ทัวร์อเมริกาตะวันตกปีใหม่ 9 วัน 6 คิืน 29 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61 ซานฟรานซิสโก Gilroy Premium Outlets เฟรสโน่ ลาสเวกัส แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) ลอสแองเจลิส ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

สะพานโกลเด้นเกต เที่ยวซานฟรานซิสโก

LOFT-WJF-1229_WEST AMERICA 9D 6N

นำท่านเดินทางสู่ยอดเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.60กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก

05.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

08.25 น.เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 700

12.10 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

14.10 น.เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CX 870

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

10.05 น.เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่ตามเนินเขาสูงๆ ต่ำๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านสู่ภัตตาคารเพื่อทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ยอดเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดังเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อน และถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน Union Square ย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังในห้าง Macy’s Union Square ที่มีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเครื่องสำอางค์ยี่ห้อต่างๆ ทั้งของอเมริกาและยุโรป และทุกท่านยังได้ส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( – / L / D )

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60ซานฟรานซิสโก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่งโดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถราง เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนำท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะริมอ่าวซานฟรานซิสโก สู่ท่าเรือหมายเลข 39 (Pier39) แหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโก นั่นก็คือ การได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น

เย็นรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Civic Center หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค.60ซานฟรานซิสโก – Gilroy Premium Outlets – เฟรสโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Gilroy Premium Outlets (ระยะทาง 124 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก ตั้งอยู่นอกเมืองซานฟรานซิสโก ที่นี่ท่านจะได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Adidas / Bose / Hugo Boss / Calvin Klein / Coach / Cotton:On / Crocs / DKNY / GAP / Guess / Kate Spade / Michael Kors / Polo Ralph Lauren / Samsonite / Tommy etc.

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลอดทั้งช่วงบ่าย เมื่อได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 195 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลทราย Amagosa ชมพืชทะเลทราย อาทิ ต้นกระบองเพชร ชมสัตว์ทะเลทราย อาทิ ตัวเพอรีด็อกที่น่ารักและกิ้งก่าพันธุ์ต่างๆ “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการ ธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง

ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ “มนุษย์เดินดิน” มากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า “ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน” ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิส และชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน “ชาวชานเมือง” เฟรสโนว่า “ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรม ไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ”

เย็นรับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Radisson Fresno หรือเทียบเท่า ( B / – / D )

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค.61เฟรสโน่ – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (ระยะทาง 637 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น “America’s Playground” หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็น สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียงได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำทุกท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว นำทุกท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันอังคารที่ 2 ม.ค.61ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (ระยะทาง 200 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี

เที่ยง รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ำโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สำหรับเก็บกล้องถ่ายรูป) Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ำโคโลราโด

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นในลาสเวกัส

เข้าสู่โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / – )

วันพุธที่ 3 ม.ค.61ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 435 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และวงการบันเทิง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลอสแองเจลิส นำท่านสู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักโรงแรม Holiday Inn La Mirada หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ) – ฮ่องกง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือตื่นตากับ 3 D ที่ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนกับท่านได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น TRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD และพบกับโชว์ล่าสุดของที่นี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS สำหรับสาวก แฮรี่ พอตเตอร์ ห้ามพลาดเด็ดขาด พบกับโซนใหม่ล่าสุด THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER

(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ( B / – / D )

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

23.50 น.เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันเสาร์ที่ 6 ม.ค.61 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

07.40 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.10 น.ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 619

11.20 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง: 29 ธ.ค. 60 – 6 ม.ค. 61

 • ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ2ท่าน) 109,990
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(ไม่มีเตียง) 99,990
 • พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  14,500

อัตรานี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Ecnmy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Ecnmy Class
 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ สกายวอร์ค
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปคนขับรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไข:

 • ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้า ท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
 • หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-402-6475, 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610