ทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 11 วัน 29 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ล่องเรือสำราญ SILJA LINE นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris บ้านอิกลู GLASS IGLOO ขับ Snowmobile ล่าแสงเหนือ เที่ยวชม 3 พิพิธภัณฑ์แห่งนอร์เวย์

แสงออโรร่า แสงเหนือ ประเทศฟินแลนด์ Lapland Northern lights aurora borealis Cottage Finland

LOFT-EUR-71_NORTHERN LIGHT NORTH CAPE 11 DAYS

SAMPO Icebreaker เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

29 ธ.ค. 60 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) ศุกร์

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

30 ธ.ค. 60 เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – ซิตี้ฮอลล์ – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ช้อปปิ้ง เสาร์

01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960

สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค

06.50 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะและนำท่านเข้าชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911

และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา ซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa สต๊อกโฮล์ม

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON STOCKHOLM HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.sheratonstockholm.com

31 ธ.ค. 60 เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านชมแกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

13.00 น. นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

20.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Local Buffet

นำคณะพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN www.tallinksilja.com

1 ม.ค. 61 กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เที่ยวชมเมืองหลวง – บินสู่เขตแลปป์แลนด์ จันทร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

10.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงเฮลซิงกิ นำท่านเที่ยวชมเมืองเฮลซิงกิ เริ่มจากตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว ยังเป็นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ และเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์

แล้วนำชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี

มหาวิหารอุสเพนสเก้ เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ Uspenski Cathedral, Helsinki, Finland

พาท่านชมจัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ Stockmann Department store, หรือ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรือ

Verkkokauppa ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปบนเนื้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ามากมายทั้ง Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop ก่อนเดินทางต่อสู่เขตแลปป์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่เมืองเคมิ หรือโรวาเนียมิ

18.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคมิ โดยสายการบินฟินแอร์

20.35 น. ถึงสนามบินเมืองเคมิ (Kemi) หรือเมืองโรวาเนียมิ ในเขตแลปป์แลนด์ ประเทศฟินแลนด์ เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก รถรอรับคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

21.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CUMULUS หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.restel.fi

2 ม.ค. 61 นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker – ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris อังคาร

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือของ SAMPO Icebreaker เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้ว นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์

ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์คติก เรือนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน

ว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

14.00 น. นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

สุนัขลากเลื่อน ตอนที่ 2 dog sled ด้วยความเร็ว 80 กม./ชม. Husky Safari ประเทศฟินแลนด์

ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด

Husky Safari สุนัขลากเลื่อน ฮัสกี้ หมาลากเลื่อน ทัวร์ฟินแลนด์

นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CUMULUS KEMI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.restel.fi

kakslauttanen arctic resort หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloo) ฟินแลนด์

3 ม.ค. 61 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส – บ้านอิกลู GLASS IGLOO – แคสสลอตทาเน่น – ขับ Snowmobile ล่าแสงเหนือ พุธ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

08.00 น. คณะเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิอีกครั้ง ชมเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ (Finish Lapland) หรือบ้านของซานตาคลอส ลุงซานต้าแสนใจดี นั่งรถเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์มาแจกของขวัญให้แก่เด็กๆในวันคริสต์มาส

หมู่บ้านซานตาคลอส ฟินแลนด์ santa claus village finland

นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้า (Santa Clause Village) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล

ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน พร้อมรับประกาศนียบัตร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิกลูแคสสลอตทาเน่น (Glass Igloo) ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (Lapland) ของประเทศฟินแลนด์

นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เข้าพักในหมู่บ้านเรือนกระจก Glass Igloo ซึ่งได้ถูกออกแบบพิเศษ ผลิตจากกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ มีการปรับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดเพื่อให้ป้องกันหิมะเกาะเป็นน้ำแข็ง และไม่ให้บดบังทัศนียภาพความงามด้านนอกห้อง เพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน

และไม่ควรพลาดกับประสบการณ์การเข้าพักในช่วงฤดูหนาว ในวันที่ท้องฟ้าเปิดท่านจะได้นอนบนเตียงแสนอุ่นพร้อมชมวิวแสงเหนือสุดสวยที่รอคอยทุกท่านในค่ำคืนฤดูหนาว

ทัวร์ฟินแลนด์ นั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ พร้อมรับ REINDEER DRIVING LICENSE เป็นที่ระลึก

17.00 น. นำท่านชมกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะที่สำคัญของคุณลุงซานต้าใช้เทียมเลื่อนหิมะ

กวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะสำคัญของคุณลุงซานต้าที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh Safari) Santa Claus Village, Finland

มีโอกาสให้ท่านทดลองนั่งเลื่อนหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกตื่นเต้นกับความเร็วในรูปแบบใหม่

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

สโนว์โมบิล Snowmobile

นำท่านขับขี่รถ SNOWMOBILE สัมผัสกับประสบการณ์ อันน่าประทับใจในการ ล่าแสงเหนือ พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะ หรือ ทุ่งน้ำแข็ง

โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ สโนว์โมบิลซาฟารี

เครื่องกันหนาว ถุงมือ รองเท้าบูท Thermal Suit

โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KAKSLAUTTANEN GLASS IGLOO www.kakslauttanen.fi

4 ม.ค. 61 แคสสลอตทาเน่น – คาราสจ็อก – ฮอนนิ่งสแวก – นอร์ธเคป พฤหัสบดี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคาราสจ็อก เมืองพรมแดนระหว่างนอร์เวย์และฟินแลนด์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเมืองหลวงของชาวซิมิ (ชาวแลปป์) ชาวพื้นเมืองในเขตฟินน์มาร์ก ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นได้เป็นอย่างดี (197 ก.ม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น. นำท่านขึ้นสู่ดินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลสู่นอร์ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก ที่ตั้งอยู่บนดินแดนเหนือสุดที่มีประชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ (237 ก.ม.)

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ รัชกาลที่ ๕ เสด็จเยือนแหลมเหนือหรือนอร์ทเคป ประเทศนอร์เวย์ nordkapp north cape rama 5 thai king

เข้าขบวน Convoy เพื่อเดินทางไป ล่าแสงเหนือ ในบริเวณที่อยู่เหนือที่สุดของยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป” ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป

ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

18.00 น. นำท่านเข้าพักโรงแรม SCANDIC NONNINGSVAG HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.scandichotels.com

5 ม.ค. 61 อัลต้า – กรุงออสโล ศุกร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองอัลต้าเมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์เวย์ (207 กม.)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese

14.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SK4545

16.40 น. ถึงสนามบินออสโล รถรอรับท่านแล้วเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local

นำคณะพัก RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

6 ม.ค. 61 เที่ยวชม 3 พิพิธภัณฑ์แห่งนอร์เวย์ – เที่ยวชมเมืองออสโล – ช้อปปิ้ง เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

09.00 น. นำท่านชม 3 พิพิธภัณฑ์ ที่สำคัญของนอร์เวย์ในเมืองออสโล

1. พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิต ประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

2. พิพิธภัณฑ์คอนติกิ ซึ่งสร้างสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ความฝันและงานศึกษาค้นคว้าของนักสำรวจชาวนอร์เวย์ในตำนานอย่างธอร์ เฮเยอร์ดัห์ล เขาล่องเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือโบราณ เพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถเดินทางจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้ในสมัยโบราณ

3. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนอร์วีเจียน ซึ่งเป็นกลางแจ้งขนาดใหญ่แห่งนี้ มีสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมตามประวัติศาสตร์นอร์เวย์ที่ยาวนานกว่าหกศตวรรษ รวมถึงมหาวิหารยุคกลางและบ้านไร่ต่างๆประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างกว่า 150 จุดให้แวะชม นั่งในห้องนั่งเล่นตกแต่งแนว art deco พักผ่อนอย่างสงบกับมหาวิหารสร้างจากไม้และแวะชมฟาร์มจากยุคสมัยต่างๆ ของนอร์เวย์ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ย้ายที่จากส่วนต่างๆ ของประเทศและบูรณะขึ้นใหม่ จุดประสงค์ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนดำรงชีวิตตลอดช่วง 600 ปีที่ผ่านมาอย่างไร

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

อุทยานฟร็อกเนอร์ ผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ ออสโล ประเทศนอร์เวย์

13.00 น. นำเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง

อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำคณะพัก RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.radissonblu.com

7 ม.ค. 61 สนามบินการ์ดเดอมูน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ อาทิตย์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

8 ม.ค. 61 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์

06.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

PERIOD 

 • 29 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561

ราคาทัวร์ต่อท่าน

 • Tour Fare Adults 170,500.-
 • Child 4-11 With Bed    155,000.-
 • Child 4-6 No Bed    137,000.-
 • SGL SUPP    23,500.-
 • NO TKT ADL / CHD  -28,000/-20,500

ค่าทัวร์รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 19 กันยายน 2560
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข