เมืองคิรูนา โรงแรมน้ำแข็ง อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล นาร์วิก เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาด์ นาร์วิก สวนสัตว์ Polar Park ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน ออสโล เรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเก้น

LOFT-EUR71A_Autumn Norway Lofoten northern light 11D8N (TG) นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet…

3 months ago

ทัวร์ยุโรป ชมใบไม้เปลี่ยนสี อิตาลี 8 วัน 5 คืน ตุลาคม 2564 (TG) มิลาน ซีร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา โดโลไมท์ ทะเลสาบเบรียส ทะเลสาบมิซูริน่า Seiser Alm Aerial Cableway เซนต์มักดาเลนา เวอโรน่า บ้านจูเลียต อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ปอร์โตฟิโน่ เจนัว Serravalle Designer Outlet

LOFT-EUR28B_Autumn Beautiful North Italy 8D5N เดินทางสู่ โดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ชมความงดงามของอิตาเลียนแอลป์ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ชื่อว่าเป็นแนวเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในช่วงฤดูหนาวสกีรีสอร์ทเปิดต้อนรับนักสกี และในฤดูร้อน ที่นี่ยังมีทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้สวยตลอดช่วงเทือกเขา…

3 months ago

 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด